SMJENE U UPRA­VI RIJEČKE JADROLINIJE

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Nad­zor­ni od­bor Jadrolinije opo­zvao je ju­čer čla­no­ve Upra­ve An­tu Vra­nje­ša i Pre­dra­ga Go­vor­či­na, a raz­log je ne­funk­ci­oni­ra­nje Upra­ve. Ka­ko je Upra­va ove riječke bro­dar­ske tvrt­ke ima­la tri čla­na, sa­da je spa­la sa­mo na pred­sjed­ni­ka Upra­ve Da­vi­da Sop­tu. Ia­ko iz Jadrolinije ni­su da­li do­dat­na po­jaš­nje­nja, No­vi list je ne­dav­no pi­sao da je je­dan član Upra­ve pri­je­tio dru­gom čla­nu, a zbog če­ga je Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo po­kre­nu­lo is­tra­gu. Su­kob je, na­vod­no, iz­bio zbog pla­na na­bav­ke če­ti­ri ka­ta­ma­ra­na, od ko­jih je na kra­ju na­bav­ljen sa­mo je­dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.