Zbri­nja­va­nje ot­pa­da ubu­du­će ne­će bi­ti jef­ti­ni­je, iako se svi to­me na­da­ju

Kre­nu­ti od se­be Bez pro­mje­ne men­ta­li­te­ta gra­đa­na sus­tav zbri­nja­va­nja ot­pa­da­ne dje­lu­je, upo­zo­ra­va Po­noš

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA

Za­šti­ta oko­li­ša ko­šta, ci­lje­ve smo pos­ta­vi­li vi­so­ko, a ni­smo po­če­li na vri­je­me. Naj­bo­lja prak­sa je odvo­je­no pri­kup­lja­nje ot­pa­da od vra­ta od vra­ta, ocje­nju­ju pa­ne­lis­ti

Pos­tav­lje­ne ci­lje­ve u gos­po­da­re­nju ot­pa­dom ja­ko te­ško će­mo pos­ti­ći jer su vi­so­ko pos­tav­lje­ni, a mi ni­smo po­če­li na vri­je­me. Jed­na Nor­ve­ška na to­me ra­di već 40 go­di­na i tek sa­da se vi­de re­zul­ta­ti. Tu se ništa ne mo­že na­pra­vi­ti pre­ko no­ći, a za­šti­ta oko­li­ša ja­ko ko­šta.

Osim to­ga, sus­tav ne­će funk­ci­oni­ra­ti ako ne pro­mi­je­ni­mo men­ta­li­tet gra­đa­na, da im ne­bri­ga o oko­li­šu pos­ta­ne kul­tur­no ne­pri­hvat­lji­va, kao što je svo­je­dob­no pos­ta­lo ba­ca­nje opu­ška na uli­ci”, re­kao je Du­brav­ko Po­noš, di­rek­tor Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša i re­gi­onal­nu učin­ko­vi­tost, otva­ra­ju­ći pa­nel di­sku­si­ju odr­ža­nu pod na­zi­vom Na­ci­onal­na stra­te­gi­ja gos­po­da­re­nja ot­pa­dom – u ko­jem smje­ru ide­mo?, u sklo­pu kon­fe­ren­ci­je Cro­atia Was­te Expo.

Cen­tri za gos­po­da­re­nje - da ili ne?

U nas­tav­ku di­sku­si­je je Bran­ka Gen­zićHor­vat, pred­sjed­ni­ca Udru­ge za za­šti­tu oko­li­ša Uzor iz Res­ni­ka po­kraj Za­gre­ba, na­se­lja u ko­jem se pla­ni­ra iz­grad­nja za­gre­bač­ke spa­li­oni­ce, rek­la ka­ko ta udru­ga od 2015. kon­ti­nu­ira­no pra­ti pro­ble­ma­ti­ku za­gre­bač­kog ot­pa­da.

“Ovak­vim na­či­nom ne­će­mo se ni­ti pri­bli­ži­ti za­da­nim ci­lje­vi­ma! Mi smo pot­pu­no za­ka­za­li u pre­ven­ci­ji nas­tan­ka ot­pa­da, Hr­vat­ska je još 2016. do­bi­la no­tu EU, jer ni­smo zna­li ni­ti pre­pi­sa­ti di­rek­ti­vu o de­fi­ni­ci­ji ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Či­tav sus­tav se te­me­lji na stra­te­gi­ji iz 2015., a ona je, pak, ba­zi­ra­na na cen­tri­ma za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom”, rek­la je lo­kal­na ak­ti­vis­ti­ca.

“Cen­tri ni­su us­mje­re­ni na odvo­je­no pri­kup­lja­nje i re­cik­li­ra­nje, a osim to­ga pre­sku­pi su. Ne sla­že­mo se s da­va­njem od čak 1,2 mi­li­jar­de ku­na za sku­pi i be­smis­le­ni cen­tar za gos­po- da­re­nje ot­pa­dom. Tak­vi cen­tri su be­smis­le­ni, a gra­de se u ne­či­jem in­te­re­su. Ovaj za­gre­bač­ki pla­ni­ra se pus­ti­ti u rad 2024., iako je rok za re­ali­za­ci­ju no­vih kvo­ta u re­cik­li­ra­nju već 2020. go­di­na. Ta je kon­cep­ci­ja pot­pu­no pa­sse, jer ti me­ga cen­tri su su­prot­ni kon­cep­ci­ji cir­ku­lar­ne eko­no­mi­je za ko­ju se na­vod­no za­la­že­mo”, do­da­la

Da­vor Vić

HGK je. “Ta­ko za­miš­lje­ni cen­tri ne po­štu­ju pos­to­je­ću hi­je­rar­hi­ju gos­po­da­re­nja ot­pa­dom, iako ih re­sor­ni mi­nis­tar pred­stav­lja kao naj­vi­ši do­seg cir­ku­lar­ne eko­no­mi­je”, rek­la je Gen­zićHor­vat, te do­met­nu­la ka­ko su ener­ga­ne ‘obič­ne spa­li­oni­ce’.

“Naj­bo­lja prak­sa je odvo­je­no pri­kup­lja­nje od vra­ta do vra­ta, gdje pla­tiš ko­li­ko od­lo­žiš. Tu je važ­na bli­zi­na, a mo­že se re­cik­li­ra­ti čak 98 pos­to. I Hr­vat­ska po­ma­lo na­pre­du­je, Krk je sa­da na 60 pos­to, a Za­greb na i da­lje skrom­nih 11 pos­to”, upo­zo­ri­la je ona.

Eu­ro­pa ra­di su­prot­no od nas

Kad je Du­brav­ko Po­noš kao do­bar pri­mjer spo­me­nuo spa­li­oni­cu u cen­tru glav­no­ga gra­da Dan­ske Ko­pen­ha­ge­na, Bran­ka Gen­zićHor­vat re­pli­ci­ra­la je ka­ko Dan­ci “na­pu­šta­ju tak­ve sis­te­me i okre­ću se elek­tra­na­ma na ter­mal­nim vo­da­ma. Ze­ro was­te ni­je ap­s­trak-

ci­ja! Eu­rop­ska prak­sa je su­prot­na od na­ših pla­no­va”. Da­vor Vić iz Gru­pa­ci­je odr­ža­va­nja čis­to­će pri HGK dr­ži da je sa­da pre­kas­no za pos­tav­lja­nje pi­ta­nja je li pri­hva­će­ni kon­cept gos­po­da­re­nja ot­pa­dom do­bar.

“Sla­žem se s iz­grad­njom cen­ta­ra za gos­po­da­re­nje ot­pa­da, no pi­ta­nje je kak­vi će bi­ti nji­ho­vi tro­ško­vi”, re­kao je Vić, do­dav­ši ka­ko se re­cik­laž­na dvo­ri­šta u ne­kim hr­vat­skim gra­do­vi­ma ra­de i unu­tar ve­li­kih stam­be­nih zgra­da. Kon­cept odvo­je­nog pri­kup­lja­nja ot­pa­da na kuć­nom pra­gu mo­že se pri­mi­je­ni­ti u sva­kom gra­du. Taj je kon­cept kom­pa­ti­bi­lan s cen­tri­ma za ot­pad. Una­toč na­da­ma na­ših gra­đa­na, zbri­nja­va­nje ot­pa­da ubu­du­će ne­će bi­ti jef­ti­ni­je”, za­klju­čio je Da­vor Vić.

LUKA STANZL/ PIXSELL

Du­brav­ko Po­noš, čel­nik Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša

POT­PU­NO SMO ZA­KA­ZA­LI U PRE­VEN­CI­JI NASTAJANJA OT­PA­DA Bran­ka Gen­zićHor­vat Uzor Res­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.