Ka­ko je de­blo­ki­ra­no 3000 lju­di ko­ji du­gu­ju 15 ml­rd. kn?

Što da­lje? Dok dio ana­li­ti­ča­ra oče­ku­je po­kre­ta­nje no­vih pos­tu­pa­ka, u Fi­ni to ne mis­le, jer su ti du­go­vi već go­di­na­ma ne­na­pla­ti­vi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

No­vi Za­kon o pro­ved­bi ovr­he na nov­ča­nim sred­stvi­ma, pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne naj­vi­še je sma­njio broj blo­ki­ra­nih gra­đa­na či­ji je iz­nos du­ga ve­ći od je­dan mi­li­jun ku­na. U toj ka­te­go­ri­ji ve­li­kih duž­ni­ka na kra­ju ruj­na bi­lo je 1697 gra­đa­na s ukup­nim iz­no­som du­ga od 7,57 mi­li­jar­di kn. Ka­ko ih je na kra­ju 2017. bi­lo 4717 s du­gom od 22,1 mi­li­jar­du kn, to zna­či da je za­kon­skim auto­ma­tiz­mom de­blo­ki­ra­no oko tri ti­su­će ve­li­kih duž­ni­ka ko­ji ukup­no du­gu­ju oko 15 mi­li­jar­di kn. Pra­vo je pi­ta­nje ko­li­ko će se duž­ni­ka i du­go­va vra­ti­ti u sta­tis­ti­ku. I dok to oče­ku­je dio ana­li­ti­ča­ra, iz­vo­ri bli­ski Fi­ni ne oče­ku­ju ve­lik po­vrat pos­tu­pa­ka za što na­vo­de vi­še raz­lo­ga, iz­me­đu os­ta­log taj što se po­ka­za­lo da su du­go­vi go­di­na­ma ne­na­pla­ti­vi te što je ri­ječ o du­go­traj­no blo­ki­ra­ni­ma ko­ji go­di­na­ma ne­ma­ju ni li­pe na ra­ču­nu. Pri­tom ni­je ne­bit­no i to što po no­vom re­ži­mu vje­rov­ni­ci pre­dujm­lju­ju tro­šak pos­tup­ka pred Fi­nom. Ključ­no pos­ta­je ima­ju li uop­će ve­li­ki duž­ni­ci ve­li­ku imo­vi­nu, pri­mje­ri­ce ne­kret­ni­ne. Ve­li­ka je vje­ro­jat­nost da ih vi­še ne­ma­ju, jer bi ih u su­prot­nom ovr­ho­vo­di­te­lji već pro­da­li i na­pla­ti­li se, što bi se re­flek­ti­ra­lo na obus­ta­vu pos­tup­ka pred Fi­nom. Udio du­ga gra­đa­na pre­ma ban­ka­ma kao vje­rov­ni­ci­ma u ukup­nom du­gu na kra­ju ruj­na iz­no­si oko 35%, ili 10ak pos­to ma­nje nas­pram sta­nja na kra­ju ruj­na 2017. Uz na­ve­de­ni za­kon­ski raz­log, to­me ku­mu­je od po­čet­ka go­di­ne in­ten­ziv­ni­ja pro­da­ja ban­kar­skih po­tra­ži­va­nja pre­ma gra­đa­ni­ma, a kup­ci su agen­ci­je za ot­kup du­go­va či­ji udjel u Fi­ni­noj sta­tis­ti­ci bi­lje­ži po­rast.

Udio du­ga gra­đa­na pre­ma ban­ka­ma se sma­nju­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.