U IGRI ZA UPRAVITELJA AGROKORA?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sta­ri­ji pot­pred­sjed­nik za ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje Atlan­tic Gru­pe Mla­den Ve­ber od utor­ka vi­še ni­je član Upra­ve te kom­pa­ni­je. Ka­ri­je­ru nas­tav­lja iz­van sus­ta­va, iz­vi­jes­ti­li su iz Atlan­ti­ca na ZSE. Iz­no­se i da će se Ve­be­ro­ve od­go­vor­nos­ti pre­ras­po­di­je­li­ti iz­me­đu os­ta­lih čla­no­va Upra­ve. Je li po­sri­je­di raz­dru­ži­va­nje Ve­be­ra i sa­mog Emi­la Te­des­c­hi­ja, pi­ta­nje je ko­je se otva­ra zbog či­nje­ni­ce da je Ve­ber u Atlan­ti­cu od po­čet­ka. Pri­dru­žio se kom­pa­ni­ji pri­je 22 go­di­ne, na mjes­tu di­rek­to­ra Dis­tri­bu­cij­skog cen­tra Ri­je­ka, i po mno­gi­ma bio des­na ru­ka Te­des­c­hi­ja.. O po­za­di­ni od­la­ska u ku­lo­ari­ma se na­ga­đa i u sklo­pu Ve­be­ro­va pres­tan­ka pred­sjed­ni­ko­va­nja u ko­šar­ka­škom klu­bu Ce­de­vi­ta, jer je Te­des­c­hi od Ve­be­ra već pre­uzeo mjes­to pred­sjed­ni­ka klu­ba. Na­ga­đa se da se Ve­ber kan­di­di­ra za po­ten­ci­jal­no vo­đe­nje ne­ke ve­li­ke kom­pa­ni­je, pa i za no­vog upravitelja Agrokora.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.