Ovaj put uči­te bez iz­go­vo­ra!

eLe­arn Ci­je­li se pro­gram odvi­ja pu­tem in­ter­ne­ta što zna­či da sa­mi odre­đu­je­te vri­je­me ko­je će­te po­sve­ti­ti uče­nju!

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pro­gram uče­nja je­zi­ka na hr.ele­arn.eu dos­tu­pan je svi­ma, a po­ma­že vam da u krat­kom ro­ku i na stru­čan na­čin sav­la­da­te no­vi je­zik. Ova­kav pris­tup uče­nju ide­alan je za sve, neo­vis­no o to­me jes­te li uče­nik, stu­dent, za­pos­le­na oso­ba ili umi­rov­lje­nik.

Uz pra­vil­no vod­stvo svi mo­že­te, s jed­na­kim us­pje­hom, sav­la­da­ti zna­nje no­vog je­zi­ka. Ci­je­li se pro­gram odvi­ja pu­tem in­ter­ne­ta što zna­či da sa­mi odre­đu­je­te vri­je­me ko­je će­te po­sve­ti­ti uče­nju!

Gra­di­vo su pri­pre­mi­li struč­nja­ci za en­gle­ski, nje­mač­ki i ta­li­jan­ski je­zik, a sam je pro­gram sas­tav­ljen ta­ko da od­go­va­ra svi­ma, čak i oni­ma ko­ji mis­le da im uče­nje je­zi­ka ne le­ži. Ovak­va me­to­da uče­nja znat­no je po­volj­ni­ja, efi­kas­ni­ja i br­ža od kla­sič­nih ško­la stra­nih je­zi­ka u ko­ji­ma se gra­di­vo obra­đu­je na uvi­jek is­ti na­čin.

Na ras­po­la­ga­nju vam ta­ko sto­je 3 raz­li­či­ta pa­ke­ta uz ko­ja će­te na kre­ati­van na­čin u krat­kom ro­ku sav­la­da­ti no­vi je­zik. Jed­nom ka­da pro­đe­te pro­gram na hr.ele­arn.eu mo­ći će­te opu­šte­no uži­va­ti u pu­to­va­nji­ma zna­ju­ći da ne mo­ra­te bri­nu­ti o je­zič­nim ba­ri­je­ra­ma. Va­še no­vos­te­če­no zna­nje bit će vam pred­nost i na tr­ži­štu ra­da. Za raz­li­ku od kla­sič­nih ško­la stra­nih je­zi­ka, te­ča­je­vi dos­tup­ni na hr.ele­arn.eu sa­dr­že upu­te i iz­go­vo­re iz­vor­nih go­vor­ni­ka. Ta­kav prin­cip uče- nja ubr­zat će i olak­ša­ti usva­ja­nje no­vog gra­di­va.

Dak­le, uko­li­ko ne že­li­te ula­ga­ti u sku­pe ško­le stra­nih je­zi­ka, na stra­ni­ci hr.ele­arn. eu za sa­mo 80 kn mje­seč­no za sva 4 stup­nja mo­že­te na­uči­ti stra­ni je­zik u onom vre­me­nu ko­je od­go­va­ra baš va­ma!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.