RBA BANCI NA­GRA­DA

ZA PRIVATNO BANKARSTVO

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Fri­edrich Wil­helm Ra­if­fe­isen Privatno bankarstvo pro­gla­še­no je naj­bo­ljim pri­vat­nim ban­kar­stvom u Hr­vat­skoj u iz­bo­ru fi­nan­cij­skog ma­ga­zi­na Glo­bal Fi­nan­ce iz New Yor­ka, po dru­gi pu­ta u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne. Ži­ri ured­niš­tva bi­ra­lo je pre­ma ve­li­kom bro­ju pa­ra­me­ta­ra iz in­dus­tri­je pri­vat­nog ban­kar­stva te su ko­ri­šte­ni po­da­ci iz is­tra­ži­va­nja tr­ži­šta, ko­men­ta­ra i ana­li­za ana­li­ti­ča­ra i me­na­dže­ra te po­da­ta­ka ko­ris­ni­ka pri­vat­nog ban­kar­stva. “Na­gra­da za naj­bo­lje privatno bankarstvo će sva­ka­ko bi­ti i po­t­vr­da iz­vr­s­nos­ti i kva­li­te­te us­lu­ge na­šim kli­jen­ti­ma”, re­kao je tim po­vo­dom pred­sjed­nik Upra­ve Ra­if­fe­isen ban­ke Mic­ha­el Mül­ler.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.