‘Rad na odr­ži­vos­ti jam­či bo­lje re­zul­ta­te’

HUP na­gra­de za DOP Udru­ga že­li tvrt­ke do­dat­no po­tak­nu­ti na im­ple­men­ta­ci­ju do­brih prak­si, do­dje­la u pro­sin­cu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - LUCIJA ŠPILJAK

Druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje je im­pe­ra­tiv za tvrt­ke ko­je že­le snaž­ni­je na­pre­do­va­ti, ka­že De­ra­nja

Odr­ži­vo i druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje da­nas je im­pe­ra­tiv za sve tvrt­ke ko­je že­le snaž­ni­je na­pre­do­va­ti i ono vi­še ne­ma al­ter­na­ti­ve. Po­ru­ču­je to pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca Gor­da­na De­ra­nja po­vo­dom sko­re do­dje­le na­gra­du za kva­li­tet­ne i odr­ži­ve prak­se druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj, ko­ju će do­di­je­li­ti udru­ga ko­joj je na če­lu.

Pri­ja­ve za ovu na­gra­du još tra­ju, a HUP će ih i ove go­di­ne uru­či­ti tvrt­ka­ma ko­je su us­mje­re­ne na bo­lji­tak, ak­tiv­no raz­miš­lja­ju o gos­po­dar­stvu bu­duć­nos­ti i ko­je su in­kor- po­ri­ra­le odr­ži­ve prak­se dje­lo­va­nja. Kom­po­nen­te ko­je do­pri­no­se du­go­roč­noj kon­ku­rent­skoj pred­nos­ti kom­pa­ni­ja na tr­ži­šti­ma Europ­ske uni­je, uklju­ču­ju kva­li­te­tan od­nos s di­oni­ci­ma, odr­ži­vo uprav­lja­nje ot­pa­dom, od­go­vor­no i pro­miš­lje­no ras­po­la­ga­nje re­sur­si­ma i ula­ga­nje u ljud­ske re­sur­se i mo­ti­vi­ra­ju­ću pos­lov­nu at­mo­sfe­ru, na­vo­de iz HUPa.

Po­zi­tiv­ne pro­mje­ne

“Odr­ži­vo i druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje da­nas je im­pe­ra­tiv za sve tvrt­ke ko­je že­le snaž­ni­je na­pre­do­va­ti i ono vi­še ne­ma al­ter­na­ti­ve. Kon­ku­ren­ci­ja nas uvi­jek po­ti­če na ja­če pro­mje­ne pa ta­ko i po ovom pi­ta­nju, a ima­mo po­ka­za­te­lje da one tvrt­ke ko­je su na­do­gra­di­le pos­lo­va­nje po pi­ta­nju odr­ži­vos­ti već sa­da os­tva­ru­ju bo­lje re­zul­ta­te i lak­še priv­la­če no­vu rad­nu sna­gu od onih ko­je su to pro­pus­ti­le uči­ni­ti”, po­ru­ču­je De­ra­nja. Do­da­je da HUPo­vom na­gra­dom že­li tvrt­ke do­dat­no po­tak­nu­ti na im­ple­men­ta­ci­ju ovih do­brih prak­si, a do­dje­lom na­gra­da i pri­ka­zom kva­li­tet­nih pro­je­ka­ta osvi­jes­ti­ti sve one ko­ji to­ga još ni­su svjes­ni ko­li­ko je ovak­vo pos­lo­va­nje neo­p­hod­no za svi­jet u ko­jem se sa­da na­la­zi­mo, po­seb­no za iz­grad­nju bo­lje bu­duć­nos­ti za sve.

Ina­če, 2014. i 2016. HUP je do­di­je­lio na­gra­de za pro­jek­te ko­ji su se po ocje­na­ma struč­nog ži­ri­ja is­tak­nu­li svo­jim vi­zi­onar­stvom i ino­va­tiv­nos­ti po ka­te­go­ri­ja­ma: bri­ga za za­pos­le­ni­ke, bri­ga za oko­liš i bri­ga za za­jed­ni­cu. Obje go­di­ne do­di­je­li­la se i Ve­li­ka na­gra­da za tvrt­ku ko­ja pri­mje­nju­je na­če­la DOPa u sve tri ka­te­go­ri­je.

Bo­ga­ta za­jed­ni­ca

Na­gra­de su osvo­ji­le vo­de­će kom­pa­ni­je po­put Ce­mexa, Eric­sso­na Ni­ko­le Tes­le, Next Bi­ke, MGK Pack, Pla­vog ra­di­ja, Si­emen­sa, Al­li­an­za, Hr­vat­ske po­šte, Bi­ove­ge, Spin Va­li­sa i Ve­tro­pack Stra­že, ko­je, ka­žu u HUPu, či­ne bo­ga­tu za­jed­ni­cu tvrt­ki ko­je ra­de na stva­ra­nju gos­po­dar­stva bu­duć­nos­ti.

U Hr­vat­skoj udru­zi pos­lo­da­va­ca pod­sje­ća­ju za­in­te­re­si­ra­ne kom­pa­ni­je da su pri­ja­ve za na­gra­du za DOP otvo­re­ne a do 13. stu­de­nog ove go­di­ne, a sve­ča­na do­dje­la odr­žat će se na HUPo­vom tra­di­ci­onal­nom bo­žić­nom okup­lja­nju pos­lo­da­va­ca sre­di­nom pro­sin­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.