Te­le­mac­hu ne da­ju Pop TV i Ka­nal A

Od­bi­je­ni Slo­ven­ska Agen­ci­ja za za­šti­tu kon­ku­rent­nos­ti za­us­ta­vi­la naj­ve­će me­dij­sko pre­uzi­ma­nje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ven­ska Agen­ci­ja za za­šti­tu kon­ku­rent­nos­ti (AVK) ne­će do­pus­ti­ti naj­ve­će me­dij­sko pre­uzi­ma­nje u po­vi­jes­ti Slo­ve­ni­je, spa­ja­nje tvrt­ke Te­le­mach, u vlas­niš­tvu Uni­ted Gro­upa i dvi­je naj­ve­će ko­mer­ci­jal­ne te­le­vi­zij­ske pos­ta­je Pop TV i Ka­nal A, jav­lja Si­ol.net. AVK ne na­mje­ra­va odo­bri­ti tran­sak­ci­ju ko­jom bi bio stvo­ren ve­li­ki te­le­ko­mu­ni­ka­cij­sko­me­dij­ski kon­glo­me­rat.

AVK je od­lu­čio da bi, kao re­zul­tat to­ga, doš­lo do prek­la­pa­nja na is­tim tr­ži­šti­ma, kao i ve­za ko­je bi mo­gle ogra­ni­či­ti kon­ku­ren­ci­ju na usko po­ve- tr­ži­šti­ma. AVK je ut­vr­dio ri­zik od mogućnost traj­nog us­kla­đe­nog za­jed­nič­kog dje­lo­va­nja s dru­gim ope­ra­to­ri­ma na tr­ži­štu, ve­ću mo­guć- nost po­gor­ša­nja uvje­ta za do­ba­vu te­le­vi­zij­skih pro­gra­ma dru­gim ope­ra­to­ri­ma, te ve­ću vje­ro­jat­nost da Te­le­mac­ho­vi pret­plat­ni­ci vi­še ne­će ima­za­nim ti pris­tup kon­ku­rent­nim te­le­vi­zij­skim pro­gra­mi­ma, ili će ih Te­le­mach uvr­sti­ti na pro­gram­ske po­zi­ci­je i u she­me ko­je su dos­tup­ne ma­lom bro­ju pret­plat­ni­ka.

Ta­ko­đer, uje­di­nje­na kom­pa­ni­ja mo­gla bi do­bi­ti osjet­lji­ve pos­lov­ne in­for­ma­ci­je o svo­jim kon­ku­ren­ti­ma, što bi joj pru­ži­lo zna­čaj­nu kon­ku­rent­sku pred­nost. Uni­ted Gro­up je u sr­p­nju proš­le go­di­ne pot­pi­sao ugo­vor vri­je­dan 230 mil. eura s če­škom tvrt­kom CME o kup­nji nji­ho­vih ka­na­la u Slo­ve­ni­ji i Hr­vat­skoj. Tre­ba­li su sa­mo pris­ta­nak re­gu­la­to­ra.

DUŠKO JARAMAZ/ PIXSELL

Ogra­ni­ča­va­nje kon­ku­ren­ci­je za­bri­nu­lo slo­ven­ske re­gu­la­to­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.