AIRBUSOV ZRAKOPLOV

FLYBOSNIA KUPILA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zra­ko­plov­na kom­pa­ni­ja FlyBosnia kupila je zrakoplov Air­bus A319 ko­ji se tre­nut­no na­la­zi na aero­dro­mu u So­fi­ji na odr­ža­va­nju. Na zra­ko­plo­vu je is­pi­sa­no ime glav­nog gra­da BiH - Sa­ra­je­va, jav­lja Klix.ba. Zrakoplov bi tre­bao le­tje­ti na re­la­ci­ji Sa­ra­je­vo - Ri­jad. Kas­ni­je će se le­to­vi pro­ši­ri­ti i na europ­ske gra­do­ve. Os­ni­va­či FlyBos­nie su pred­stav­ni­ca i di­rek­tor Al Shid­di gru­pe Nu­džej­ma Sken­de­ro­vić i Su­la­iman Ab­dul­lah Al Shid­di, ko­ji je ujed­no i je­dan od naj­ve­ćih inves­ti­to­ra iz Sa­udij­ske Ara­bi­je u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.