Ri­ječ­ka bol­ni­ca naj­bo­lja u dr­ža­vi

Isho­di vred­no­va­nja kva­li­te­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ri­ječ­ka bol­ni­ca naj­us­pješ­ni­ja je hr­vat­ska bol­ni­ca, akut­ni in­far­kt mi­okar­da naj­bo­lje li­je­če na Re­bru, a mo­žda­ni udar u ši­ben­skoj bol­ni­ci – naj­kra­ći je za­klju­čak na­kon kon­tro­le i vred­no­va­nja kva­li­te­te te us­pješ­nos­ti ra­da ko­je je u 26 hr­vat­skih bol­ni­ca pro­ve­la Agen­ci­ja za kva­li­te­tu i akre­di­ta­ci­ju u zdrav­s­tvu i so­ci­jal­noj skr­bi. Do ovak­vog re­zul­ta­ta doš­lo se kon­tro­lom pre­ma po­je­di­nim kri­te­ri­ji­ma za tri di­jag­no­ze, dok je če­t­vr­ta rang­ljes­tvi­ca for­mi­ra­na pre­ma op­će­ni­toj us­pješ­nos­ti bol­ni­ca..

“Za­do­volj­ni smo što je Agen­ci­ja za kva­li­te­tu i akre­di­ta­ci­ju u zdrav­s­tvu s Mi­nis­tar­stvom zdrav­s­tva po­če­la pro­vo­di­ti pro­gram po­bolj­ša­nja kva­li­te­te i dje­lo­tvor­nos­ti pru­ža­nja zdrav­s­tve­nih us­lu­ga ko­ji je fi­nan­ci­ran sred­stvi­ma zaj­ma Svjet­ske ban­ke. Ovak­vi pro­gra­mi pra­će­nja kva­li­te­te ra­da sti­mu­li­ra­ju me­nadž­ment bol­ni­ca da se u sva­kod­nev­nom ra­du prik­la­nja svjet­skim stan­dar­di­ma. U ovom iz­vješ­ću ran­gi­ra­ni su sa­mo ne­ki ele­men­ti kva­li­te­te ko­ji se mo­gu pra­ti­ti i dra­go nam je da smo ta­ko do­bro oci­je­nje­ni. Ovo priz­na­nje bit će do­dat­ni po­ti­caj na­šim dje­lat­ni­ci­ma”, ko­men­ti­rao je prof. dr. sc. Da­vor Šti­mac, rav­na­telj KBCa Ri­je­ka.

NA RE­BRU U ZA­GRE­BU NAJ­BO­LJE LI­JE­ČE

IN­FAR­KT, A U ŠIBENIKU MO­ŽDA­NI UDAR, PO­KA­ZU­JU NA­LA­ZI IZ 26 BOL­NI­CA

KBC Ri­je­ka naj­us­pješ­ni­ja pre­ma Agen­ci­ji za kva­li­te­tu i akre­di­ta­ci­ju u zdrav­s­tvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.