Nedopustivo je da žrtva antiimigrantske kam­pa­nje pos­ta­nu Rimac Automobili

Sa­mo za­bu­na? Pro­tiv­no je zdra­voj lo­gi­ci da je oso­ba ko­ja ži­vi u bli­zi­ni sre­diš­nji­ce Rimac Auto­mo­bi­la i ko­ja je to­li­ko ‘do­bro in­for­mi­ra­na’ da zna za ile­gal­ne imi­gran­te ujed­no do te mje­re ne­in­for­mi­ra­na o to­me da Rimac za­poš­lja­va stra­ne rad­ni­ke od ko­jih ne­ki

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Je li ne­ka po­li­tič­ka stran­ka na­ru­či­la pro­gon rad­ni­ka Rimac Auto­mo­bi­la u nje­go­voj sre­diš­nji­ci u oko­li­ci Za­gre­ba? Ako jes­te, ko­me je to pos­tao po­li­tič­ki pro­gram? Je li mo­gu­će da se za dvi­je na­do­la­ze­će iz­bor­ne go­di­ne (2019. za pred­sjed­ni­ka RH, 2020. za Sa­bor) net­ko pri­pre­ma “iz­mus­ti” no­vac za kam­pa­nju ta­ko što će “žmi­ga­ti” vi­so­ko­teh­no­lo­ške tvrt­ke na­pa­da­ju­ći im ključ­ni re­surs – ta­len­ti­ra­ne rad­ni­ke – pa im ka­da pla­te jav­no pru­ža­ti za­šti­tu? Ako to ni­su sa­mo hi­po­tet­ska pi­ta­nja, on­da je to ne­što či­me bi se tre­ba­la po­za­ba­vi­ti po­li­ci­ja i Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo, jer tak­va je prak­sa pri­je sve­ga pro­tu­za­ko­ni­ta. Tek on­da na red do­la­zi sve os­ta­lo, uklju­ču­ju­ći mo­ral­nu is­k­va­re­nost.

U sri­je­du je, na­ime, po­li­ci­ja, kao da ne­me dru­gog pos­la, mo­ra­la pro­vje­ra­va­ti ne­ko­li­ko rad­ni­ka tvrt­ke ko­ju pred­sjed­ni­ca, po­li­ti­ča­ri u Vladi i Sa­bo­ru hva­le na sva us­ta, a či­jeg je os­ni­va­ča i suv­las­ni­ka Ma­tu Rim­ca naj­u­gled­ni­ji svjet­ski teh­no­lo­ški fa­kul­tet MIT upra- uvr­stio na po­pis 35 naj­bo­ljih ino­va­to­ra u Eu­ro­pi mla­đih od 35 go­di­na. Tvrt­ka Rimac Automobili pro­izvo­di naj­br­ži elek­trič­ni auto­mo­bil na svi­je­tu. U njoj ra­di 400 rad­ni­ka, a de­se­ti­nu či­ne stran­ci. Rimac ne da to ne skri­va, već se ti­me hva­li. Na­gla­ša­va da je u Hr­vat­sku us­pio pri­vu­ći auto­mo­bil­ske struč­nja­ke iz ci­je­log svi­je­ta. Tre­nut­no kod nje­ga ra­de lju­di 26 na­ci­onal­nos­ti. Do­la­ze iz Bra­zi­la, Mek­si­ka, SA­Da, Ka­na­de, Pa­kis­ta­na, In­di­je, Šri Lan­ke, Juž­ne Ko­re­je itd. Ne­ki ima­ju tam­ni­ju bo­ju ko­že, valj­da po­put Si­ri­ja­ca.

Po­sje­te stra­nih inves­ti­to­ra

Ka­da se pro­ši­ri­la vi­jest o pro­ble­mi­ma s rad­ni­ci­ma Rimac Auto­mo­bi­la is­pr­va su svi u bran­ši mis­li­li da je to nes­la­na ša­la. Za­tim se sum­nja­lo da je to ne­ka­kav ma­ne­var še­fa po­li­tič­ke stran­ke HSSa i gra- do­na­čel­ni­ka Sa­mo­bo­ra Kre­še Belj­ka. Na­ime, Be­ljak je na svom Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu obja­vio da se gra­dom ši­re laž­ne vi­jes­ti o ile­gal­nim mi­gran­ti­ma te da je to eska­li­ra­lo. “Pra­va is­ti­na je da je jed­na gos­po­đa vi­dje­la ‘mi­gran­te’ u jed­nom tr­go­vač­kom cen­tru u Sa­mo­bo­ru te ih od­mah pri­ja­vi­la po­li­ci­ji. Po­li­ci­ja je ut­vr­di­la da se ra­di o stra­nim za­pos­le­ni­ci­ma jed­ne sa­mo­bor­ske tvrt­ke s ured­nim rad­nim i bo­ra­viš­nim do­zvo­la­ma”, na­pi­sao je Be­ljak. Na­kon to­ga je Ma­te Rimac na Fa­ce­bo­oku obja­vio pr­vo: “Stvar­no? To su na­še In­dij­ce/Pa­kis­tan­ce/Šri Lan­ča­ne gnja­vi­li?”; a za­tim je po­t­vr­dio da se ra­di­lo o nje­go­vim za­pos­le­ni­ci­ma i do­dao: “Stvar­no se na­dam da na­ši su­gra­đa­ni ni­su to­li­ko ogra­ni­če­ni. Ali s ob­zi­rom da znam ka­ko se ne­ki od­no­se pre­ma ‘Bo­san­ci­ma’ iz pr­ve ru­ke, ni­šta me ne bi ču­di­lo”.

Mo­že­mo vje­ro­va­ti da se sve to do­go­di­lo slu­čaj­no i da je oso­ba ko­ja je pri­ja­vi­la Rim­če­ve za­pos­le­ni­ke to, eto, na­pra­vi­la po­gre­škom. No, pro­tiv­no je zdra­voj lo­gi­ci da je oso­ba ko­ja ži­vi u bli­zi­ni sre­diš­nji­ce Rimac Auto­mo­bi­la i ko­ja je to­li­ko “do­bro in­for­mi­ra­na” da zna za ile­gal­ne imi­gran­te, ujed­no do te mje­re ne­in­for­mi­ra­na o to­me da Rimac za­poš­lja­va stra­ne rad­ni­ke od ko­jih ne­ki ima­ju bo­ju ko­že kao “Si­rij­ci”.

Tim vi­še je to neo­bič­no ka­da znate da se is­tim tim kra­jem, oko Rim­če­ve tvor­ni­ce, već ne­ko vri­je­me ši­re pri­če i o to­me da dva ho­te­la u Sve­toj Ne­dje­lji ja­ko do­bro pos­lu­ju di­je­lom i za­to što mu ta­mo u po­sjet do­la­ze stra­ni inves­ti­to­ri, pos­lov­ni part­ne­ri, po­ten­ci­jal­ni kup­ci i – tu­ris­ti, ko­ji do­la­ze u tu­re raz­gle­da­va­nja tvor­ni­ce naj­br­žeg elek­trič­nog auto­mo­bi­la na svi­je­tu.

Ne­mo­gu­će slu­čaj­nos­ti

Oso­ba ko­ja je pri­ja­vi­la Rim­če­ve rad­ni­ke po­li­ci­ji kao ile­gal­ne imi­gran­te, i to u Sa­mo­bo­ru, gra­du nas­lo­nje­nom na Za­greb i s po­gle­dom na Slo­ve­ni­ju, mjes­tu poz­na­tom po po­du­zet­niš­tvu, ni­je pr­vo po­mis­li­la da bi stran­ci, i to oso­be dru­ge bo­je ko­že, mo­gli bi­ti inves­ti­to­ri. S ob­zi­rom na to ka­ko ko­ti­ra­mo na Do­ing Bu­si­ness ljes­tvi­ci, to bi još i mo­gli pri­hva­ti­ti. Ni­je po­mis­li­la ni­ti da su pos­lov­ni part­ne­ri. U Hr­vat­sku pri­mje­ri­ce dos­ta su ve­li­ka ula­ga­nja, i o to­me se dos­ta u me­di­ji­ma go­vo­ri­lo, na­pra­vi­li In­dij­ci i Tur­ci. To bi već te­že mo­gli pri­hva­ti­ti. Ni­je po­mis­li­la ni­ti da su kup­ci ne­če­ga što se ta­mo pro­izvo­di. Pr­vi ku­pac Rim­če­vog auto­mo­bi­la bio je Ko­lum­bi­jac, a čes­to se pri­ča da mu kup­ci pri­je ku­po­vi­ne do­la­ze u tvor­ni­cu is­pro­ba­va­ti i do­go­va­ra­ti de­ta­lje na auto­mo­bi­lu pri­je is­po­ru­ke. Dak­le, vr­lo je te­ško vje­ro­va­ti u tak­ve slu­čaj­nos­ti, te da su sa­mo one do­ve­le do ne­ugod­nos­ti za tam­no­pu­te rad­ni­ke Rimac Auto­mo­bi­la.

No, naj­te­že je po­vje­ro­va­ti da ta oso­ba, ko­ja je Rim­če­ve rad­ni­ke pri­ja­vi­la po­li­ci­ji, ni­je po­mis­li­la da bi to mo­gli bi­ti – tu­ris­ti. Sra­mo­te li za Hr­vat­sku tu­ris­tič­ku za­jed­ni­cu (HTZ) što je u svi­je­tu us­pje­la pro­mo­vi­ra­ti či­me se to ba­vi na­ša zem­lja, a da u Hr­vat­skoj, i to u kru­gu 20 ki­lo­me­ta­ra oko Za­gre­ba, glav­nog gra­da zem­lje, ni­je us­pje­la pu­čans­tvo in­for­mi­ra­ti da tu­ris­ti do­la­ze u raz­li­či­tim ve­li­či­na­ma, raz­li­či­toj odje­ći i obu­ći, a eto, ka­ko smo sad saz­na­li, mo­gu po­ten­ci­jal­no ima­ti ko­žu dru­ge bo­je, ne sa­mo bi­je­lu.

U pra­vu i kri­mi­na­lis­ti­ci ko­ris­ti se prin­cip Oc­k­ha­mo­ve bri­tve: naj­jed­nos­tav­ni­je objaš­nje­nje u pra­vi­lu je ono ko­je je toč­no. Da ži­vi­te u Du­vo brov­ni­ku ili Vu­ko­va­ru sve ovo o Rim­če­voj tvor­ni­ci vje­ro­jat­no ne bis­te zna­li ili ne bi ima­li pri­li­ke ču­ti iz pr­ve ili dru­ge ru­ke. Me­đu­tim, kad joj ži­vi­te to­li­ko bli­zu, pri­mje­ri­ce u Sa­mo­bo­ru, on­da ste sve­ga to­ga ite­ka­ko svjes­ni. Ho­će­te li on­da kao do­bro­na­mjer­ni gra­đa­nin ko­ji po­štu­je za­kon na­zva­ti po­li­ci­ju i pri­ja­vi­ti Rim­če­ve rad­ni­ke kao ile­gal­ne imi­gran­te?! Na­rav­no da ne­će­te. Osim ako ne­ma­te ne­ki dru­gi mo­tiv.

His­te­ri­ja oko bo­je ko­že

Ni­je Ma­te Rimac je­di­ni ko­ji za­poš­lja­va stran­ce. Za­to je pra­vo pi­ta­nje, ako ni­je ri­ječ o glu­poj za­bu­ni, ho­će li ne­što po­du­ze­ti po­li­ci­ja i Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo jer ne vje­ru­jem da su odus­ta­li od za­šti­te hr­vat­skih gra­đa­na i onih ko­ji ov­dje ima­ju le­gal­no bo­ra­vi­šte, a ne­ma­ju bi­je­lu bo­ju ko­že. Jer u ovom tre­nut­ku naj­ma­nje bi nam tre­ba­lo da pr­va žrtva his­te­rič­ne kam­pa­nje ko­ja se ovih da­na vo­di pro­tiv imi­gra­na­ta bu­de upra­vo naj­poz­na­ti­ja hr­vat­ska vi­so­ko­teh­no­lo­ška tvrt­ka Rimac Automobili.

NAJ­TE­ŽE JE PO­VJE­RO­VA­TI DA OSO­BA KO­JA JE RIM­ČE­VE RAD­NI­KE PRI­JA­VI­LA PO­LI­CI­JI NI­JE PR­VO PO­MIS­LI­LA DA BI TO MO­GLI BI­TI – TU­RIS­TI ZA RIM­CA RA­DE LJU­DI 26 NA­CI­ONAL­NOS­TI, DO­LA­ZE IZ BRA­ZI­LA, MEK­SI­KA, PA­KIS­TA­NA, IN­DI­JE, ŠRI LAN­KE I DRU­GIH ZE­MA­LJA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.