DO­BIT, NA 1,9 MLRD. USD

ROSNEFT UTROSTRUČIO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­ve­ći ru­ski pro­izvo­đač naf­te Rosneft iz­vi­jes­tio je o tros­tru­ko ve­ćoj ne­to do­bi­ti u tre­ćem kvar­ta­lu za­hva­lju­ju­ći ve­ćoj pro­izvod­nji i vi­šim ci­je­na­ma naf­te, ko­ji su za­sje­ni­li zna­ča­jan ot­pis imo­vi­ne u pre­ra­di i pro­da­ji. Ros­nef­to­va je ne­to do­bit od sr­p­nja do ruj­na po­sko­či­la na 142 mi­li­jar­de ru­ba­lja (1,88 mi­li­jar­di eura). U od­no­su na pret­hod­ni kvar­tal sma­nje­na je 37,7%, pri če­mu uka­zu­ju na ot­pis u odje­lu pre­ra­de i pro­da­je od 133 mi­li­jar­de ru­ba­lja, na­po­mi­nju­ći da ci­je­ne ener­ge­na­ta u Ru­si­ji ras­le spo­ri­je od ci­je­na si­ro­ve naf­te na svjet­skim tr­ži­šti­ma. Vla­da u Mo­sk­vi tra­ži od naf­t­nih kom­pa­ni­ja da za­uz­da­ju rast ma­lo­pro­daj­nih ci­je­na ener­ge­na­ta, na­po­mi­nje Re­uters. Ros­nef­to­vi su pri­ho­di u 3. kvar­ta­lu uve­ća­ni 53% (na 2286 mi­li­jar­di ru­ba­lja) u od­no­su na la­ni. Dnev­na pro­izvod­nja po­ve­ća­na je za 3,4% na godišnjoj razini.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.