Koš­ćec: Pi­ta­nje je što na­kon raz­dva­ja­nja i pri­kup­lja­nja?

Je­su li gra­do­vi sprem­ni? Pa­nel ras­pra­va o učin­ko­vi­tom gos­po­da­re­nju ot­pa­dom

Poslovni Dnevnik - - CROATIA WASTE EXPO 2018 - DARKO BIČAK

Još smo 2005. uve­li na­pla­tu ot­pa­da pre­ma ko­li­či­ni, a od 2011. odva­ja­mo ot­pad na kuć­nom pra­gu, po­hva­lio se gra­do­na­čel­nik Ja­ske

Iako mo­žda ne tem­pom ko­jim bi­smo že­lje­li, raz­vr­sta­va­nje ot­pa­da u Hr­vat­skoj je uglav­nom za­ži­vje­lo, re­če­no je na pa­ne­lu “Je­su li hr­vat­ski gra­do­vi sprem­ni za učin­ko­vi­to gos­po­da­re­nje ot­pa­dom”.

Mir­ka Jo­zić, za­gre­bač­ka pro­čel­ni­ca za gos­po­dar­stvo i ener­ge­ti­ku ka­za­la je da je ne­ko­li­ko da­na zas­to­ja u odvo­zu plas­ti­ke u glav­nom gra­du na­pra­vi­lo pri­li­čan ne­red, ali da je “to sa­da ri­je­še­no”. I ona po­t­vr­đu­je da no­vi mo­de­li skup­lja­nja i odva­ja­nja ot­pa­da ne mo­gu zna­či­ti ma­nju ci­je­nu ko­mu­nal­nih ra­ču­na. “Odva­ja­nje je sku­po – pos­ta­vi­ti 4 kon­tej­ne­ra pred sva­ka vra­ta i po 4 pu­ta do­ći po sva­ki. To sve odves­ti i sa­ni­ra­ti. To ima ci­je­nu. Raz­dva­ja­nje je za­kon­ska obve­za”, is­ti­če.

Is­kus­tva Ko­priv­ni­ce pred­sta­vi­la je Kse­ni­ja Os­triž, za­mje­ni­ca gra­do­na­čel­ni­ka: “Mi smo 2008. kre­nu­li u odvo­je­no pri­kup­lja­nje pa­pi­ra, a 2011. smo po­di­je­li­li i vi­še od 1000 kom­pos­te­ra. U 10 go­di­na su nam se uve­li­ke mi­je­nja­le ko­li­či­ne ne­ko­mu­nal­nog ot­pa­da u od­no­su na ko­mu­nal­ni ot­pad. Sa­da je od ukup­no 8500 to­na ot­pa­da, čak 2500 to­na bi­oraz­gra­di­vi”.

Zvo­ni­mir No­vo­sel, gra­do­na­čel­nik Jas­tre­bar­skog, ka­že da ono spa­da u gra­do­ve ko­ji su ko­rak is­pred. “Još smo 2005. uve­li na­pla­tu ot­pa­da pre­ma ko­li­či­ni, a od 2011. odva­ja­mo ot- pad na kuć­nom pra­gu. To nam je di­je­lom i pro­blem jer sad te­ško do­la­zi­mo do nov­ca iz FZOEUa jer oni rje­ša­va­ju pro­ble­me u gra­do­vi­ma ko­ji su lo­ši­ji od nas.

Da­le­ko po pi­ta­nju gos­po­da­re­nja ot­pa­dom je oti­šao i Sv. Ivan Ze­li­na. Gra­do­na­čel­nik Hr­vo­je Koš­ćec, sma­tra da su gra­do­vi sprem­ni, ili će bi­ti, za učin­ko­vi­to gos­po­da­re­nje ot­pa­dom, no da će tek on­da nas­ta­ti pro­ble­mi. “Pre­dvi­đe­no je da se taj ot­pad on­da odvo­zi u Cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je i Gra­da Za­gre­ba, ko­ji pos­to­ji sa­mo na pa­pi­ru”, upo­zo­rio je Koš­ćec. Do­dao je da oni ima­ju 60 pos­to manje od­lo­že­nog ot­pa­da od pro­sje­ka Hr­vat­ske.

Alek­san­dra Či­lić, iz Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša ka­že da je FZOEU i pri­je kroz jav­ne po­zi­ve fi­nan­ci­rao na­bav­ku ko­mu­nal­ne opre­me i mno­gi gra­do­vi, uklju­ču­ju­ći Jas­tre­bar­sko, Ko­priv­ni­cu i Ze­li­nu, su do­bi­le zna­ča­jan pa­ket opre­me. “Na ovaj no­vi po­ziv je oda­ziv bio ve­ći od oče­ki­va­nog, a sa­mim tim i pre­dvi­đe­ni iz­nos fi­nan­ci­ra­nja. Zbog to­ga se mo­ra­lo uči­ni­ti ne­što naj­bez­bol­ni­je, a to je da se ne fi­nan­ci­ra­ju vrt­ni kom­pos­te­ri ni pri­kup­lja­nje tek­s­ti­la. Na na­tje­čaj se pri­ja­vi­lo 438 je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, od če­ga je 420 njih i za­do­vo­lji­lo uvje­te”, ka­za­la je Či­lić.

LUKA STANZL/PIXSELL

Zvo­ni­mir No­vo­sel, Hr­vo­je Koš­ćec i Alek­san­dra Či­lić

PRO­BLEM ZAS­TO­JA U ODVO­ZU PLAS­TI­KE U ZA­GRE­BU SA­DA JE RIJEŠEN Mir­ka Jo­zić pro­čel­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.