Zbog ot­ka­za sam pos­tao po­du­zet­nik

An­tun Pre­seč­ki Pr­vu tvrt­ku os­no­vao je 1989., a da­nas ima 330 auto­bu­sa i se­dam ko­lo­dvo­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - Na­tiv tim PD I VL

Svu imo­vi­nu tre­ba osi­gu­ra­ti, a Pre­seč­ki još od po­čet­ka ka­ri­je­re, od 1973., su­ra­đu­je s Cro­atia osi­gu­ra­njem

Za­gor­ski po­du­zet­nik An­tun Pre­seč­ki vlas­nik je Pre­seč­ki gru­pe i još ne­ko­li­ko po­ve­za­nih tvrt­ki. Nje­go­va Pre­seč­ki gru­pa naj­ve­ći je put­nič­ki pri­je­voz­nik u Kra­pin­sko – za­gor­skoj žu­pa­ni­ji, a ima 230 za­pos­le­nih i pri­hod ko­ji zad­njih go­di­na ne pa­da is­pod 80 mi­li­ju­na. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ku­pio je i Au­to­bus­ni pri­je­voz Va­ra­ždin (AP), tvrt­ku s 312 za­pos­le­nih, 160 auto­bu­sa i lanj­skih 81,7 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da.

Ukup­no, Pre­seč­ki ima 330 auto­bu­sa.La­ni su mu ko­le­ge iz Hr­vat­skog udru­že­nja me­na­dže­ra i po­du­zet­ni­ka do­di­je­li­le na­gra­du za ži­vot­no dje­lo. I dok tu na­gra­du ina­če do­bi­va­ju oni ko­ji su već na kra­ju svo­je po­du­zet­nič­ke ka­ri­je­re, Pre­seč­ki po­ru­ču­je – “ja sam u re­ali­za­ci­ji svo­jih pla­no­va tek neg­dje u sre­di­ni!” I proš­le je go­di­ne re­ali­zi­rao jed­nu od ide­ja – u Kra­pi­ni je otvo­rio Mu­zej ol­d­ti­me­ra Pre­seč­ki. Ško­lo­vao se uz rad, je­dan poz­na­nik mu je pla­ćao ško­lo­va­nje, pa je za­vr­šio pro­met­nu teh­nič­ku ško­lu, a 1981. i Fa­kul­tet za vanj­sku tr­go­vi­nu. Ta­ko­đer, 1994. je di­plo­mi­rao na Fa­kul­te­tu pro­met­nih zna­nos­ti u Za­gre­bu. Je­dan je od su­os­ni­va­ča Ve­le­uči­li­šta Hr­vat­sko za­go­rje u Kra­pi­ni, ko­jem je u dva man­da­ta bio de­kan. Je­dan od uvje­ta za otva­ra­nje ve­le­uči­li­šte bi­lo je ti­tu­la dok­to­ra zna­nos­ti, ko­ju je sa­mo zbog to­ga ste­kao na pro­met­nom fa­kul­te­tu.

Kao si­ro­maš­no di­je­te iz Pe­trov­skog po­kraj Kra­pi­ne, ko­je je čim je ma­lo sta­sa­lo ora­lo nji­ve s vo­lo­vi­ma, Pre­seč­ki je pr­vo iz­u­čio za ke­ra­mi­ča­ra. Na od­s­lu­že­nju voj­nog ro­ka po­čeo je vo­zi­ti i 1973. za­pos­lio kao vo­zač ka­mi­ona u za­gre­bač­kom Cro­ati­atran­su. Pr­va tu­ra bio mu je Pa­riz. U me­đu­na­rod­nom pro­me­tu os­tao je tri i pol go­di­ne, po­tom je ras­po­re­đen u Kra­pi­nu, gdje ra­di na or­ga­ni­za­ci­ji te­ret­nog pro­me­ta. Ta­mo ini­ci­ra grad­nju ser­vi­sa i cen­tra za teh­nič­ki pre­gled, ko­ji su otvo­re­ni 1982.

Do 1990., Pre­seč­ki je ra­dio u Za­gre­bač­kim tran­s­por­ti­ma u Kra­pi­ni, zad­njih go­di­na kao di­rek­tor. Do­bio je ot­kaz i dvi­je go­di­ne je pro­veo na bur­zi.

“Zbog ot­ka­za sam pos­tao po­du­zet­nik! Pr­vu sam tvrt­ku os­no­vao još 1989. s jed­nim part­ne­rom u Be­ogra­du. Već do­go­di­ne fir­mu sam imao i u Za­gre­bu, po za­ko­nu ta­daš­njeg pre­mi­je­ra An­te Mar­ko­vi­ća, Pre­seč­ki pri­je­voz”, pri­sje­ća se naš su­go­vor­nik. Za­re­kao se da će se vra­ti­ti u tvrt­ku iz ko­je je is­tje­ran, i to je na­pra­vio već 1995. kad Pre­seč­ki pri­je­voz ku­pu­je Au­to­pri­je­voz iz Kra­pi­ne, ka­ko se tvrt­ka ta­da zva­la. Po­tom je sva­ke go­di­ne ku­po­vao po jed­nu tvrt­ku -1996. ku­pio je Kra­pi­na bus, či­me ula­zi u po­sao s auto­bu­si­ma. Na put­nič­ki pri­je­voz da­nas ot­pa­da 90 pos­to pri­ho­da Gru­pe. Po­tom je 1997. kup­lje­na tvrt­ka Za­go­rje­trans iz Ve­li­kog Tr­go­viš­ća, a 1998. Iz­let­nik Kra­pi­na. Na­red­na je ak­vi­zi­ci­ja us­li­je­di­la 2004., kad ku­pu­je Cro­ati­atrans Zla­tar, či­me je zav­la­dao auto­bu­ser­skim biz­ni­som u Za­gor­ju. Tvrt­ka sa­da ima i iz­nim­no atrak­ti­van lo­go, za ko­ji je di­zaj­ner Bo­ris Lju­bi­čić upra­vo ovih da­na do­bio glav­nu na­gra­du zna­me­ni­te nju­jor­ške iz­da­vač­ke ku­će Grap­his.

Zad­nju ak­vi­zi­ci­ju Pre­seč­ki je imao 2014., kad ku­pu­je Au­to­bus­ni pri­je­voz Va­ra­ždin (AP). Vlas­nik je i agen­ci­je Va­ra­ždin­to­urs kao i ta­moš­njeg auto­bus­nog ko­lo­dvo­ra, te ko­lo­dvo­ra u No­vom Ma­ro­fu, Ivan­cu, Kra­pi­ni, Za­bo­ku, Zla­ta­ru i Pre­gra­di. Na­kon što je Pre­seč­ki znat­no inves­ti­rao u ob­no­vu, Va­ra­ždin je do­bio pr­vi ze­le­ni ko­lo­dvor u Hr­vat­skoj.

Po­du­zet­ni Pre­seč­ki ši­rio se i na dru­ge biz­ni­se – u Pre­gra­di ima pe­kar­ni­cu s pre­ko 30 vr­sta kru­ha i pe­ci­va i lan­cem vlas­ti­tih pro­da­va­oni­ca. “Bio sam gla­dan kru­ha i za­to sam na­pra­vio pe­ka­ru, na zem­lji­štu kup­lje­nom nov­cem za­ra­đe­nom na pro­da­ji vo­ća u po­če­ci­ma po­du­zet­nič­ke ka­ri­je­re”, ka­že. Zas­tup­nik je za pro­da­ju Isu­zu i VDL auto­bu­sa u Hr­vat­skoj i Slo­ve­ni­ji. Pre­seč­ki je otvo­ren i pris­tu­pa­čan, po­ma­lo ati­pi­čan za ta­ko us­pješ­nog po­du­zet­ni­ka.

“Is­ti­na je da imam ve­li­ku imo­vi­nu, no sve je to pod hi­po­te­kom, od­nos­no u vlas­niš­tvu ba­na­ka. Ban­ke za­ra­đu­ju, a mi po­du­zet­ni­ci da­je­mo se­be i svoj ži­vot da bi lju­di ima­li gdje ra­di­ti. Kad smo ku­po­va­li Au­to­pri­je­voz i Kra­pi­na bus, naj­pri­je sam pod hi­po­te­ku dao svo­ju vlas­ti­tu ku­ću, a on­da i pe­kar­ni­cu”, ka­že Pre­seč­ki. Svu tu imo­vi­nu tre­ba osi­gu­ra­ti, a Pre­seč­ki još od sa­mog po­čet­ka ka­ri­je­re, od 1973. go­di­ne, su­ra­đu­je s Cro­atia osi­gu­ra­njem.

“Sko­ro sva­ki dan me na­zo­ve net­ko od nji­ho­ve kon­ku­ren­ci­je, no ja ne­mam za­što mi­je­nja­ti osi­gu­ra­va­telj­sku ku­ću kad sve ta­ko do­bro funk­ci­oni­ra. Evo već pu­nih 45 go­di­na su­ra­đu­je­mo bez ikak­vih pro­ble­ma. In­di­rek­t­no sam po­ma­gao i ja Cro­ati­ji – ku­po­vao sam pri­je­voz­nič­ke fir­me ko­je su lo­še pos­lo­va­le i ta­ko sp­rje­ča­vao da mo­ra­ju is­pla­ti­ti šte­tu za osi­gu­ra­nje, do­bar pri­mjer bi­la je fir­ma Za­go­rje­trans. Mi sa­mi ra­di­mo da bu­de što ma­nje šte­te, a ako je i bi­lo ne­ke šte­te to se od­mah na­pla­ti­lo. Tu je bit­no part­ner­stvo, lo­jal­nost i obos­tra­no ko­rek­tan od­nos. Ima­mo od­nos za po­že­lje­ti!”

BORNA FILIĆ/ PIXSELL

Pre­seč­ki is­ti­če da je u re­ali­za­ci­ji svo­jih pla­no­va tek neg­dje u sre­di­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.