Trešnjevka loš, a Sigečica do­bar primjer ‘gentrifikacije’ kvarta

Tr­ži­šte ne­kret­ni­na se la­ga­no opo­rav­lja

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Tr­ži­šte ne­kret­ni­na se opo­rav­lja, ali to još ni­je za­do­vo­lja­va­ju­ći tem­po. Rast se pos­tup­no di­na­mi­zi­ra, ali ci­je­ne su i da­lje za 15,6 pos­to ni­že od pret­kriz­ne ra­zi­ne. No, mo­že­mo bi­ti op­ti­mis­tič­ni jer je tre­nu­tač­no ma­kro­eko­nom­sko okru­že­nje po­ti­caj­no. Rast BDP­a pra­ti i rast pla­ća, pa­da­ju ka­mat­ne sto­pe na kre­di­te, ras­te gra­đe­vin­ska ak­tiv­nost, a ti­me i po­nu­da no­vih obje­ka­ta”, po­ru­čio je u po­ne­dje­ljak Jo­sip Za­her pot­pred­sjed­nik Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re za tr­go­vi­nu i financije na 30. Fo­ru­ma pos­lo­va­nja ne­kret­ni­na­ma u or­ga­ni­za­ci­ji HGK.

Pred­stav­lja­ju­ći tre­nu­tač­no sta­nje na tr­ži­štu ne­kret­ni­na, dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu graditeljstva i pros­tor­nog ure­đe­nja Želj­ko Uhlir is­tak­nuo je da su ci­je­ne sta­no­va u ve­ći­ni slu­ča­je­va u ko­re­la­ci­ji s kre­ta­nji­ma BDP­a. “Pro­mje­ne u gospodarstvu op­će­ni­to odre­đu­ju tren­do­ve na tr­ži­štu ne­kret­ni­na, pa se ta­ko rast na­še eko­no­mi­je u zad­njih par go­di­na odra­ža­va i na rast ci­je­na ne­kret­ni­na i bro­ja iz­da­nih gra­đe­vin­skih do­zvo­la. Elas­tič­nost po­nu­de sta­no­va na po­rast ci­je­na u Hrvatskoj je ve­li­ka, a to uka­zu­je na zdrav­lje tr­ži­šta”, oci­je­nio je Uhlir. Uhlir upo­zo­ra­va da ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge u gra­đe­vi­ni ta­ko­đer utje­če na ci­je­nu pro­izvod­nje, pa ta­ko u ko­nač­ni­ci i na ci­je­ne sta­no­va. “Bo­jim se da kas­ni­mo s pri­la­god­bom na kre­ta­nja na tr­ži­štu ra­da”, po­ru­čio je Uhlir.

Da­mjan Ge­ber iz tvrt­ke Bri­ga­da po­jas­nio je ka­ko gen­tri­fi­ka­ci­ja kvarta utje­če na kre­ta­nje ci­je­na ne­kret­ni­na.

“Da­nas su ne­ki od naj­skup­ljih kvar­to­va na svi­je­tu oni na ko­je smo pri­je sa­mo ne­ko­li­ko de­se­ta­ka go­di­na gle­da­li kao na opas­ne i pe­ri­fer­ne. Taj pro­ces gentrifikacije, što u su­šti­ni po­dra­zu­mi­je­va do­se­lja­va­nje lju­di s vi­še nov­ca u odre­đe­ni kvart, či­me se mi­je­nja kom­plet­na sli­ka su­sjed­stva, ubu­du­će će bi­ti još br­ži. Tak­ve pro­mje­ne nu­de ogro­man inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal“, iz­ja­vio je Ge­ber. Gen­tri­fi­ka­ci­ja se mo­že pra­ti­ti otva­ra­njem ugos­ti­telj­skih obje­ka­ta, pa ta­ko otva­ra­nje Star­buc­k­sa u ne­kom kvar­tu di­že ci­je­nu za 0,5 pos­to. Ta­ko je u zlo­glas­nom nju­jor­škom kvar­tu Wil­li­am­sburg ci­je­na ne­kret­ni­na u 8 go­di­na po­ras­la za 180 pos­to. Za­gre­bač­ku Treš­njev­ku je oka­rak­te­ri­zi­rao kao ne­ga­ti­van pri­kaz gentrifikacije, jer kvart ne­ma do­bru in­fras­truk­tu­ru, dok je Si­ge­či­cu is­tak­nuo kao po­zi­ti­van primjer.

'Imidž' na­se­lja utje­če i na ci­je­ne sta­no­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.