ISTRAŽIVANJE U RAZVOJ NE ULAŽE SVA­KA 14. TVRTKA

Na­da­nja Ipak za­okret zbog za­ko­na o R&D-u

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­[email protected]­lov­ni.hr

Mo­ra­mo se trg­nu­ti iz sta­nja u ko­jem nam je R&D i to jas­no upu­ću­je i ovo istraživanje De­lo­it­tea, ka­že Bernard Ja­ke­lić iz HUP-a

Ka­da je 2014. pres­tao va­ži­ti sta­ri za­kon o is­tra­ži­va­nji­ma i ra­zvo­ju, pre­ma po­da­ci­ma De­lo­it­tea pr­vi su se put u Hr­vat­skoj po­ja­vi­le tvrt­ke ko­je u vlas­ti­tu bu­duć­nost ni­su ulo­ži­le ni li­pe. Ta­da ih je bi­lo če­ti­ri pos­to, od­nos­no svoj je op­s­ta­nak ig­no­ri­ra­la sva­ka 25. tvrtka u Hr­vat­skoj. La­ni je, kao re­zul­tat po­li­tič­kog ne­ma­ra da se usvo­ji no­vi za­kon o R&D­u, taj broj po­ras­tao na se­dam pos­to, od­nos­no u 2017. u vlas­ti­ti razvoj ni­je inves­ti­ra­la sva­ka 14. tvrtka u Hr­vat­skoj.

K to­me, uku­pan broj tvrt­ki ko­je su u R&D ulo­ži­le ma­nje od tri pos­to pri­ho­da go­to­vo se udvos­tru­čio na 56 pos­to. Re­zul­tat je to De­lo­it­te­ovog “Iz­vješ­ća o is­tra­ži­va­nju i ra­zvo­ju u kor­po­ra­ci­ja­ma za 2018. go­di­nu”, a ko­je su u uto­rak u Za­gre­bu pred­sta­vi­li De­lo­it­te te udru­ge HUP i Hr­vat­ski iz­voz­nik.

Iš­če­ku­ju pra­vil­nik

So­nja If­ko­vić, iz De­lo­it­te­ovog Odje­la po­rez­nog sa­vje­to­va­nja za­du­že­na za R&D ka­že da su ipak uoči­li pre­okret. Vla­da je, na­ime, ove go­di­ne do­ni­je- la no­vi R&D za­kon i u si­ječ­nju se oče­ku­je da će obja­vi­ti i pra­vil­nik. K to­me, pro­šao je pr­vi IRI na­tje­čaj te je pro­ve­de­no niz dru­gih na­tje­ča­ja gdje su tvrt­ke mo­gle dobiti bes­po­vrat­na sred­stva za razvoj.

“Zbog ovog pre­okre­ta u gos­po­dar­skoj po­li­ti­ci u idu­ćih go­di­nu­dvi­je broj tvrt­ki ko­je na­vo­de da ne­će ula­ga­ti u R&D pao je na dva pos­to, nit­ko ne pla­ni­ra ula­ga­ti ma­nje, a čak 64 pos­to tvrt­ki pla­ni­ra ula­ga­ti vi­še”, ka­že If­ko­vić.

Ključ iz­vo­za

No­vi za­kon, ka­ko se mo­glo doz­na­ti, po­mo­ći će ve­li­kim pro­fi­ta­bil­nim kom­pa­ni­ja­ma da vi­še ulo­že u razvoj i ta­ko bu­du kon­ku­rent­ni­je. To se od­no­si na kom­pa­ni­je po­put Ine, Pli­ve, JGL­a, Po­drav­ke, Eric­sso­na NT i dru­gih, ko­ji­ma je R&D da­nas va­žan ko­li­ko i pro­izvod­nja. Pre­ma ok­vir­noj pro­cje­ni, ko­ju je pri­ka­zao De­lo­it­te, za in­dus­trij­sko istraživanje od mi­li­jun ku­na mak­si­mal­ni in­ten­zi­tet pot­po­re bit će 65 pos­to ili 650.000 ku­na. Uz 150 pos­to uma­nje­nja po­rez­ne os­no­vi­ce mo­ći će pri­ka­za­ti 1,5 mi­li­ju­na ku­na ma­nju os­no­vi­cu po­re­za na do­bit, a uz 18 pos­to tog po­re­za na 1,5 mil. kn pro­iz­la­zi da bi iz­nos dr­žav­ne pot­po­re bio

270.000 ku­na.

U De­lo­it­teu po­jaš­nja­va­ju da raz­li­ku od 270.000 do

650.000 ku­na kom­pa­ni­je mo­gu po­pu­ni­ti su­bven­ci­ja­ma i na dru­ge na­či­ne. No, na­gla­ša­va­ju, ključ­no je da na sna­gu stu­pi pra­vil­nik ko­ji pra­ti za­kon.

Bernard Ja­ke­lić, za­mje­nik di­rek­to­ra HUP­a, is­ti­če da bez ula­ga­nja u R&D ne­ma na­pret­ka, a da niz ljes­tvi­ca jas­no uka­zu­je da po pi­ta­nju ino­va­ci­ja i kom­pe­ti­tiv­nos­ti ne sto­ji­mo naj­bo­lje.

“Mo­ra­mo se trg­nu­ti iz sta­nja u ko­jem nam je R&D i to jas­no upu­ću­je i ovo istraživanje”, ka­že Ja­ke­lić.

Lji­lja­na Ha­bu­nek, taj­ni­ca udru­ge Hr­vat­ski iz­voz­ni­ci (HIZ) ka­že da s nes­trp­lje­njem če­ka­ju po­če­tak pri­mi­je­ne no­vog za­ko­na o R&D­u. Po­jaš­nja­va da sve ra­zvi­je­ne dr­ža­ve po­du­pi­ru R&D na raz­ne na­či­ne, a po­seb­no kroz po­rez­ne olak­ši­ce i da je do­bro da i Hr­vat­ska na­po­kon ide tim smje­rom.

“Iz­voz­ni­ci u Hr­vat­skoj la­ni su či­ni­li 15 pos­to pos­lov­nih su­bje­ka­ta, a tih 15 pos­to ra­di

73 pos­to svih inves­ti­ci­ja u R&D u Hr­vat­skoj. Za­to je po­ti­ca­nje R&D­a ujed­no po­ti­ca­nje na­šeg iz­vo­za”, za­klju­ču­je Ha­bu­nek.v

ŽARKO BAŠIĆ/ PIXSELL

So­nja If­ko­vić iz De­lo­it­tea

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.