Po­di­gli smo za­kup na 75%, cilj su i flag­ship tr­go­vi­ne

Lo­kal­no tr­ži­šte već do­bro re­agi­ra, a plan je pri­vu­ći i po­tro­ša­če iz Slo­ve­ni­je i Aus­tri­je, ali i tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

S ni­zom za­ku­po­pri­ma­ca pro­du­lji­li smo ugo­vo­re, Mül­ler kao je­dan od ključ­nih za­ku­pa­ca, os­ta­je i na­kon 2020. go­di­ne

Svi ključ­ni za­kup­ci iz­ra­zi­li su po­vje­re­nje no­voj upra­vi Wes­t­ga­te Shop­ping Cityja i kon­cep­tu nje­go­ve re­vi­ta­li­za­ci­je. Po­ru­ču­je to va­ra­ža­din­ski po­du­zet­nik i di­rek­tor F.O./ Gru­pe De­nis Ču­pić, tvrt­ke ko­joj je uprav­lja­nje Wes­t­ga­te­om pri­je po­la go­di­ne po­vje­rio vlas­nik – aus­trij­ski Fo­cus Invest. Od pre­uzi­ma­nja smo raz­go­va­ra­li sa svim za­kup­ci­ma te im iz­ni­je­li pla­no­ve ra­zvo­ja Wes­t­ga­tea kao lo­ka­ci­je, nas­tav­lja Ču­pić i do­da­je:

“S ni­zom za­ku­po­pri­ma­ca pro­du­lji­li smo ugo­vo­re o za­ku­pu te s po­no­som mo­že­mo po­t­vr­di­ti da je Mül­ler, kao je­dan od na­ših ključ­nih za­ku­pa­ca, pro­du­ljio ugo­vor na do­dat­no raz­dob­lje i na­kon 2020. Dra­go nam je da svi oni pre­poz­na­ju po­ten­ci­jal pla­no­va pres­lo­že­ne vlas­nič­ke struk­tu­re te da no­vo po­glav­lje Wes­t­ga­tea otva­ra­mo u si­ner­gi­ji s nji­ma.”

Kak­vi su re­zul­ta­ti u pr­vih šest mje­se­ci i struk­tu­ra za­ku­pa, što ka­že vlas­nik?

Ukup­na iz­najm­lje­nost Cen­tra je oko 75%, od­nos­no vi­še od 66.000 kva­dra­ta, ali nas vo­di ja­ka mo­ti­va­ci­ja u slje­de­ćim mje­se­ci­ma pri­je­đe­mo 75.000 m2 iz­najm­lje­ne po­vr­ši­ne. Raz­go­vo­ri ko­je vo­di­mo nam po­t­vr­đu­ju us­pješ­nu re­ali­za­ci­ju pla­na. S vlas­ni­kom usko su­ra­đu­je­mo te su svi re­zul­ta­ti po­s­lje­di­ca us­kla­đe­nog pris­tu­pa i pra­će­nja kon­cep­ta ko­ji smo za­jed­no de­fi­ni­ra­li. U 2019. po­kre­će­mo ak­tiv­nos­ti na do­vo­đe­nju no­vih, me­đu­na­rod­nih za­ku­pa­ca u tekstilnom segmentu. Cilj nam je pri­vu­ći što ve­će for­ma­te, ta­ko­zva­ne flag­ship tr­go­vi­ne, od­nos­no naj­ve­će pro­daj­ne po­vr­ši­ne tih bren­do­va ili je­di­ne pro­daj­ne po­vr­ši­ne odre­đe­nih bren­do­va, ako ne u Hr­vat­skoj, on­da u re­gi­ji sje­ver­ne Hr­vat­ske i Za­gre­ba.

Po­ru­či­li ste ka­ko že­li­te pre­po­ro­di­ti WG kao obi­telj­ski cen­tar s vi­so­kim kom­pe­ten­ci­ja­ma u mo­di, teh­ni­ci... Dok­le ste doš­li?

Pri­je sa­mog či­na pre­uzi­ma­nja smo s ta­da ve­ćin­skim, a da­nas is­klju­či­vim vlas­ni­kom cen­tra, du­lje pri­pre­ma­li kon­cept re­vi­ta­li­za­ci­je Wes­t­ga­tea.

U 2019. DOVODIMO NOVE, MEĐUNARODNE ZAKUPCE U TEKSTILNOM SEGMENTU

Po­ru­ke ko­je smo ta­da pos­la­li su bi­le upra­vo te­melj in­ten­ziv­nih pri­pre­ma i no­vog kon­cep­ta. U pr­vih 6 mje­se­ci ra­da nove upra­ve, Wes­t­ga­te je do­ži­vio pr­ve pre­ina­ke u smje­ru ja­ča­nja des­ti­na­ci­je i ši­re­nju po­nu­de za obi­telj­ske kup­ce.

Što bis­te is­tak­nu­li kao glav­ne kom­po­nen­te na tom pla­nu?

Po­s­ljed­njih tje­da­na u cen­tru su vid­lji­vi gra­đe­vin­ski ra­do­vi što je jak i ja­san sig­nal da se ra­di na no­vim sa­dr­ža­ji­ma i otva­ra­nju no­vih tr­go­vi­na. Do da­nas je otvo­re­na no­va tr­go­vi­na obu­će, Shoe Se­lec­ti­on, na pre­ko 400 kva­dra­ta, a u već ovaj tje­dan se otva­ra­ju knji­ža­ra AB Bo­ok­shop i Te­di. On će u Wes­t­ga­teu ima­ti je­dan od naj­ve­ćih for­ma­ta u šo­ping cen­tri­ma uop­će. U lis­to­pa­du je pak otvo­re­na ho­me de­cor tr­go­vi­na Per­ca­sa. San­c­ta Do­me­ni­ca pro­ši­ru­je svo­je po­vr­ši­ne te će pos­ta­ti pr­vi nji­hov Me­gas­to­re u Za­gre­bu.

Po­ve­ća­va se i gas­tro­nom­ska po­nu­da pa se u ovom tjed­nu otva­ra no­vi Ali Ke­ba­ba, Ba­ke&Roll pa­la­čin­kar­ni­ca, no­vi Bur­ger res­to­ran i no­vi res­to­ran u dje­čjoj igra­oni­ci.

Ovaj vi­kend se otva­ra i Rock&Bowl ku­gla­na, naj­ve­ća u Hr­vat­skoj s čak 14 igra­ćih sta­za, u ko­joj će ta­ko­đer bi­ti res­to­ran i lo­un­ge bar. Ugos­ti­telj­sku po­nu­du smo obo­ga­ti­li i ob­nov­lje­nim Ha­va­na Clu­bom te caf­fe ba­rom Car­de­no ko­ji je od­sad obi­telj­ski ka­fić s dje­čjim kut­kom. No­vi­tet je i jed­na od naj­ve­ćih atrak­ci­ja, dje­čje ki­no ‘Kid’s Wor­ld’.

Či­ni se da je to pr­vo dje­čje ki­no u Hr­vat­skoj?

Da. Na­la­zi se u sklo­pu is­to­ime­ne dje­čje igra­oni­ce ko­ja se i ti­me po­t­vr­đu­je da je naj­ve­ća i vo­de­ća. Nu­dit će sva­kod­nev­ne pro­jek­ci­je za dje­čji uz­rast, uz or­ga­ni­zi­ran nad­zor ani­ma­to­ra u ki­nu i igra­oni­ci. I igra­oni­ca pro­la­zi kroz pre­ina­ke te će se uskoro mo­der­ni­zi­ra­ti i obo­ga­ti­ti no­vim sa­dr­ža­ji­ma. Mar­ke­ting Cen­tra smo i ori­jen­ti­ra­li na dje­cu i obi­telj te po­kre­nu­li i pr­vi dje­čji Yo­uTu­be ka­nal u Hr­vat­skoj s cr­ta­nim fil­mom ‘Wes­ton & Wic­ky in Kid’s Wor­ld’ ko­ji je u na­šoj pro­duk­ci­ji. Pr­vi hr­vat­ski Yo­uTu­be cr­ta­ni film je in­s­pi­ri­ran poz­na­tom pje­smom “Le­pe ti je Za­go­rje ze­le­no”, a no­vi sa­dr­ža­ji će do­la­zi­ti re­dov­no. Kre­ati­va cr­ta­nog fil­ma je dje­lo mar­ke­ting ti­ma F.O. / Gru­pe pre­dvo­đe­nog Ma­jom Me­du­no­vić i ti­mom an­ga­ži­ra­nih lju­di od Mar­ka u PRu, Iva­ne u kre­ati­vi, Ede i Pa­ve i re­ali­za­ci­ji, a usko smo su­ra­đi­va­li s kre­ativ­nom i web de­ve­lop­ment agen­ci­jom 20.in­te­rac­ti­ve. S nji­ma smo ra­zvi­li i no­vu web stra­ni­cu Wes­t­ga­tea ko­ju će­mo pred­sta­vi­ti ovaj vi­kend te no­vi sus­tav di­gi­tal­nog ogla­ša­va­nja u Cen­tru.

Što oče­ku­je od no­vih pro­je­ka­ta u po­dru­čju za­ba­ve u smis­lu tr­žiš­nog re­po­zi­ci­oni­ra­nja cen­tra?

Upra­vo je po­nu­da za­bav­nih sa­dr­ža­ja ključ odr­ži­vos­ti cen­ta­ra i sta­ci­onar­ne tr­go­vi­ne u bu­duć­nos­ti. S tim na umu smo kre­nu­li u otva­ra­nje ku­gla­ne i dje­čjeg ki­na, ali i u obo­ga­ći­va­nje gas­tro­nom­ske po­nu­de. Sva is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da sta­nov­niš­tvu cijele ši­re re­gi­je oko Wes­t­ga­tea, ali i ve­li­kim di­je­lo­vi­ma Za­gre­ba, ne­dos­ta­je ovak­vih sa­dr­ža­ja. Ku­gla­na i ugos­ti­telj­sko­za­bav­ni sa­dr­ža­ji će ra­di­ti i na­kon za­tva­ra­nja tr­go­vi­na te će Wes­t­ga­te pos­ta­ti sre­di­šte za­ba­ve za ši­rok krug sta­nov­ni­ka sje­ve­ra Hr­vat­ske. Na­rav­no, ov­dje ne sta­je­mo ne­go in­ten­ziv­no ide­mo da­lje s ci­ljem da u slje­de­ćoj fa­zi do­ve­de­mo i mul­ti­plex ki­no, ca­si­no i niz do­dat­nih sa­dr­ža­ja, od ko­jih mo­gu naj­a­vi­ti event cen­tar za sve ti­po­ve do­ga­đa­nja uklju­ču­ju­ći i svad­be­ne sve­ča­nos­ti. U pri­pre­mi je i otva­ra­nje cowor­king pros­to­ra te re­gi­onal­nog star­tup in­ku­ba­to­ra. Wes­t­ga­te mall je mno­go ši­ri ne­go u dru­gim tr­go­vač­kim cen­tri­ma te je po­go­dan da raz­li­či­te in­te­rak­tiv­ne sa­dr­ža­je za po­sje­ti­te­lje: od saj­mo­va, dje­čjih pred­sta­va i kre­ativ­nih ra­di­oni­ca do ku­har­skog even­ta s To­mis­la­vom Špi­če­kom. S ja­kom po­nu­dom tih sa­dr­ža­ja ko­ji ni­su tr­go­vi­na, Wes­t­ga­te pos­ta­je des­ti­na­ci­ja, a ne sa­mo mjes­to za tr­go­vi­nu. Upra­vo des­ti­na­cij­ska vri­jed­nost i sna­ga će u bu­duć­nos­ti us­mje­ra­va­ti tr­go­vač­ke cen­tre. Mo­gu naj­a­vi­ti i pro­jekt ko­jeg vo­di Ot­to Ba­rić, po uzo­ru na aus­trij­ska i nje­mač­ka is­kus­tva, pod egi­dom “Kunst am Bau”, od­nos­no do­vo­đe­nje umjet­nos­ti u cen­tar kroz su­rad­nju s emi­nent­nim li­kov­nim i ki­par­skim umjet­ni­ci­ma.

Ka­ko na pro­mje­ne re­agi­ra tr­ži­šte?

Već vi­di­mo je da se broj po­sje­ta, a i sa­ma po­troš­nja od sr­p­nja po­ve­ća­va u od­no­su na proš­lu go­di­nu. Broj­ke su do­kaz da po­sje­ti­te­lji poz­drav­lja­ju no­vi smjer. Na­po­kon je pres­tao leb­dje­ti tra­že­ći svo­je mjes­to i iden­ti­tet te se po­zi­ci­oni­rao na čvr­stom tlu svo­je re­gi­je ko­joj pri­pa­da, i tjed­nom, i vi­kend frek­ven­ci­jom.

Ko­je su naj­važ­ni­je pro­mje­ne u mar­ke­tin­škoj stra­te­gi­ji?

Sje­ve­ro­za­pad Za­gre­ba, Za­pre­šić, Za­go­rje i Kra­pi­na su po­dru­čje s go­to­vo 560.00 sta­nov­ni­ka ko­ji su od Wes­t­ga­tea uda­lje­ni 20 mi­nu­ta vož­nje, a to po­dru­čje ne­ma ni za­bav­nog, ni zna­čaj­nog tr­go­vač­kog sa­dr­ža­ja, iako je po pla­tež­noj mo­ći u pot­pu­nos­ti iz­jed­na­če­no sa Za­gre­bom.

To su na­ši re­dov­ni po­sje­ti­te­lji i na njih smo pre­ba­ci­li naš fo­kus ogla­ša­va­nja. Re­po­zi­ci­oni­ra­mo Wes­t­ga­te kao obi­telj­ski cen­tar shop­pin­ga i za­ba­ve te sva­ki vi­kend or­ga­ni­zi­ra­mo do­ga­đa­nja za dje­cu i obi­te­lji. Do­ga­đa­nja su iz­nim­no po­sje­će­na i pri­ma­mo sa­mo po­zi­tiv­ne reakcije.

Ima­te li am­bi­ci­je pri­vu­ći dio po­tro­ša­ča iz Slo­ve­ni­je i Aus­tri­je te ka­ko?

Aus­tri­ja, a od je­se­ni i Slo­ve­ni­ja, su ogra­ni­či­li rad ne­dje­ljom što otva­ra mogućnost da upra­vo Wes­t­ga­te pos­ta­ne vi­kend des­ti­na­ci­ja. Na­ša ve­li­ka pred­nost je lo­ka­ci­ja uz auto­ces­tu što omo­gu­ća­va iz­ra­van pris­tup bez ula­ska u ve­li­ki grad te broj­ni kul­tur­no-po­vi­jes­ni sa­dr­ža­ji u bli­zi­ni Wes­t­ga­tea, po­put za­pre­šić­kih No­vih dvo­ra, an­tič­kog na­la­zi­šta Huš­nja­ko­vo, ili broj­nih za­gor­skih kle­ti, obi­telj­skih gos­po­dar­sta­va i vi­kend-od­mo­ri­šta. Od pro­lje­ća kre­će­mo s po­ja­ča­nim ogla­ši­vač­kim kam­pa­nja­ma u Slo­ve­ni­ji i Aus­tri­ji, a ra­di­mo i na otva­ra­nju Cam­per Sto­pa u sklo­pu Wes­t­ga­te Zo­ne či­me bi­smo još pri­vuk­li i jed­nu zna­čaj­nu, vi­so­ko­pla­tež­nu sku­pi­nu tu­ris­ta.

U ko­joj je fa­zi stav­lja­nje u funk­ci­ju u funk­ci­ju ko­mu­nal­no ure­đe­nog zem­lji­šta od 480.000m2 oko cen­tra?

Mas­ter­plan stra­te­gi­je i ra­zvo­ja cijele zo­ne je ob­nov­ljen, a od ove je­se­ni je zo­na pre­ime­no­va­na i da­nas se zo­ve Wes­t­ga­te Zo­na, či­me po­ja­ča­va­mo si­ner­gi­ju zo­ne i shop­ping cen­tra.

Re­vi­di­ra­li smo pla­no­ve iz­grad­nje pro­met­nog čvo­ra na auto­ces­ti Za­greb-Ma­celj te smo op­ti­mi­za­ci­jom pro­jek­ta kre­nu­li u re­ali­za­ci­ju iz­rav­no sli­je­va s auto­ces­te iz smje­ra sje­ve­ra, što je važ­no kup­ci­ma iz Slo­ve­ni­je i Aus­tri­je te tran­zit­nim gos­ti­ma, i za Cen­tar i za re­ali­za­ci­ju zo­ne.

Pre­ma sa­daš­njem pla­nu, u pro­lje­će kre­ću ra­do­vi i sli­jev će bi­ti iz­gra­đen do slje­de­ćeg lje­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.