ZNANS­TVE­NI CEN­TAR

BIVŠA VOJARNA POS­TA­JE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­ka­daš­nja Do­mo­bran­ske vo­jar­ne u Si­sku pos­tat će žu­pa­nij­ski znans­tve­no­obra­zov­no-kul­tur­ni cen­tar. Omo­gu­ćit će to us­tu­pa­nje objek­ta u dr­žav­nom vlas­niš­tvu Si­sač­ko-mos­la­vač­koj žu­pa­ni­ji, o če­mu je ju­čer pot­pi­san ugo­vor. Ri­ječ je objek­tu ve­ćem od 7600 kva­dra­ta či­ja se vri­jed­nost pro­cje­nju­je na oko 4,8 mi­li­ju­na ku­na. “Ovaj je objekt do­sad bio pri­jet­nja ži­vo­tu, a sa­da će slu­ži­ti ži­vo­tu. Vje­ru­jem da će to bi­ti mag­net za os­ta­nak mla­dih u zem­lji”, re­kao je mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.