Pre­ko sre­diš­njeg tu­ris­tič­kog re­gis­tra sve po­t­vr­de onli­ne

Pro­jekt di­gi­ta­li­za­ci­je vri­je­dan 40 mi­li­ju­na ku­na s 85% se fi­nan­ci­ra iz europ­skog fon­da

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ MARIJA CRNJAK

Us­klo­pu pro­jek­ta Hr­vat­ski di­gi­tal­ni tu­ri­zam vri­jed­nog oko 40 mi­li­ju­na ku­na, do kra­ja 2020. go­di­ne uvest će se pet no­vih jav­nih e-us­lu­ga. Uvo­di se Sre­diš­nji tu­ris­tič­ki re­gis­tar ko­ji će omo­gu­ći­ti onli­ne iz­da­va­nje in­for­ma­ci­ja, po­t­vr­da ili iz­vo­da o pos­to­je­ćim ugos­ti­telj­skim objek­ti­ma, pru­ža­te­lji­ma us­lu­ga u tu­riz­mu i sus­ta­vu tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca. No­vom e-us­lu­gom Uprav­ni po- stup­ci pu­tem in­ter­ne­ta će se mo­ći pro­ves­ti pos­tup­ci po­put zah­tje­va i iz­da­va­nje rje­še­nja za ka­te­go­ri­za­ci­jom, na­do­gra­đu­je se sus­tav za pri­ja­vu i od­ja­vu gos­ti­ju e-Vi­si­tor, a na no­voj plat­for­mi cro­atia.hr na de­set je­zi­ka tu­ris­ti će ima­ti znat­no vi­še in­for­ma­ci­ja i us­lu­ga.

Pro­jekt se s 85 pos­to fi­nan­ci­ra iz Europ­skog fon­da za re­gi­onal­ni razvoj, no­si­telj je Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma a uz Hr­vat­sku tu­ris­tič­ku za­jed­ni­cu služ­be­ni part­ne­ri su Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Split­sko –dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je i Ured dr­žav­ne upra­ve Split­sko – dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je. Ka­ko su is­tak­nu­li u uto­rak na pred­stav­lja­nju pro­jek­ta u Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma, cilj je uz po­moć teh­no­lo­gi­je po­bolj­ša­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu pru­ža­te­lja us­lu­ga i jav­ne upra­ve u tu­riz­mu, po­ve­ća­ti učin­ko­vi­tost te sma­nji­ti tro­ško­ve pru­ža­nja jav­nih us­lu­ga i mo­guć­nost po­gre­ške. “Pro­jekt po­dr­ža­va i učin­ko­vi­tu pri­mje­nu tu­ris­tič­kih za­ko­na ko­ji su u pro­ce­su iz­mje­na i či­me će se do­dat­no do­pri­ni­je­ti ad­mi­nis­tra­tiv­nom ras­te­re­će­nju di­oni­ka u tu­riz­mu”, is­tak­nuo je mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li. Na­ime, slje­de­ćeg tjed­na na pr­vo či­ta­nje u Sa­bor kre­će pri­jed­log no­vog Za­ko­na o tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma. ❖

Za tu­ris­te i no­va plat­for­ma cro­atia.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.