OD­LU­KE UK O BREXITU

SUD EU O POV­LA­ČE­NJU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Su­ci naj­vi­šeg su­da Europ­ske uni­je će 27. stu­de­nog odr­ža­ti ro­či­šte o pi­ta­nju mo­guć­nos­ti jed­nos­tra­nog pov­la­če­nja od­lu­ke Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva o iz­la­sku iz EU, naj­a­vio je Europ­ski sud. Slu­čaj je Europ­skom su­du u Luxem­bo­ur­gu upu­tio škot­ski sud od ko­je­ga su po­li­ti­ča­ri ko­ji se pro­ti­ve Brexitu za­tra­ži­li tu­ma­če­nje član­ka 50 Ugo­vo­ra o EU na te­me­lju ko­je­ga je Lon­don la­ni naj­a­vio da za dvi­je go­di­ne na­pu­šta EU. Ako sud ut­vr­di da se od­lu­ka o iz­la­sku mo­že po­vu­ći bez odo­bre­nja os­ta­lih čla­ni­ca, to će, tvr­de zas­tup­ni­ci ko­ji su po­kre­nu­li sud­ski pos­tu­pak, os­na­ži­ti ar­gu­men­te da bi bri­tan­ski par­la­men­tar­ci tre­ba­li za­us­ta­vi­ti iz­la­zak iz Uni­je pri­je 29. ožuj­ka. Ni­je još poz­na­to ka­da bi Europ­ski sud mo­gao do­ni­je­ti od­lu­ku o tom pi­ta­nju. Bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May us­tra­ja­va na od­la­sku Bri­ta­ni­je iz EU u ožuj­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.