Još ni­je pre­kas­no da Eu­rop­ska uni­ja za­šti­ti svo­ju di­gi­tal­nu in­fras­truk­tu­ru

La­nac ops­kr­be Bri­tan­ska vla­da upo­zo­ri­la je te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska po­du­ze­ća da pa­ž­lji­vo bi­ra­ju svo­je do­bav­lja­če, dok Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve raz­ma­tra­ju ogra­ni­ča­va­nje ne­kih vr­sta iz­rav­nih stra­nih ulaganja u ključ­ne teh­no­lo­gi­je kao što su po­lu­vo­di­či i ro­bo­tik

Poslovni Dnevnik - - Komentari & Analize - JULIAN KING* re­dak­ci­[email protected]­lov­ni.hr

Te­ško čo­vje­ku ko­ji je pu­no ulo­žio u ka­na­le ne­tom pri­je no što su že­ljez­ni­ce po­če­le pr­vi put pro­me­to­va­ti. Sto­ga bis­te mo­gli ra­zu­mje­ti, na primjer, za­što se upra­vi­telj ka­na­la Brid­gewa­ter (možda i pr­vog en­gle­skog ka­na­la) ta­ko žes­to­ko pro­ti­vio pla­ni­ra­noj že­ljez­ni­ci iz­me­đu Li­ver­po­ola i Man­c­hes­te­ra.

Me­đu­tim, teh­no­lo­ški na­pre­dak ni­je se mo­gao za­us­ta­vi­ti ni­ti su se mo­gli iz­bje­ći iz­a­zo­vi ko­ji su se zbog nje­ga po­ja­vi­li. Is­to vri­je­di i za da­naš­nje di­gi­tal­ne ino­va­ci­je. Kad je že­ljez­ni­ca iz­me­đu Li­ver­po­ola i Man­c­hes­te­ra 1830. ko­nač­no pu­šte­na u pro­met, pos­ti­gla je re­vo­lu­ci­ona­ran us­pjeh, za­po­če­la do­ba par­nog po­go­na i pro­mi­je­ni­la svi­jet na do­tad ne­za­mis­li­ve na­či­ne.

U to do­ba me­tal­ne trač­ni­ce gra­na­le su se kao ži­le na listu bilj­ke pre­ko ci­je­log svi­je­ta za­hva­će­nog in­dus­tri­ja­li­za- i ta­ko omo­gu­ći­le no­vu ra­zi­nu po­ve­za­nos­ti, ko­ju su kri­mi­nal­ci br­zo po­če­li zlo­upo­treb­lja­va­ti. Ka­ko bi se s nji­ma iz­aš­lo na kraj, os­no­va­na je pot­pu­no no­va po­li­cij­ska služ­ba.

Iz­a­zo­vi nove 5G mre­že

Svi­jet je da­nas na pra­gu nove re­vo­lu­ci­je u po­ve­za­nos­ti, po­seb­no kad uz­me­mo u ob­zir in­fras­truk­tu­ru ko­ja će iz te­me­lja pro­mi­je­ni­ti ka­ko se me­đu­sob­no po­ve­zu­je­mo, te sto­ga ne smi­je­mo za­ne­ma­ri­ti po­uke ko­je mo­že­mo iz­vu­ći iz is­kus­tva sa že­ljez­ni­com. Za raz­li­ku od do­la­ska že­ljez­ni­ce, no­va re­vo­lu­ci­ja ne­će utje­ca­ti sa­mo na pro­met. Za­bo­ra­vi­te na in­ter­net stva­ri. Sa­da je ri­ječ o in­ter­ne­tu sve­ga: vi­še de­cen­tra­li­zi­ra­noj di­gi­tal­noj bu­duć­nos­ti u ko­joj će lju­di, po­da­ci i stva­ri bi­ti po­ve­za­ni­ji ne­go ikad.

Kad je si­gur­nost u pi­ta­nju, mo­ra­mo se pobrinuti da teh­no­lo­ški ra­zvoj ne pro­ju­ri mi­mo nas kao br­zi ju­tar­nji vlak za Man­c­hes­ter dok se mi lju­lju­ška­mo na ka­na­lu. Mo­ra­mo do­bro raz­mo­tri­ti stra­te­ške sla­bos­ti ko­je će te teh­no­lo­gi­je pro­uz­ro­či­ti i pre­dvi­dje­ti ka­ko bi zlo­na­mjer­ni ak­te­ri mo­gli po­ku­ša­ti is­ko­ris­ti­ti no­vu di­gi­tal­nu in­fras­truk­tu­ru u svo­ju ko­rist ili je upo­tri­je­bi­ti kao oruž­je.

Ne­kih smo iz­a­zo­va već svjes­ni, npr. zlo­upo­tre­be druš­tve­nih mre­ža za ši­re­nje de­zin­for­ma­ci­ja, po­ne­kad i upo­tre­bom naj­mo­der­ni­jih sred­sta­va kao što su pot­pu­no la­ži­ra­ni snim­ci i umjet­na in­te­li­gen­ci­ja.

Me­đu­tim, ključ­no je raz­go­va­ra­ti i o sa­moj in­fras­truk­tu­ri. Uvo­đe­nje pe­te ge­ne­ra­ci­je teh­no­lo­gi­je za mo­bil­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju, 5G, po­se­ban je iz­a­zov jer će se na njoj te­me­lji­ti glo­bal­na po­ve­zi­vost. To otva­ra stra­te­ška i si­gur­nos­na pi­ta­nja u po­dru­čji­ma kao što su si­gur­nost la­na­ca ops­kr­be i po­dri­je­tlo in­fras­truk­tu­re.

Ka­ko za­jam­či­ti da su kom­po­nen­te na­mi­je­nje­ne bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma eu­rop­ske teh­no­lo­gi­je, ne sa­mo 5G, si­gur­ne? Si­gur­nost di­gi­tal­nog lan­ca ops­kr­be već je sa­da po­pri­lič­no upit­na; u ve­zi s tim upu­tio bih vas, na primjer, na vi­jes­ti o po­du­ze­ći­ma ko­ja su naš­la tajnovite čipove na matičnim pločama svo­jih poslužitelja, naizgled ugrađene još u pro­izvod­nji.

Raz­no­vr­s­nost do­bav­lja­ča

Bri­tan­ska vla­da upo­zo­ri­la je te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska po­du­ze­ća da pa­ž­lji­vo bi­ra­ju svo­je do­bav­lja­če, dok Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve raz­ma­tra­ju ogra­ni­ča­va­nje ne­kih vr­sta iz­rav­nih stra­nih ulaganja u ključ­ne teh­no­lo­gi­je kao što su po­lu­vo­di­či i ro­bo­ti­ka.

Za si­gur­nost lan­ca ops­kr­be di­gi­tal­ne in­fras­truk­tu­re po­treb­na nam je ve­ća tran­s­pa­rent­nost po­dri­je­tla teh­no­lo­ških kom­po­nen­ti. Ključ­na je i raz­no­vr­s­nost do­bav­lja­ča.

Nadalje, za us­pos­ta­vu po­vje­re­nja u me­đu­na­rod­ne part­ne­re tre­ba­mo za­jed­nič­ke nor­me i pra­vi­la. To su te­me­lji ne­dav­nog pri­jed­lo­ga fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na, opi­sa­ni u Pa­ri­škom po­zi­vu na po­vje­re­nje i si­gur­nost u ki­ber­pros­to­ru.

Pre­ma Ma­cro­nu in­ter­net je pos­tao mjes­to su­ko­ba u ko­jem zlo­na­mjer­ni ak­te­ri zlo­upo­treb­lja­va­ju si­gur­nos­ne pro­pus­te u di­gi­tal­nim pro­izvo­di­ma i us­lu­ga­ma. On pred­la­že da Eu­ro­pa stvo­ri in­ter­net po­vje­re­nja, ute­me­ljen na po­što­va­nju za­ko­na i su­rad­nji. Sla­žem se s njim. Gra­đa­ni Eu­ro­pe tre­ba­li bi i da­lje moći uži­va­ti u svo­jim ži­vo­ti­ma na in­ter­ne­tu, si­gur­ni u to da su nji­ho­ve te­melj­ne vri­jed­nos­ti i pra­va, kao što su slo­bo­da go­vo­ra, za­šti­će­ni.

Tre­ba­mo urav­no­te­že­nu stra­te­gi­ju u ko­joj mo­že­mo is­ko­ri­šta­va­ti teh­no­lo­ške ino­va­ci­je ka­ko bi­smo osi­gu­ra­li svo­ju eko­nom­sku bu­duć­nost, a pri­tom iz­bje­ći otva­ra­nje ogrom­nih si­gur­nos­nih pro­pus­ta.

Tre­ba dje­lo­va­ti od­mah jer vlak teh­no­lo­gi­je već od­mi­če. Sto­ga tre­ba­mo raz­miš­lja­ti o ublažavanju ri­zi­ka i istodobno se pobrinuti da se si­tu­aci­ja u ko­joj se sa­da nalazimo ne ponovi u bu­duć­nos­ti. Dok se su­oča­va­mo s tim za­is­ta go­le­mim iz­a­zo­vom mo­ra­mo iz­bje­ći ne­ci­jom pro­miš­lje­ne pro­tu­mje­re kao što su pro­tek­ci­oni­zam i dru­ge mje­re ko­ji­ma se ko­če ino­va­ci­je.

Us­kla­đe­na ulaganja

NE­KE TVRT­KE PRONAŠLE SU TAJNOVITE ČIPOVE NA MATIČNIM PLOČAMA SVO­JIH POSLUŽITELJA, NAIZGLED UGRAĐENE JOŠ U PRO­IZVOD­NJI

TRE­BA­MO RAZ­MIŠ­LJA­TI O UBLAŽAVANJU RI­ZI­KA I ISTODOBNO SE POBRINUTI DA SE SI­TU­ACI­JA U KO­JOJ SE SA­DA NALAZIMO NE PONOVI U BU­DUĆ­NOS­TI

Za­to je po­treb­no odre­di­ti op­seg i ra­ši­re­nost ri­zi­ka te od­lu­či­ti što je za­is­ta stra­te­ški bit­no. Za Eu­ro­pu to zna­či da tre­ba ne sa­mo za­šti­ti­ti lan­ce ops­kr­be ne­go i nas­to­ja­ti os­tva­ri­ti ve­li­ka us­kla­đe­na ulaganja u na­še vlas­ti­te teh­no­lo­ške industrije. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja u je­dins­tve­no je po­volj­nom po­lo­ža­ju da po­tak­ne ta nas­to­ja­nja u vi­še sek­to­ra.

Još ni­je pre­kas­no da Eu­ro­pa za­šti­ti svo­ju di­gi­tal­nu bu­duć­nost. Čak je i vlas­nik ka­na­la Brid­gewa­ter na kra­ju uvi­dio ka­mo vje­tar pu­še i – ulo­žio hr­pu nov­ca u kon­ku­rent­sku že­ljez­ni­cu.

Pro­ject Syn­di­ca­te, 2018.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.