Po­ve­ćao je pla­će i dao po­zaj­m­ni­ce rad­ni­ci­ma ko­ji su se naš­li u du­go­vi­ma

Hor­vat Je­dan od pet no­mi­ni­ra­nih pos­lo­da­va­ca za pres­tiž­nu na­gra­du Pos­lov­nog dnev­ni­ka i Ve­čer­njeg lis­ta

Poslovni Dnevnik - - GOSPODARSTVENIK I GOSPODARSKI DOGAĐAJ 2018. GODINE - DAR­KO BI­ČAK

Tvrt­ka Teh­nix je hr­vat­ski, ali i europ­ski li­der u pro­izvod­nji teh­no­lo­gi­ja za zbri­nja­va­nje i in­dus­trij­sku re­cik­la­žu ko­mu­nal­nog ot­pa­da

Ne mo­že­te iz­ra­di­ti kva­li­te­tan pro­izvod u ko­ji ni­je ugra­đe­na lju­bav i za­do­volj­stvo. A bez do­brog stan­dar­da, to­ga ne­ma jer do­bar pro­izvod mo­gu na­pra­vi­ti sa­mo do­bar in­že­njer i do­bar rad­nik, de­vi­za je ko­ju već go­di­na­ma pro­mo­vi­ra pr­vi čo­vjek Teh­nixa iz Me­đi­mur­ja Đu­ro Hor­vat. Ove go­di­ne je nje­gov so­ci­jal­ni ka­pi­ta­li­zam do­ži­vio no­vi ra­zvoj, čak i u EU ok­vi­ri­ma, kad je svo­jim rad­ni­ci­ma, ko­ji pro­sječ­no za­ra­đu­ju 1200 eura mje­seč­no, dao ukup­no 250 ti­su­ća ku­na po­zaj­mi­ca ka­ko bi se ovi iz­vuk­li iz ban­kov­nih mi­nu­sa. Tvrt­ka Teh­nix je hr­vat­ski, ali i europ­ski li­der u pro­izvod­nji teh­no­lo­gi­ja za zbri­nja­va­nje i in­dus­trij­sku re­cik­la­žu ko­mu­nal­nog ot­pa­da.

“Kad smo kod is­pla­ta pla­ća uvi­dje­li da ne­ki rad­ni­ci ima­ju blo­ki­ra­ne ra­ču­ne, re­kao sam še­fu fi­nan­ci­ja ne­ka sjed­ne s nji­ma i ri­je­ši pro­blem. Mak­nu­li smo lju­de iz za­gr­lja­ja ba­na­ka i nji­ho­vih vi­so­kih ka­mat­nih sto­pa. Ne­kim naj­v­rjedĐu­ro ni­jim rad­ni­ci­ma smo po­ve­ća­li pla­ću, pa oni da­nas ne osje­ća­ju da vra­ća­ju po­zaj­mi­cu. To je jed­nos­ta­van mo­del, a nje­go­va ši­ra pri­mje­na mo­gla bi utje­ca­ti na za­us­tav­lja­nje tren­da is­e­lja­va­nja. U Hr­vat­skoj je naj­ljep­še, ali ako čo­vjek ima 3000 ili 4000 ku­na pla­ću, on­da je go­to­vo ne­mo­gu­će ži­vje­ti. Osim so­ci­jal­ne kom­po­nen­te, tu su pri­sut­ni i gos­po­dar­ski efek­ti. Ka­ko smo po­ve­ća­va­li pla­ću, ta­ko smo po­di­za­li pro­duk­tiv­nost i kva­li­te­tu ra­da, a to za­pra­vo zna­či kon­ku­rent­nost. Jed­nos­tav­na for­mu­la. Ako pos­lo­da­vac ima ima­lo mo­ral­nos­ti, to mo­ra pre­poz­na­ti. Ima­te lju­di ko­ji ima­ju jah­tu da te strah ko­li­ko ve­li­ku, a rad­ni­ci im ne­ma­ju ma­ren­du. Ra­zvi­ja­mo mo­ral­ni ka­pi­ta­li­zam. Po­ma­že­mo ko­li­ko mo­že­mo, uve­li smo i 13. pla­ću, a ti­me i po­ve­ća­li pro­duk­tiv­nost. Ne mo­že­te na­pra­vi­ti us­pješ­nu tvrt­ku bez za­do­volj­nih lju­di”, ka­že Hor­vat. Is­ti­če da će po­volj­ne kre­di­te tvrt­ke rad­ni­ci vra­ti­ti pu­no lak­še ne­go što bi to ban­ka­ma. Što­vi­še, dio njih ni ne­će mo­ra­ti “vra­ti­ti” kre­dit Teh­nixu jer je Hor­vat do­brom di­je­lu rad­ni­ka po­ve­ćao pla­će, a svi­ma os­ta­li­ma je dao iz­a­zov.

Pet pos­to za di­je­te

“Svi­ma smo, eto, po­nu­di­li pet pos­to ve­će pla­će ako ne pu­še. Pr­vo, pu­še­nje ni­je zdra­vo, dru­go, onaj tko pu­ši ima ma­nju pro­duk­tiv­nost i ve­ća je mo­guć­nost oz­lje­de na ra­du”, ka­že Hor­vat. Uz to, sva­ki rad­nik ko­ji do­bi­je di­je­te ima do­dat­nu po­vi­ši­cu od pet pos­to.

Teh­nix je sre­di­nom go­di­ne otvo­rio no­vu tvor­ni­cu, vri­jed­nu 100ti­njak mi­li­ju­na ku­na, gdje će iz­ra­đi­va­ti eko pro­izvo­de na­mi­je­nje­ne glo­bal­nom tr­ži­štu.

Naj­vi­ši svjet­ski stan­dar­di

“Teh­nix je otvo­rio svo­ju osmu mo­der­nu ‘eko tvor­ni­cu bu­duć­nos­ti’ na 10.000 če­tvor­nih me­ta­ra. Tvor­ni­ca za­do­vo­lja­va naj­ve­će eko stan­dar­de u svi­je­tu. Na kro­vu ima vlas­ti­tu so­lar­nu elek­tra­nu od jed­nog me­ga­va­ta, vje­tro­tur­bi­nu ka­pa­ci­te­ta 10 ki­lo­va­ta, sus­tav pot­pu­nog re­cik­li­ra­nja ot­pad­nih vo­da ko­ja će se, pro­čiš­će­na, da­lje ko­ris­ti­ti. Sve pro­izvo­de ko­ji će se pro­izvo­di­ti u po­go­ni­ma tvor­ni­ce na­kon upo­ra­be za­mi­je­nit će­mo sis­te­mom ‘sta­ro za no­vo’ te upo­rab­lje­ne pro­izvo­de re­cik­li­ra­ti pre­ma upo­rab­nim vri­jed­nos­ti­ma. Imat će­mo vi­so­ki teh­no­lo­ški i pos­lov­ni stan­dard. Ta­ko će­mo pri­do­ni­je­ti jed­nim di­je­lom odr­ži­vos­ti pla­ne­te i sma­nje­nju kli­mat­skih pro­mje­na, što je i nit vo­di­lja op­ćeg pos­lo­va­nja kom­pa­ni­je Teh­nix za­šti­ta oko­li­ša. U no­vo­iz­gra­đe­noj tvor­ni­ci pro­izvo­dit će­mo pro­izvo­de i teh­no­lo­gi­je ko­je smo sa­mi ra­zvi­li, a pla­si­rat će se u ci­je­li svi­jet i to iz po­dru­čja odr­ži­vog gos­po­da­re­nja ot­pa­dom ko­ji je da­nas naj­ve­ći pla­ne­tar­ni pro­blem. Dru­go po­dru­čje su spe­ci­jal­ni ure­đa­ji za pro­čiš­ća­va­nje vo­da bi­oro­to­ri. Tu su i na­še mo­bil­ne naf­t­ne pum­pe ko­je su pos­ta­le europ­ski i svjet­ski stan­dard. Ra­zvi­li smo no­vi pro­izvod uni­ver­zal­nih di­za­la za lju­de i te­re­te. To spa­da u so­ci­jal­nu eko­lo­gi­ju i ve­li­ki je in­te­res tr­ži­šta. Vo­de­ća smo pro­jek­t­na i pro­izvod­na fir­ma u mo­bil­noj ar­hi­tek­tu­ri. Pro­izvo­di­mo spe­ci­jal­na ko­mu­nal­na vo­zi­la raz­nih ti­po­va i na­mje­na, ali je naj­važ­ni­je da tro­še go­to­vo 10% ma­nje go­ri­va u eks­plo­ata­ci­ji. Na­ša us­pješ­nost je u na­šim lju­di­ma, u ino­va­tiv­nim pro­izvo­di­ma, u os­po­sob­lje­nim su­rad­ni­ci­ma, me­na­dže­ri­ma fir­me ko­ji sa mnom us­pješ­no uprav­lja­ju kom­pa­ni­jom ko­ja omo­gu­ću­je vi­so­ki stan­dard za­pos­le­nih ko­ji za­jed­no sa mnom stva­ra­ju za­do­volj­stvo se­bi, svo­jim obi­te­lji­ma i ro­di­te­lji­ma u na­šoj li­je­poj Hr­vat­skoj”, ka­že Đu­ro Hor­vat.

Tvrt­ka da­nas za­poš­lja­va 500ti­njak lju­di, a ima in­ten­ci­je ši­re­nja i otva­ra­nja po­go­na i iz­van hr­vat­skih gra­ni­ca.

PD

Đu­ro Hor­vat, pred­sjed­nik Teh­nixa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.