‘Vi­še od 200 trak­to­ra ni­je smje­lo ući u zem­lju’

Uvoz ko­ji ne za­do­vo­lja­va EU stan­dar­de je za­bra­njen

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/AGROBIZ miroslav.ku­sku­no­[email protected]

Ile­ga­la

Uvoz ko­ji ne za­do­vo­lja­va EU stan­dar­de je za­bra­njen

Čak 224 trak­to­ra su mar­ke Be­la­rus, a naj­vi­še ih je re­gis­tri­ra­no u Vu­ko­var­sko­sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji i on­da su pro­da­ni da­lje u Ma­đar­sku

Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tra za vo­zi­la Hr­vat­ske (CVH), od 1. si­ječ­nja do 31. lis­to­pa­da ove go­di­ne re­gis­tri­ra­no je ukup­no 1550 ko­ma­da no­vih trak­to­ra. U ukup­nom bro­ju uklju­če­no je i 539 qu­ado­va – mo­to­ra na če­ti­ri ko­ta­ča ko­ji se u RH re­gis­tri­ra­ju (nit­ko ne zna za­što?) kao trak­to­ri.

“Ka­ko oni ni­su trak­to­ri mi ih u svo­jim ana­li­za­ma i po­da­ci­ma iz­os­tav­lja­mo”, ko­men­ti­rao je nove po­dat­ke o sta­nju na tr­ži­štu trak­to­ra do­pred­sjed­nik Udru­ge pro­da­va­te­lja po­ljo­pri­vred­ne me­ha­ni­za­ci­je i opre­me u RH i di­rek­tor Po­ljo­ops­kr­be Me­đu­na­rod­ne tr­go­vi­ne, Fra­njo Do­min­ko­vić.

'Hr­vat­ski pro­blem'

Po­da­tak da je u Hr­vat­sku no­vo­re­gis­tri­ra­no 1011 trak­to­ra je ve­lik po­rast pro­da­je od čak

138% u od­no­su na la­ni ili čak

457% u is­tom raz­dob­lju 2015. “U ovim po­da­ci­ma pos­to­ji je­dan ‘hr­vat­ski pro­blem’. U po­pi­su ukup­no no­vo­re­gis­tri­ra­nih trak­to­ra po pro­izvo­đa­či­ma uklju­če­no je 224 Be­la­rus trak­to­ra što je 28 pu­ta vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni i prek­la­ni”, ot­krio nam je Do­min­ko­vić. Ka­že ka­ko je iz pre­gle­da tr­ži­šta Pro­mo­ci­je plus ra­zvid­no da je naj­ve­ći broj (čak 208 ko­ma­da ili 93%) re­gis­tri­ran u Vu­ko­var­sko­sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji, a go­to­vo svi re­gis­tri­ra­ni po ti­po­vi­ma ne za­do­vo­lja­va­ju eko­lo­ške stan­dar­de – nor­me pri uvo­zu u Eu­ro­pu, ti­me i u Hr­vat­sku.

“Na­ša do­sa­daš­nja saz­na­nja upu­ću­ju na to da je naj­vi­še Be­la­rus trak­to­ra na­kon (nove) re­gis­tra­ci­je u Hrvatskoj pro­dan da­lje u Ma­đar­sku. Ovaj pro­tu­prav­ni uvoz u Hr­vat­sku, na za­jed­nič­ko tr­ži­šte EU si­gur­no će po saz­na­nji­ma kon­trol­nih or­ga­na u EU iz­a­zva­ti is­tra­gu”, tvr­di Do­min­ko­vić.

Na upit ko­ji je Udru­ga upu­ti­la Cen­tru za vo­zi­la Hr­vat­ske o pro­pus­ti­ma pri uvo­zu Be­la­rus trak­to­ra, upu­će­ni su na po­li­ci­ju jer se no­vi trak­to­ri (kao i auto­mo­bi­li) teh­nič­ki ne pre­gle­da­va­ju već o nji­ma evi­den­ci­ju, re­gis­tra­ci­ju vo­di po­li­ci­ja. Do­min­ko­vić ka­že ka­ko je Udru­ga pozvala sve nad­lež­ne da iz­vr­še do­dat­nu is­tra­gu o ovom pro­tu­prav­nom uvo­zu, ko­ji bi mo­gao na­šte­ti ugle­du hr­vat­skih uvoz­ni­ka i pro­da­va­te­lja trak­to­ra i po­ljo­pri­vred­ne me­ha­ni­za­ci­je, jer je ova­kav uvoz i dalj­nji re­eks­port ko­ji ne is­pu­nja­va EU stan­dar­de, za­bra­njen.

“Mi po­dat­ke o pro­da­ji trak­to­ra u RH te­me­lji­mo na po­da­ci­ma sta­ni­ca za teh­nič­ki pre­gled gdje su re­gis­tri­ra­ni. No­vo­re­gis­tri­ra­ni trak­to­ri su oni pro­izve­de­ni u go­di­ni pr­ve re­gis­tra­ci­je i ko­ji ne­ma­ju vi­še od 50 rad­nih sa­ti, a rab­lje­ni trak­to­ri su (oni ko­ji su pr­vi put re­gis­tri­ra­ni!) po­red na­ve­de­na dva raz­lo­ga i oni ko­ji su bi­li re­gis­tri­ra­ni u inozemstvu”, do­da­je.

Vi­še onih s ma­nje sna­ge

Kad se iz po­pi­sa no­vo­re­gis­tri­ra­nih iz­ba­ci 208 Be­la­ru­sa pro­iz­la­zi da je do kra­ja lis­to­pa­da pro­da­no 803 trak­to­ra, 9,85% vi­še ne­go 2017. i čak 582 ko­ma­da vi­še ne­go 2015.

“Pri­mje­tan je rast bro­ja trak­to­ra ma­njih sna­ga (npr. Gol­do­ni, Fer­ra­ri, La­bin­pro­gres, Lam­bor­g­hi­ni, Sa­me...) što mo­že bi­ti re­zul­tat po­ti­caj­ne mje­re za ma­le po­ljo­pri­vred­ni­ke sa su­bven­ci­jom 15.000 eura”, objaš­nja­va Do­min­ko­vić.

U pro­da­ji trak­to­ra ve­ćih sna­ga kod ne­kih je za­bi­lje­žen pad (De­utz, Fen­dt, Fer­gu­son, John De­ere, Val­tra), a kod di­je­la bla­gi po­rast (New Hol­land, Cla­as, Ku­bo­ta, Lan­di­ni, Steyr) za što pos­to­ji raz­lo­ga, a naj­važ­ni­ji je zas­toj u ko­ri­šte­nju pot­po­ra za po­ljo­pri­vred­nu me­ha­ni­za­ci­ju.

“Ipak, ka­da se zna da se oče­ku­je do kra­ja go­di­ne po­če­tak ko­ri­šte­nja pot­po­ra iz na­tje­ča­ja iz trav­nja ove go­di­ne, ali i do­bar je­sen­ski urod, što po­di­že pro­da­ju trak­to­ra i dru­ge me­ha­ni­za­ci­je i opre­me i bez EU fon­do­va, za oče­ki­va­ti je da ćemo ove go­di­ne pro­da­ja pre­ma­ši­ti broj od 1000 ko­ma­da no­vo­na­bav­lje­nih i no­vo­re­gis­tri­ra­nih trak­to­ra u Hrvatskoj, za­klju­ču­je Do­min­ko­vić.

Do­pred­sjed­nik Udru­že­nja pro­da­va­te­lja po­ljo­pri­vred­ne me­ha­ni­za­ci­je Fra­njo Do­min­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.