Us­pješ­no kor­mi­la­ri ve­li­kim tu­ris­tič­kim bro­dom i kad su tr­žiš­ne vo­de ne­mir­ne

Želj­ko Ku­ku­rin Čel­nik naj­ve­će tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je no­mi­ni­ran za na­gra­du Pos­lov­nog dnev­ni­ka i Ve­čer­njeg lis­ta

Poslovni Dnevnik - - CROATIA WASTE EXPO 2018 - RADMILA KOVAČEVIĆ/VL

Za nje­go­va man­da­ta vri­jed­nost kom­pa­ni­je je po­ras­la za 75%, a Va­la­mar je jed­na od naj­ja­čih di­oni­ca na Za­gre­bač­koj bur­zi

Pr­vi čo­vjek vo­de­će hr­vat­ske tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je ima s či­me bi­ti za­do­vo­ljan. Va­la­mar Ri­vi­era kon­ti­nu­ira­no po­t­vr­đu­je svo­ju li­der­sku po­zi­ci­ju kroz rast pos­lo­va­nja i ula­ga­nja u hr­vat­ski tu­ri­zam. Ukup­na ula­ga­nja Va­la­ma­ra do­se­gla su 5 mi­li­jar­di ku­na, od če­ga 4,3 mi­li­jar­de u po­di­za­nje kva­li­te­te ho­te­la, lje­to­va­li­šta i kam­ping lje­to­va­li­šta te 700 mi­li­ju­na ku­na u ak­vi­zi­ci­je i ši­re­nje. Go­diš­nje Va­la­mar os­tva­ri pre­ko 6 mi­li­ju­na no­će­nja u 34 ho­te­la i 15 kam­po­va u top des­ti­na­ci­ja­ma duž ja­dran­ske oba­le, a od­ne­dav­no u Va­la­mar ho­te­lu mo­že­te od­sjes­ti i u Aus­tri­ji.

Na­ime, Va­la­mar je ovo lje­to na­pra­vio pr­vi is­ko­rak u in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ji pos­lo­va­nja ak­vi­zi­ci­jom ho­te­la na poz­na­tom aus­trij­skom ski­ja­li­štu Ober­ta­uern. Ove go­di­ne pred­stav­lje­na je i no­va brend stra­te­gi­ja te brend iden­ti­tet Va­la­ma­ra pod slo­ga­nom „All You Can Ho­li­day“, či­me je pred­stav­ljen pr­vi oz­bi­ljan hr­vat­ski ho­te­li­jer­ski brend na do­ma­ćem i me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu.

Ovo­go­diš­nji re­zul­ta­ti nas­ta­vit će ras­ti dvoz­na­men­kas­tim sto­pa­ma te će ta­ko Va­la­mar os­tva­ri­ti go­to­vo dvi­je mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da i ope­ra­tiv­nu do­bit od oko 700 mi­li­ju­na ku­na. Ovu go­di­nu obi­lje­ži­li su i iz­u­zet­no do­bri re­zul­ta­ti pred­se­zon­skog pos­lo­va­nja či­me je Va­la­mar po­t­vr­dio da kroz zna­čaj­na ula­ga­nja u pro­izvo­de i us­lu­ge vi­še do­da­ne vri­jed­nos­ti kao i ra­zvoj des­ti­na­cij­ske po­nu­de mo­že­mo kva­li­tet­no pro­du­lji­ti se­zo­nu.

Va­la­mar je ove go­di­ne pro­gla­šen naj­po­želj­ni­jim pos­lo­dav­cem u tu­riz­mu u Hr­vat­skoj za što je zas­lu­žan i ve­li­ki is­ko­rak u vi­du ukup­nog po­ve- ća­nja pla­ća za čak 11 pos­to, za­jam­če­nog mi­ni­mal­nog ne­to pri­ma­nja od 5000 ku­na mje­seč­no, te po­bolj­ša­nje smje­šta­ja i os­ta­lih uvje­ta ra­da. Pro­sječ­na pla­ća u Va­la­ma­ru pro­gre­siv­no ras­te već niz go­di­na, a u 2017. iz­no­si­la je 8471 ku­na (bru­to 1) što je 27 pos­to vi­še od pro­sje­ka in­dus­tri­je.

No­va za­poš­lja­va­nja

U pro­tek­le tri go­di­ne Va­la­mar je otvo­rio vi­še od 2300 no­vih rad­nih mjes­ta, te je u vr­hu se­zo­ne u Va­la­ma­ru ra­di­lo vi­še od 6600 dje­lat­ni­ka. U pro­tek­le dvi­je go­di­ne ulo­že­no je oko 60 mi­li­ju­na ku­na u smje­štaj za se­zon­ske rad­ni­ke, pa je ta­ko ove go­di­ne otvo­ren već če­t­vr­ti ho­tel za za­pos­le­ni­ke „Ku­ća Va­la­mar“. Sve to u go­di­ni ko­ja, una­toč ko­nač­nim plu­se­vi­ma, ni­je bi­la ni jed­nos­tav­na ni la­ka. I u Va­la­ma­ru, gdje su u ti­je­ku inves­ti­ci­je vri­jed­ne 752 mi­li­ju­na ku­na, priz­na­ju ka­ko je ti­je­kom 2018. na­kon ne­ko­li­ko go­di­na po­ve­ća­ne po­traž­nje za Hr­vat­skom, us­li­je­di­la stag­na­ci­ja ras­ta tu­ris­tič­ke po­traž­nje ti­je­kom ljet­ne se­zo­ne.

Od­go­vor­no pos­lo­va­nje

Kom­pa­ni­ja ko­ja u svo­jim ho­te­li­ma, lje­to­va­li­šti­ma i kam­po­vi­ma mo­že ugos­ti­ti vi­še od 57.000 gos­ti­ju dnev­no, a ti­je­kom go­di­ne vi­še od mi­li­jun, sve je to pre­bro­di­la bez po­tre­sa, mir­no nas­tav­lja­ju­ći niz us­pješ­nih se­zo­na. Tko si ne bi po­že­lio me­na­dže­ra ko­ji us­pješ­no kor­mi­la­ri ve­li­kim tu­ris­tič­kim bro­dom i kad tr­žiš­ne vo­de pos­ta­nu ne­pre­dvi­di­ve i ne­mir­ne, kad ih za­ta­la­sa po­vra­tak tu­ris­tič­ke ve­le­si­le Tur­ske, kao što se to do­go­di­lo ovog lje­ta? Za Želj­ka Ku­ku­ri­na, ko­ji Va­la­mar Ri­vi­eru vo­di od lip­nja 2015., mo­že se re­ći i vi­še od to­ga.

Za nje­go­va man­da­ta vri­jed­nost kom­pa­ni­je je po­ras­la za 75%, a Va­la­mar je jed­na od naj­ja­čih di­oni­ca na Za­gre­bač­koj bur­zi. Ku­ku­rin na če­lu Va­la­ma­ra us­pješ­no pro­vo­di pos­lov­nu fi­lo­zo­fi­ju u ko­joj se us­pjeh tu­riz­ma po­či­va na ra­zvo­ju odr­ži­vog i druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja, uz is­to­vre­me­no ula­ga­nje i ra­zvoj tu­ris­tič­kog pro­izvo­da, dje­lat­ni­ka i des­ti­na­ci­ja. U druš­tve­no od­go­vor­no pos­lo­va­nje sa­mo je u proš­loj go­di­ni ulo­že­no 5 pos­to pri­ho­da. Ina­če, Ku­ku­rin ti­je­kom svo­je go­to­vo dva­de­se­to­go­diš­nje tu­ris­tič­ke ka­ri­je­re u toj kom­pa­ni­ji ni­je ra­dio sve­ga pet go­di­ne. Pos­lov­nu je ka­ri­je­ru za­po­čeo 2000. kao pri­prav­nik u Ri­vi­je­ri Po­reč, čla­ni­ci gru­pa­ci­je Va­la­mar. Od 2003. do 2009. ob­na­šao je raz­li­či­te me­na­džer­ske pos­lo­ve u pro­da­ji i mar­ke­tin­gu Va­la­ma­ra te je bio za­du­žen za ra­zvoj ni­za stra­te­ških pro­je­ka­ta u gru­pi. Od 2010. do 2014., pred­sjed­nik je Upra­ve uma­škog Is­tra­tu­ris­ta, da bi se 2015. po­nov­no pri­klju­čio Va­la­ma­ru či­je je pos­lo­va­nje kva­li­tet­no re­or­ga­ni­zi­rao. Po­vje­re­nje u kom­pa­ni­ju is­ka­zao je i ku­piv­ši Va­la­ma­ro­ve di­oni­ce ko­je po­sje­du­je i vi­še od 21.000 ma­lih di­oni­ča­ra u Hr­vat­skoj. Ro­đen je 1974., di­plo­mi­rao je 1999., a 2003. i ma­gis­tri­rao na za­gre­bač­kom Eko­nom­skom fa­kul­te­tu i pos­tao ma­gis­tar zna­nos­ti u mar­ke­tin­gu. Pri­je osam go­di­na za­vr­šio je i stu­dij in­ter­na­ci­onal­no­ga me­nadž­men­ta na stu­di­ju EMBA na Sve­uči­li­štu Boc­co­ni u Mi­la­nu.

PD

Želj­ko Ku­ku­rin, pred­sjed­nik Upra­ve Va­la­mar Ri­vi­ere

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.