‘Glaz­be­ni’ Ten­cent ipak iz­la­zi na bur­zu

Po­druž­ni­ca ki­ne­skog di­va u New Yor­ku pla­ni­ra pri­ku­pi­ti 1,23 mi­li­jar­de do­la­ra ka­pi­ta­la

Poslovni Dnevnik - - Burze & Financije -

Na­kon od­ga­đa­nja i špe­ku­la­ci­ja o odus­ta­ja­nju, glaz­be­na po­druž­ni­ca ki­ne­skog teh­no­lo­škog di­va Ten­cen­ta ipak se od­lu­či­la za iz­la­zak na bur­zu. U po­čet­noj po­nu­di di­oni­ca (IPO) na Nju­jor­škoj bur­zi, Ten­cent Mu­sic En­ter­ta­in­ment (TME) na­mje­ra­va pri­ku­pi­ti iz­me­đu 1,07 mi­li­jar­di do­la­ra i 1,23 mi­li­jar­de do­la­ra, sto­ji u do­ku­men­ti­ma pos­la­ni­ma Ko­mi­si­ji za bur­ze i vri­jed­nos­ni­ce. Ta kom­pa­ni­ja za stre­aming glaz­be pro­da­je 82 mi­li­ju­na di­oni­ca u cje­nov­nom ras­po­nu od 13 do 15 do­la­ra. U slu­ča­ju ve­li­ke po­traž­nje, mo­gu­ća je pro­da­ja još 12,3 mi­li­ju­na di­oni­ca. Pod­sje­ti­mo, TME je pla­ni­rao IPO sre­di­nom lis­to­pa­da, ali ga je od­go­dio zbog bo­jaz­ni da će se ta­daš­nja glo­bal­na ras­pro­da­ja na tr­ži­šti­ma ne­ga­tiv­no odra­zi­ti na is­hod uvr­šte­nja na bur­zu.

Re­uter­so­vi upu­će­ni iz­vo­ri tvr­de da je TME sva­ka­ko htio na­pra­vi­ti IPO ove go­di­ne jer sma­tra da će tr­go­vin­ske ten­zi­je s Ame­ri­kom s vre­me­nom pos­ta­ti još go­re. Ipak, iz­gle­da da oprez­ni pris­tup ni­je u pot­pu­nos­ti iš­čez­nuo. Na­ime, naj­av­lje­ni gor­nji cilj za dvi­je je mi­li­jar­de do­la­ra ma­nji od ra- ni­jih špe­ku­la­ci­ja, ko­je TME do­du­še ni­ka­da ni­je po­t­vr­dio. Ako pri­ku­pi mak­si­mal­nih

1,23 mi­li­jar­de do­la­ra, Ten­cen­tov IPO bit će tre­ći po ve­li­či­ni ove go­di­ne me­đu ki­ne­skim kom­pa­ni­ja­ma na ame­rič­kom tr­ži­štu. Vi­deo stre­aming kom­pa­ni­ja iQiyi u ožuj­ku je pri­ku­pi­la 2,4 mi­li­jar­de do­la­ra dok je in­ter­net­ski di­skon­ter Pin­du­oduo u sr­p­nju do­šao do 1,6 mi­li­jar­di do­la­ra. Po­da­ci Re­fi­ni­ti­va po­ka­zu­ju da su ki­ne­ske kom­pa­ni­je ove go­di­ne iz­la­skom na ame­rič­ke bur­ze pri­ku­pi­le 7,8 mi­li­jar­di do­la­ra, naj­vi­še od

2014. go­di­ne.

REUTERS

Pony Ma, pred­sjed­nik Ten­cent Hol­din­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.