Test ko­ji su slo­ži­li psi­ho­lo­zi po­ka­zu­je u ko­ji fond ulo­ži­ti

Ka­ko s nov­cem Za­ba kre­ira­la pro­ces za de­fi­ni­ra­nje sklo­nos­ti ri­zi­ku kli­je­na­ta

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - ✑ LUCIJA ŠPILJAK lucija.spi­[email protected]­lov­ni.hr

Ka­ko s nov­cem

Za­ba kre­ira­la pro­ces za de­fi­ni­ra­nje sklo­nos­ti ri­zi­ku kli­je­na­ta

Kli­jent do­bi­va osob­nu pre­po­ru­ku o ula­ga­nju te­me­ljem inves­ti­cij­skog ho­ri­zon­ta i pre­uze­tog ri­zi­ka

Za­gre­bač­ka ban­ka pr­vi put je po­če­la sa pru­ža­njem us­lu­ge inves­ti­cij­skog sa­vje­to­va­nja ZA­BA SMART Invest, ko­ju smo od­lu­či­li de­talj­ni­je is­tra­ži­ti na­kon što su kra­jem ruj­na ove go­di­ne kre­nu­li s no­vom us­lu­gom. Za­gre­bač­ka ban­ka stvo­ri­la je pro­ces ko­jim de­fi­ni­ra ko­li­ka je sklo­nost kli­jen­ta ri­zi­ku i ka­kav je nje­gov inves­ti­cij­ski ho­ri­zont, dok ri­zič­nost ula­ga­nja us­kla­đu­ju s kom­bi­na­ci­jom de­po­zi­ta i inves­ti­cij­skih fon­do­va ko­ji­ma uprav­lja ZB Invest.

Po­ti­ca­nje svi­jes­ti

Us­lu­ga ZA­BA SMART Invest slu­ži to­me da se inves­ti­ci­ja kli­je­na­ta us­kla­di s raz­li­či­tim ci­lje­vi­ma i potrebama u raz­li­či­to vri­je­me, ali i ka­ko bi po­tak­nu­li svi­jest kli­je­na­ta da neo­vis­no o vi­si­ni sred­sta­va poč­nu raz­miš­lja­ti o svo­joj fi­nan­cij­skoj imo­vi­ni uz po­moć per­so­na­li­zi­ra­nih sa­vje­ta i po­nu­de raz­li­či­tih kom­bi­na­ci­ja. “Ban­ka in- di­vi­du­al­nim pris­tu­pom kli­jen­ta pro­vo­di kroz upit­nik za pro­cje­nu pri­mje­re­nos­ti ula­ga­nja i te­me­ljem od­go­vo­ra kli­jen­ta te in­for­ma­ci­ja o ka­rak­te­ris­ti­ka­ma pro­izvo­da da­je osob­nu pre­po­ru­ku klijentu. Klijentu naj­pri­je pos­tav­lja­mo pi­ta­nje je li do­sad ulagao u inves­ti­cij­ske fondove, je li pri­tom napravio tran­sak- ci­je u zad­nje tri go­di­ne te je li vri­jed­nost tih tran­sak­ci­ja prešla odre­đe­ni iz­nos”, po­jaš­nja­va glav­ni inves­ti­cij­ski sa­vjet­nik Igor Pav­lo­vić.

Edu­ka­tiv­ni ma­te­ri­jal

“Ako je od­go­vor na ne­ko od pi­ta­nja ne­ga­ti­van, ban­kar pro­la­zi s kli­jen­tom krat­ki edu­ka­tiv­ni ma­te­ri­jal. Upoz­na­je­mo ga s os­nov­nim in­for­ma­ci­ja­ma o tr­ži­štu ka­pi­ta­la ka­ko bi­smo i mi bi­li si­gur­ni da kli­jent ras­po­la­že os­nov­nim in­for­ma­ci­ja­ma o po­je­di­nim fi­nan­cij­skim ins­tru­men­ti­ma; od de­po­zi­ta, obvez­ni­ca, di­oni­ca do to­ga što je ci­je­na udje­la, što je pros­pekt sva­kog fon­da, kak­vi su tro­ško­vi i nak­na­de, ko­ja su pra­va ula­ga­te­lja, ko­je su os­nov­ne vr­ste fon­do­va po­re­da­nih pre­ma ri­zi­ku na ra­zi­na­ma 1 do 7, kak­va je tro­škov­na ra­zi­na i na kon­cu – za­što ula­ga­ti”, objas­nio je Pav­lo­vić te do­dao da Ban­ka ZA­BA SMART Invest us­lu­gu tre- nu­tač­no pru­ža bez nak­na­de, te da je prim­lje­ni inves­ti­cij­ski sa­vjet neo­ba­ve­zan.

Dak­le, kli­jent od ban­ke do­bi­va osob­nu pre­po­ru­ku o ula­ga­nju u inves­ti­cij­ske fondove i de­po­zit te­me­ljem inves­ti­cij­skog ho­ri­zon­ta i ri­zi­ka ko­ji je spre­man pre­uze­ti, a ko­ji se odre­đu­je pu­tem upit­ni­ka ko­ji je ban­ka slo­ži­la u su­rad­nji s psi­ho­lo­zi­ma ka­ko bi pro­cje­na pri­mje­re­nos­ti ula­ga­nja bi­la što vje­ro­dos­toj­ni­ja. ❖

KLIJENTU SE NAJ­PRI­JE POS­TAV­LJA PI­TA­NJE JE LI DO SA­DA ULAGAO U FONDOVE, JE LI NAPRAVIO TRANSAKCIJU U TRI GO­DI­NE TE JE LI VRI­JED­NOST PREŠLA ODRE­ĐE­NI IZ­NOS

TOMISLAV MILETIĆ/ PIXSELL

Igor Pav­lo­vić, glav­ni inves­ti­cij­ski sa­vjet­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.