CERP pri­hva­tio po­nu­du Dan­ka Čo­ri­ća za Ho­te­le Ma­es­tral

Naj­bo­lja po­nu­da Za du­bro­vač­ku tvrt­ku is­tak­nuo 153 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uprav­no

vi­je­će Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju (CERP) pri­hva­ti­lo je za kup­nju 68,94 pos­to di­oni­ca du­bro­vač­kih Ho­te­la Ma­es­tral obve­zu­ju­ću po­nu­du za­gre­bač­ke tvrt­ke PND Stra­te­gi­ja u vlas­niš­tvu Dan­ka Čo­ri­ća, ko­ja je po­nu­di­la 153,5 mi­li­ju­na ku­na, ili 26,7 mi­li­ju­na ku­na vi­še od po­čet­ne ci­je­ne. Od­lu­ka je do­ne­se­na una­toč kri­ti­ka­ma če­ških ula­ga­ča ko­ji su ta­ko­đer pre­da­li po­nu­de za Ma­es­tra­le, jer su tvr­di­li da je Čo­rić pri­lo­žio ne­pot­pu­nu do­ku­men­ta­ci­ju, o če­mu se oči­to­vao i če­ški ve­le­pos­la­nik Vla­di­mir Za­va­zal u pi­smu Mi­nis­tar­stvu dr­žav­ne imo­vi­ne i CERPu. U CERPu su me­đu­tim ut­vr­di­li da je pos­tu­pak na­tje­ča­ja za pro­da­ju udje­la u Ho­te­li­ma Ma­es­tral bio jed­nak za sve po­nu­di­te­lje, te je po­tom i pri­hva­će­na po­nu­da do­ma­ćeg ula­ga­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.