Ne­vje­ro­jat­na ra­ču­ni­ca Upra­ve: Ulja­nik za spas tre­ba 1,3 ml­rd. ¤

Da­nas kod Hor­va­ta Mi­nis­tar pri­ma Pu­lja­ne, ali po­ru­ču­je: U igri su dva inves­ti­to­ra

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - ✑ MARIJA BRNIĆ marija.br­[email protected]­lov­ni.hr

Ia­ko je Kon­čar tre­bao osi­gu­ra­ti od 180 do 302 mi­li­ju­na ku­na, sa­da nu­di tek vlas­ti­ti do­pri­nos od 25 mil. €

Mi­nis­tru gos­po­dar­stva Dar­ku Hor­va­tu Upra­va Ulja­ni­ka na če­lu s pred­sjed­ni­kom Emi­lom Bu­li­ćem da­nas do­la­zi s pri­jed­lo­gom pro­gra­ma res­truk­tu­ri­ra­nja usu­gla­še­nog s Dan­kom Kon­ča­rom, po­ten­ci­jal­nim stra­te­škim part­ne­rom oda­bra­nog još za biv­še upra­ve.

Naz­na­ke no­vog pro­gra­ma ima­li su pri­li­ke ču­ti i Ulja­ni­kov­ci iz re­do­va sin­di­ka­ta i nji­ho­vih pred­stav­ni­ka u NO­u, ko­ji su pri­sus­tvo­va­li sas­tan­ku Kon­ča­ra i Upra­ve, a glav­na no­vi­na ko­ju su ima­li pri­li­ke ču­ti od Kon­ča­ra je da bi dr­ža­va tre­ba­la vlas­nič­ki pre­uze­ti ve­ćin­ski udjel u Ulja­ni­ku. Bu­du­ći da je ula­zak Kon­ča­ra u šk­ver pre­dvi­đen od­lu­kom skup­šti­ne upra­vo do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom u nov­cu u iz­no­su od naj­ma­nje 180 do 302 mi­li­ju­na ku­na, na­me­će se za­klju­čak da bi za­pra­vo dr­ža­va tre­ba­la osi­gu­ra­ti svje­ži ka­pi­tal, a iz ono­ga što se ču­lo na sas­tan­ku u Pu­li, Kon­ča­re­va je na­mje­ra su­dje­lo­va­ti kroz vlas­ti­ti do­pri­nos uno­som 25 mi­li­ju­na eura, što uklju­ču­je i po­tra­ži­va­nja za po­zaj­mi­ce za is­pla­tu pla­ća pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. U me­đu­vre­me­nu pro­cu­ri­la je ne­vje­ro­jat­na broj­ka o no­vom iz­no­su tro­ška res­truk­tu­ri­ra­nja Ulja­ni­ka, a služ­be­no će se po­t­vr­du nje­zi­ne toč­nos­ti ču­ti na­kon da­naš­njeg sas­tan­ka u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva. Vi­še iz­vo­ra na­vo­di ka­ko je u mje­sec da­na pre­ma no­vom kon­cep­tu, ko­jeg je raz­ra­dio Bu­lić tro­šak udvos­tru­čen, pa bi ukup­no za spa­ša­va­nje tre­ba­lo 1,3 mi­li­jar­de eura. Na tom tra­gu je pri­je tje­dan da­na na­kon sas­tan­ka s Bu­li­ćem i mi­nis­tar Hor­vat iz­nio broj­ku od 660 mi­li­ju­na eura ko­je bi sa svo­je stra­ne tre­ba­la osi­gu­ra­ti dr­ža­va, što dr­že­ći se bri­sel­skog prin­ci­pa da sva­ka stra­na, part­ner i dr- ža­va, osi­gu­ra­va­ju jed­nak udjel, po­t­vr­đu­je no­vu vri­jed­nost. Pi­ta­nje je, me­đu­tim, na če­mu se ona te­me­lji i či­me će Upra­va to­li­ki iz­nos bra­ni­ti pred Vla­dom i even­tu­al­no EK, jer je svim upu­će­ni­ma u slu­čaj te­ško oci­je­ni­ti što sve uklju­ču­je i iz če­ga je mo­gao bi­ti iz­ve­den to­li­ki iz­nos res­truk­tu­ri­ra­nja.

A da mi­nis­tar Hor­vat ne vi­di rje­še­nje za Ulja­nik u part­ner­stvu s Kon­ča­rom, da se iš­či­ta­ti i iz nje­go­ve ju­če­raš­nje iz­ja­ve ka­ko se in­ten­ziv­no vo­de raz­go­vo­ri s dva mo­gu­ća part­ne­ra, za ko­je je si­gu­ran “da ima­ju no­vac i da to že­le”.

“Je­dan i dru­gi part­ner su Mi­nis­tar­stvu po­das­tr­li vr­lo jas­no pi­smo na­mje­re i bli­zu smo to­ga da s pre­mi­je­rom i Upra­vom do­go­vo­ri­mo sas­ta­nak unu­tar ko­jeg bi mo­žda ma­lo s Upra­vom pro­mi­je­ni­li smjer ak­tiv­nos­ti ko­je se da­nas do­ga­đa­ju”, re­kao je Hor­vat dan pri­je naj­av­lje­nog do­la­ska pred­stav­ni­ka Ulja­ni­ka i Kon­ča­re­ve Ker­mas ener­gi­je. Mi­nis­tar je po­no­vio i po­ru­ku s ko­jom po­s­ljed­njih tje­da­na re­do­vi­to ko­men­ti­ra pro­blem rje­ša­va­nja Ulja­ni­ka – da bez re­le­vant­nog stra­te­škog part­ne­ra ko­ji fi­nan­cij­ski mo­že pra­ti­ti res­truk­tu­ri­ra­nje, res­truk­tu­ri­ra­nja bi­ti ne­će. Za no­ve part­ne­re, a su­de­ći po do­sa­daš­njim in­for­ma­ci­ja­ma ri­ječ je o ta­li­jan­skom Fin­can­ti­eri­ju i ukra­jin­skoj gru­pa­ci­ji Smart Hol­ding, Hor­vat oče­ku­je da ih se pus­ti da oba­ve du­bin­sko sni­ma­nje i iz­a­đu s pro­jek­ci­ja­ma tro­ška res­truk­tu­ri­ra­nja ili kup­nje.

No, to po­dra­zu­mi­je­va i do­dat­no vri­je­me, a nje­ga iz 3. ma­ja rad­ni­ci ne­ma­ju na­mje­ru da­va­ti. Upra­vi Ulja­ni­ka u či­jem je vlas­niš­tvu taj ri­ječ­ki šk­ver, da­li su rok do 17. pro­sin­ca da se iz­jas­ni o nji­ho­vim zah­tje­vi­ma za iz­dva­ja­njem iz gru­pa­ci­je Ulja­nik, smje­nu di­rek­to­ra Mak­si­mi­li­ja­na Per­ca­na i Nad­zor­nog od­bo­ra, te omo­gu­ći grad­nju bro­do­va. U su­prot­nom, naj­av­lju­ju, ka­ko pri­kup­lja­ju pot­pi­se rad­ni­ka za po­kre­ta­njem ste­ča­ja ri­ječ­kog šk­ve­ra i pri­je ne­go bi, po si­li za­ko­na zbog 120 da­na ne­pre­ki­nu­te blo­ka­de, tre­bao bi­ti otvo­ren 23. pro­sin­ca. ❖

Šef Ulja­ni­ka Emil Bu­lić da­nas Hor­va­tu do­no­si plan res­truk­tu­ri­ra­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.