EPS TVRT­KA­MA POVISIO CI­JE­NU STRUJE ZA 20%

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Kom­pa­ni­ja­ma u Sr­bi­ji ko­je elek­trič­nu ener­gi­ju ku­pu­ju od Elek­tro­pri­vre­de Sr­bi­je (EPS) do­bi­le su ovih da­na ni­ma­lo ugod­nu no­vo­go­diš­nju čes­tit­ku, dos­tav­ljen im je no­vi ugo­vor s ci­je­nom vi­šom za 20,2%, jav­lja Po­li­ti­ka. Nove ci­je­ne struje vri­je­de od si­ječ­nja, ta­ko da tvrt­ka­ma ni­je os­tav­lje­no vre­me­na da uk­lo­pe ovo po­skup­lje­nje u pro­izvo­de ko­je uglav­nom iz­vo­ze. Iz EPS-a ka­žu da se ci­je­ne us­kla­đu­ju s re­fe­rent­nim europ­skim bur­za­ma i da ni­su fik­s­ne, tj. mi­je­nja­ju se ovis­no o ener­get­skim pri­li­ka­ma u Eu­ro­pi. Kra­jem stu­de­no­ga 2018. te ci­je­ne su bi­le na ra­zi­ni na ko­joj su bi­le 2013. go­di­ne. EPS je na otvo­re­nom tr­ži­štu u Sr­bi­ji ops­krb­lji­vač vi­še od 98% ku­pa­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.