Žig­man: Ono što ku­pu­je­te je pre­ci­je­nje­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - VALENTINA WIESNER/VL

Pac­ka osi­gu­ra­va­te­lji­ma Zbog pa­da ka­ma­ta i pri­no­sa na obvez­ni­ce in­dus­tri­ja ubr­za­no se­li imo­vi­nu u ne­kret­ni­ne

Mo­guć­nos­ti Han­fe su ogra­ni­če­ne, ali spre­ma “odre­đe­ne mje­re” da ogra­ni­či ula­ga­nja u ne­kret­ni­ne

Pre­tva­ra­nje ne­kih osi­gu do­vo­di do to­ga da tri - - ! " # $ $ %$ & ' $ ( ) - # $ # ) da­ni osi­gu­ra­nja u Opa­ti­ji u or- ) )*+ ( $ - $ , . -

/ $ $ $ - - !

“Vi znate tko je to”

./ - $ ! 0 - ) # $ .0 1%$ - ! 2 - %$ ' 3( .4 5 - $ Vi­di­te da su pri­no­si na ne­kret - $ $ i pri­no­si na ne­kret­ni­ne la­ga­no %$

Pa­da­ju pri­no­si

/ - $ $ $ $ 6$7 ' ) # 2 + ' - 2 2 . - tu do­la­ze ra­ni­je ugo­vo­re­ne $ 2 8 - %$ -

0 - - $ # - 7 9: - $: $ $ tu pri­li­ku za rast osi­gu­ra­va­te­lji

NE­ĆE­MO DOPUSTITI DA SE NE­KO­ME ZBOG LOŠEG UPRAV­LJA­NJA NE MO­ŽE IS­PLA­TI­TI MI­RO­VI­NA, UPO­ZO­RIO JE ŠEF AGEN­CI­JE AN­TE ŽIG­MAN OSIGURAVATELJE NA SKU­PU U OPA­TI­JI

DA­VOR PUKLAVEC/

An­te Žig­man, pred­sjed­nik Uprav­nog Vi­je­ća Han­fe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.