‘Ključ­no je mi­ca­nje do­ma­ćih ba­ri­je­ra’

Je­dins­tve­no tr­ži­šte ka­pi­ta­la u EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­ca­nje ba­ri­je­ra iz na­ci­onal­nog za­ko­no­dav­s­tva pre­du­vjet je stva­ra­nja je­dins­tve­nog europ­skog tr­ži­šta ka­pi­ta­la, a za to je nuž­no us­kla­di­ti ak­tiv­nos­ti u svim čla­ni­ca­ma, za­klju­čak je sas­tan­ka što ga or­ga­ni­zi­ra­lo Sre­diš­nje kli­rin­ško de­po­zi­tar­no druš­tvo (SKDD) za tr­žiš­ne su­di­oni­ke iz čla­ni­ca EU i dr­ža­va ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe. Sas­ta­nak je dio Ini­ci­ja­ti­ve EK za uk­la­nja­nje pre­pre­ka inves­ti­to­ri­ma či­ji je do­ma­ćin po pr­vi pu­ta bio de­po­zi­to­rij ko­ji se ak­tiv­no uklju­čio u europ­ske re­gu­la­tor­ne pro­ce­se.

“SKDD u su­rad­nji Han­fom in­ten­ziv­no ra­di na ot­kla­nja­nju ba­ri­je­ra i stva­ra­nju je­dins­tve­nog pris­tu­pa rje­ša­va­nju pi­ta­nja ko­ja su ve­za­na uz kor­po­ra­tiv­ne ak­ci­je. Ključ­no je na­pra­vi­ti ana­li­zu pos­to­je­ćeg za­ko­no­dav­nog ok­vi­ra ka­ko bi se sve no­vi­ne iz europ­skog za­ko­no­dav­s­tva što pri­je uk­lo­pi­le u hr­vat­sko za­ko­ne”, rek­la je čel­ni­ca De­po­zi­to­ri­ja Do­ra Ma­to­šić do­da­ju­ći da je vla­da miš­lje­nje ka­ko bi upra­vo te ins­ti­tu­ci­je, zbog svo­je eks­per­ti­ze, tre­ba­le bi­ti ja­če an­ga­ži­ra­ne na po­dru­čju kor­po­ra­tiv­nih ak­ci­ja. “Zem­lje EU ima­ju raz­li­či­ta pra­vi­la pre­ma ko­ji­ma inves­ti­to­ri pos­lu­ju, a rad­ne gru­pe u po­je­di­nim zem­lja­ma iden­ti­fi­ci­ra­ju pre­pre­ke te se na rad­nim sas­tan­ci­ma iz­mje­nom is­kus­ta­va pro­na­la­ze na­či­ni da se har­mo­ni­za­ci­ja što kva­li­tet­ni­je pro­ve­de. U tom kon­tek­s­tu Hr­vat­ska ide u ko­rak sa zem­lja­ma sre­diš­nje Eu­ro­pe”, na­do­ve­zao se pr­vi čo­vjek Han­fe An­te Žig­man.

PD

Do­ra Ma­to­šić, čel­ni­ca De­po­zi­to­ri­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.