‘Pre­go­va­ra­mo s ula­ga­či­ma u zo­nu’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­go­va­ra­te li s po­ten­ci­jal­nim inves­ti­to­ri­ma u zo­nu ko­ja okru­žu­je cen­tar?

Ak­tiv­no pre­go­va­ra­mo s vi­še ula­ga­ča iz sek­to­ra spe­ci­ja­li­zi­ra­nim za lo­gis­ti­ku ko­ju smo na­mi­je­ni­li u sje­ver­ni dio zo­ne, ula­ga­či­ma u hos­pi­ta­lity za ko­ji smo na­mi­je­ne pros­tor uz sa­mi cen­tar i već ot­po­če­li pre­go­vo­re s tri me­đu­na­rod­na lan­ca. Wes­t­ga­te Zo­na je svo­jim iden­ti­te­tom jas­no na­mi­je­nje­na za sa­dr­ža­je tr­go­vi­ne, ho­te­la, za­bav­ne sa­dr­ža­je i ma­njim di­je­lom za ured­sku lo­gis­ti­ku i ra­zvoj­ne cen­tre. Sa­da re­ak­ti­vi­ra­mo pro­jekt ko­ji je po­kre­nut 2009. go­di­ne, ta­ko­zva­ni auto­cen­tar, ali o sa­mim de­ta­lji­ma će­mo jav­no iz­a­ći na pro­lje­će. Zo­na se na­do­ve­zu­je na pla­no­ve i ak­tiv­nos­ti gra­da Za­pre­ši­ća te je u pot­pu­nos­ti ko­mu­nal­no oprem­lje­na sa svim pri­ključ­ci­ma za vo­du, stru­ju, ka­na­li­za­ci­ju i iz­gra­đe­nim ces­ta­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.