Ce­ro­vac: Su­do­vi ne ra­zu­mi­ju kar­te­le

Jed­ni šu­mom... AZTN se po­ža­lio da su na su­du pa­li ve­li­ki slu­ča­je­vi kar­te­la ma­ri­na i za­šti­ta­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Čel­nik Agen­ci­je za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja (AZTN) Mla­den Ce­ro­vac upo­zo­rio je da su­do­vi ne ra­zu­mi­ju pro­ble­ma­ti­ku kar­te­la te da je za­to u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na sru­še­no ne­ko­li­ko zna­čaj­nih od­lu­ka Agen­ci­je, po­put slu­ča­je­va kar­te­la za­šti­ta­ra i ma­ri­na. Pre­ma nje­mu, ne­ke od od­lu­ka pa­le su na Vi­so­kom uprav­nom su­du, a ne­ke pra­vo­moć­ne na Us­tav­nom su­du. “Tu sad do­la­zi u pi­ta­nje ra­zu­mi­je­va­nje sa­mog kon­cep­ta kar­te­la. Ima­mo s ti­me pro­blem, za­to smo i or­ga­ni­zi­ra­li ovu kon­fe­ren­ci­ju”, re­kao je Ce­ro­vac u iz­ja­vi no­vi­na­ri­ma uoči međunarodne kon­fe­ren­ci­je “Raz­mje­na in­for­ma­ci­ja me­đu kon­ku­ren­ti­ma, do­go­vo­ri o ci­je­na­ma ili ele­men­ti­ma ci­je­ne ulo­ga stru­kov­nih udru­že­nja i ko­mo­ra”. “Sud je sud, mi se ne mi­je­ša­mo u to. Mi sa­mo že­li­mo zna­ti u ko­jem prav­cu da ide­mo. Tre­ba­mo li uop­će pre­is- pi­ti­va­ti kar­te­le ili ne”, po­ru­čio je. Do­dao je da su za­to do­ve­li ino­zem­ne struč­nja­ke ka­ko bi i oni objas­ni­li u če­mu je pro­blem kod kar­te­la, taj­nih spo­ra­zu­ma iz­me­đu iz­rav­nih kon­ku­re­na­ta do­go­va­ra­ju fik­si­ra­nje ci­je­na ili po­dje­lu tr­ži­šta. “To je opas­no pri­je sve­ga zbog šte­te za po­tro­ša­če. Kar­tel­ne ci­je­ne su u pra­vi­lu, po naj­kon­zer­va­tiv­ni­jim pro­cje­na­ma, vi­še za 15 do 20% od tr­žiš­nih”, re­kao je Ce­ro­vac.

MARKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Mla­den Ce­ro­vac, čel­nik AZTN-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.