Još 9 mil. li­ta­ra pla­vog di­za­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja

za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju obra­ču­na­la je do­dat­no pra­vo na po­troš­nju plin­skog ulja obo­ja­nog pla­vom bo­jom (tzv. pla­vi di­zel) za ukup­no 29.694 po­ljo­pri­vred­ni­ka u iz­no­su od 9 mi­li­ju­na li­ta­ra, iz­vi­jes­ti­li su u če­t­vr­tak iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de. Do­dat­no pra­vo za pla­vi di­zel os­tva­ru­je se sa­mo za po­zi­tiv­nu raz­li­ku u bro­ju hek­ta­ra po­ljo­pri­vred­nih po­vr­ši­na, u bro­ju mli­ječ­nih kra­va, kra­va do­ji­lja, ras­plod­nih kr­ma­ča, ko­za i ova­ca te iz­vor­nih pa­smi­na do­ma­ćih ži­vo­ti­nja za ko­je je pod­ne­sen zah­tjev za iz­rav­nu pot­po­ru u te­ku­ćoj go­di­ni u od­no­su na sta­nje u zah­tje­vu iz pret­hod­ne go­di­ne ili ako je u te­ku­ćoj go­di­ni pr­vi put pod­ne­sen zah­tjev za iz­rav­nu pot­po­ru po po­ljo­pri­vred­noj po­vr­ši­ni ili za sto­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.