Na­go­di­nu osob­ne is­kaz­ni­ce pos­ta­ju i be­skon­tak­t­ne

Do kra­ja 2018. re­di­zajn us­lu­ge e-Gra­đa­ni, a u 2019. i m-Gra­đa­ni

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Di­gi­tal­ni tsu­na­mi Do kra­ja 2018. re­di­zajn us­lu­ge e-Gra­đa­ni, a u 2019. i m-Gra­đa­ni

Mis­lim da kad svi ovi pro­jek­ti bu­du do­vr­še­ni, da će Hr­vat­ska bi­ti jed­no dru­ga­či­je mjes­to ne­go je da­nas, na­da se dr­žav­ni taj­nik Gr­šić

Mo­bil­na apli­ka­ci­ja eGra­đa­ni, no­va elek­tro­nič­ka osob­na is­kaz­ni­ca ko­ja će bi­ti i be­skon­tak­t­na, mogućnost opu­no­mo­će­nja elek­tro­nič­kim pu­tem, dr­žav­ni lo­gin ko­ji će mo­ći ko­ris­ti­ti tvrt­ke, pla­ća­nje pre­ko POS ure­đa­ja u ti­je­li­ma dr­žav­ne upra­ve, po­kre­ta­nje cen­tra di­je­lje­nih us­lu­ga, od­nos­no dr­žav­nog obla­ka i mre­ža pos­lov­ni­ca u ko­ji­ma će se mo­ći obav­lja­ti elek­tro­nič­ke us­lu­ge.

To je sa­mo dio naj­av­lje­nog di­gi­tal­nog tsu­na­mi­ja što ga je u sri­je­du u Za­gre­bu na sku­pu Di­gi­tal Tran­sfor­ma­ti­on Con­fe­ren­ce (DTC 2018) naj­a­vi­lo Mi­nis­tar­stvo upra­ve. Dio to­ga tre­bao bi bi­ti go­tov do kra­ja ove go­di­ne, a os­ta­tak u 2019.

Bernard Gr­šić, dr­žav­ni taj­nik za ra­zvoj di­gi­tal­nog druš­tva ka­že da će za 40 pro­je­ka­ta po­di­je­li­ti 50 pos­to sred­sta­va na­mi­je­nje­nih za stra­te­gi­ju Hr­vat­ske 2020.

No­va na­da

“Mis­lim da kad svi ovi pro­jek­ti bu­du do­vr­še­ni, da će Hr­vat­ska bi­ti jed­no dru­ga­či­je mjes­to ne­go je da­nas”, ka­že Gr­šić.

Na to se na­do­ve­za­la po­moć­ni­ca mi­nis­tra upra­ve Zrin­ka Bu­lić, ko­ja vo­di upra­vu za eHr­vat­sku. Ona na­vo­di da će idu­će go­di­ne kre­nu­ti nove osob­ne is­kaz­ni­ce ko­je će bi­ti be­skon­tak­t­ne.

“Imat će­te mo­bil­ni sus­tav eGra­đa­ni, pris­lo­ni­ti na mo­bi­tel svo­ju be­skon­tak­t­nu osob­nu is­kaz­ni­cu i od­mah do­bi­ti pris­tup u ser­vis”, ka­že po­moć­ni­ca mi­nis­tra. Na­vo­di da će do kra­ja ove go­di­ne uves­ti mogućnost pla­ća­nja svih da­va­nja, pri­mje­ri­ce, kod ob­nav­lja­nja osob­ne is­kaz­ni­ce ili vo­zač­ke do­zvo­le, iz­rav­no pre­ko POS ure­đa­ja u ti­je­li­ma dr­žav­ne upra­ve. Od idu­će go­di­ne to će se obje­di­ni­ti pre­ko po­seb­ne plat­for­me zva­ne ePris­toj­be, ko­ja bi to do­dat­no tre­ba­la po­jed­nos­tav­ni­ti.

Uki­da­nje bi­lje­ga i uplat­ni­ca

Dru­gim ri­je­či­ma, pla­ni­ra se prak­tič­no uki­nu­ti pa­pir­na­te bi­lje­ge i uplat­ni­ce.

Do­da­je da će od idu­će go­di­ne kre­nu­ti ek­s­ter­na­li­za­ci­ju sus­ta­va NIAS. Smi­sao je da tvrt­ke do­bi­ju mogućnost da se gra­đa­ni na nji­ho­ve us­lu­ge mo­gu pri­ja­vi­ti s elek­tro­nič­kom osob­nom is­kaz­ni­com, od­nos­no da se stvo­ri dr­žav­ni lo­gin, pan­dan ono­me Go­oglea i Fa­ce­bo­oka. “Na to­me ra­di­mo s HUPom i HGK i in­te­res je ja­ko ve­lik. HUP nam je pro­ci­je­nio da će već u 2019. taj sus­tav ko­ris­ti­ti 300, a u pet go­di­na ba­rem 2000 pos­lov­nih su­bje­ka­ta”, ka­že Bu­lić.

Za gra­đa­ne ko­ji ni­su vič­ni teh­no­lo­gi­ji pla­ni­ra­ju ulo­ži­ti 123 mi­li­ju­na ku­na u di­gi­ta­li­za­ci­ju pos­lov­ni­ca gdje će na fi­zič­kim lo­ka­ci­ja mo­ći pris­tu­pi­ti di­gi­tal­nim us­lu­ga­ma. “Ide­mo i s ei mpot­pi­som te pe­ča­tom, epos­lo­va­njem i re­di­zaj­nom eGra­đa­na, a ovo po­to­nje na­pra­vit će­mo do kra­ja go­di­ne, jer 600.000 ko­ris­ni­ka je pre­ma­lo”, za­klju­ču­je Bu­lić.

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Bernard Gr­šić i Zrin­ka Bu­lić pred­sta­vi­li nove ko­ra­ke u di­gi­ta­li­za­ci­ji upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.