Pro­ra­čun za 2019. u Sa­bo­ru pro­šao glat­ko

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Hr­vat­ski sa­bor usvo­jio je u po­ne­dje­ljak dr­žav­ni pro­ra­čun za idu­ću go­di­nu i pro­jek­ci­ja­ma za 2020. i 2021, ukup­ni će pri­ho­di dr­ža­ve u idu­ćoj go­di­ni iz­no­si­ti ne­što iz­nad 136 mi­li­jar­di ku­na, a ra­sho­di ne­što vi­še od 140 mi­li­jar­di. Pro­ra­čun je do­ni­jet gla­so­vi­ma 79 zas­tup­ni­ka, njih 45 bi­lo je pro­tiv, a je­dan suz­dr­žan. Pro­ra­čun­ski pri­ho­di te­me­lje se na ras­tu gos­po­dar­ske ak­tiv­nost i tre­ćem kru­gu po­rez­nog ras­te­re­će­nja, ra­sho­dov­na je stra­na po­dre­đe­na ja­ča­nju fi­skal­ne odr­ži­vos­ti, mje­ra­ma za po­ti­ca­nje ra­zvo­ja i adek­vat­noj skr­bi za sve slo­je­ve sta­nov­niš­tva. Na pri­hod­noj stra­ni pro­ra­ču­na naj­vi­še se oče­ku­je od PDV­a (51,8 mi­li­jar­di), te od po­re­za i tro­ša­ri­na (15,7 mi­li­jar­di ku­na). Pro­ra­čun­ski su ra­sho­di pla­ni­ra­ni u iz­no­su od 140,3 mi­li­jar­di ku­na, 6,9 mi­li­jar­di vi­še u od­no­su na ovo­go­diš­nji ori­gi­nal­ni pro­ra­čun. Od 217 aman­d­ma­na, ko­li­ko su ih na pred­lo­že­ni pro­ra­čun pod­ni­je­li sa­bor­ski zas­tup­ni­ci, Vla­da je pri­hva­ti­la sa­mo tri, a to je po­t­vr­dio i Sa­bor.

PATRIK MACEK/PIXSELL

Pred­sjed­nik Sa­bo­ra Gor­dan Jan­dro­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.