Pla­ti glav­ni­cu od­mah, za­tez­ne ka­ma­te opra­šta­ju

No­vi mo­del ovr­ha HOK Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa pred­la­že ka­ko sma­nji­ti broj duž­ni­ka i par­ni­ca

Poslovni Dnevnik - - Prva Stranica - ✑ SUZANA VAROŠANEC suzana.va­ro­sa­[email protected]­lov­ni.hr

Prav­na ana­li­za Od­vjet­nič­ke ko­mo­re po­ka­za­la je da ovim pri­jed­lo­gom ne pri­je­te štet­ni učin­ci kli­jen­ti­ma, bi­lo da su vje­rov­ni­ci ili duž­ni­ci

Duž­nič­ka kri­za pro­izve­la je op­ći ko­laps u is­pu­nja­va­nju obve­za, pa je na red doš­lo pi­ta­nje mo­gu li ovr­ho­vo­di­te­lji po­tak­nu­ti ovr­še­ni­ke da do­bro­volj­no pla­te dug. Od­go­vor nu­de u Hr­vat­skoj od­vjet­nič­koj ko­mo­ri (HOK), iz ko­je je već upu­ćen kon­kre­tan pri­jed­log Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa. Prav­na ana­li­za, na­ime, po­ka­zu­je da zbog to­ga ne pri­je­te štet­ni učin­ci kli­jen­ti­ma ko­je zas­tu­pa­ju, neo­vis­no o to­me je­su li duž­ni­ci ili vje­rov­ni­ci. Što­vi­še, ti­me se otva­ra pros­tor za pos­lov­ne od­lu­ke ko­ji­ma ovr­ho­vo­di­te­lji pos­pje­šu­ju na­pla­tu, uz os­tva­ri­va­nje čak kon­ku­rent­ske pred­nos­ti na tr­ži­štu kroz po­nu­du ovr­še­ni­ci­ma da im se za pla­ća­nje glav­ni­ce i tro­ška ‘šen­ka’ traž­bi­na po os­no­vi za­tez­nih ka­ma­ta. Ka­ko se sve zbi­va u tre­nut­ku kad ovr­ha za­po­či­nje, mo­že se ra­di­ti o fi­nan­cij­skom be­ne­fi­tu od pro­sječ­nih 10 pos­to.

Pred­lo­že­no rje­še­nje u ime HOK­a pre­ma re­so­ru je upu­tio od­vjet­nik Mi­ćo Lju­ben­ko, ujed­no član Rad­ne sku­pi­ne Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa za na­crt no­vog Ovr­š­nog za­ko­na, s ko­jim se ina­če kas­ni. Ono, pak, u svo­joj bi­ti ne mo­že bi­ti jed­nos­tav­ni­je, a us­po­re­di­vo je s mo­de­lom na­pla­te pre­kr­šaj­nih kaz­ni za vo­za­če. Pod­sje­ti­mo, kad se za pro­met­ni prekr- šaj do­bi­je kaz­na od 1000 ku­na, ako se pla­ti u ro­ku od tri da­na, kaz­na je pre­po­lov­lje­na, a ti­me što je pla­će­na ­ sve je za­vr­še­no. To se već do­ka­za­lo u prak­si. Dra­ma­tič­no je po­ras­tao broj do­bro­volj­nog priz­na­va­nja kaz­ni, što zna­či da su stran­ke uhva­će­ne u pre­kr­ša­ju pri­hva­ti­le ga kao pro­duk­tiv­no rje­še­nje.

Po slič­noj lo­gi­ci, sa­mo je kod ovr­he odri­ca­nje u for­mi za­tez­nih ka­ma­ta, mo­že se sma­nji­ti i broj ovr­š­nih pos­tup­ka na sa­mom po­čet­ku, kad ‘klju­če­ve’ što će da­lje bi­ti dr­že ovr­ho­vi­te­lji i ovr­še­ni­ci. Ovr­ho­vo­di­te­lji­ma se kroz ovaj pri­jed­log nu­di mo­guć­nost da svo­jim ovr­š­nim zah­tje­vom uvjet­no zah­ti­je­va­ju na­mi­re­nje glav­ni­ce i tro­ško­va, uz odri­ca­nje u tom slu­ča­ju od pra­va na na­mi­re­nje traž­bi­ne s nas­lo­va za­kon­skih za­tez­nih ka­ma­ta na glav­ni­cu. Ovaj uvjet­ni zah­tjev ovr­ho­vo­di­te­lja os­tva­ru­je se u for­mi pro­pi­sa­nog obras­ca pri­jed­lo­ga za ovr­hu na te­me­lju vje­ro­dos­toj­ne is­pra­ve.

Ovršenik ga mo­že pri­hva­ti­ti cje­lo­kup­nim na­mi­re­njem traž­bi­ne po os­no­vi glav­ni­ce i tro­ško­va ovr­he u ro­ku od osam da­na od pri­mit­ka tog rje­še­nja, bez do­dat­ne iz­ja­ve ili oba­vi­jes­ti pre­ma ovr­ho­vo­di­te­lju. Kad ovršenik pla­ti osnovni dug i trošak, pri­ča je za­vr­še­na te nit­ko ne tre­ba ni­šta oba­vje­šta­va­ti. Cilj je za­pra­vo za­okret od do­sa­daš­nje prak­se bu­ja­nja pred­me­ta k nji­ho­vu sma­nje­nju, što se ti­če i ve­li­kog bro­ja no­vih ovr­š­nih pos­tu­pa­ka ko­ji su odraz sin­dro­ma ma­sov­ne pri­sil­ne na­pla­te po­kre­nu­tog još pri­je 20­ak go­di­na, ali i par­ni­ca ko­je pro­iz­la­ze iz za­po­če­te ovr­he te­me­ljem pri­go­vo­ra ovr­še­ni­ka.

PO MO­DE­LU KO­JI BI MO­GAO UĆI U NO­VI OVRŠNI ZA­KON, KAD OVRŠENIK PLA­TI OSNOVNI DUG I TROŠAK, PRI­ČA JE ZA­VR­ŠE­NA

Na ja­ča­nje svi­jes­ti da se du­go­vi pla­ća­ju do­bro­volj­no utje­če fak­tor vi­si­ne du­ga, a na nje­ga iz­rav­no utje­če ka­ma­ta i trošak.

Lo­gi­ka duž­ni­ka mi­je­nja se, te on po­či­nje pro­duk­tiv­no gle­da­ti na pla­ća­nje du­ga kad je iz­nos ma­nji. Ovi­me se, ka­že Lju­ben­ko, ipak ne­će ri­je­ši­ti ve­lik vo­lu­men blo­ka­da, kao, na ža­lost, ni ba­ga­tel­ne ovr­he, po­put onih za dug od 25 ku­na ko­je pro­du­ci­ra­ju bol­ni­ce an­ga­ži­ra­ju­ći skup ovršni apa­rat pre­ma gra­đa­ni­ma ko­ji ne­ma­ju do­pun­sko osi­gu­ra­nje za us­lu­gu hit­nog pri­je­ma, umjes­to da dug kao os­ta­li ovr­ho­vo­di­te­lji na­pla­ću­ju na li­cu mjes­ta, na­kon pru­že­ne us­lu­ge. Ali, Lju­ben­ko ka­že da bi za ne­ke gru­pe ve­li­kih ovr­ho­vo­di­te­lja, u pr­vom re­du ko­mu­nal­na po­du­ze­ća i te­le­ope­ra­te­re, to mo­glo bi­ti za­nim­lji­vo.

Stvar­ni trošak 'u ma­gli'

Na­ime, sa­daš­nji sus­tav rje­še­nja o ovr­si po vje­ro­dos­toj­noj is­pra­vi uz­ro­ku­je ne­ra­zu­mi­je­va­nje kod ovr­še­ni­ka ko­li­ki to­čan iz­nos ovršenik tre­ba pla­ti­ti ka­ko bi u ci­je­los­ti is­pu­nio svo­ju obve­zu.

Teh­nič­ki je go­to­vo ne­mo­gu­će da sam ovršenik, po­seb­no kad je po­sri­je­di po­tro­šač, bez dalj­njeg kon­tak­ta pre­ma ovr­ho­vo­di­te­lju iz­ra­ču­na vi­si­nu za­tez­ne ka­ma­te na jed- nak na­čin ka­ko će je sam ovr­ho­vo­di­telj se­bi iz­ra­ču­na­ti. S dru­ge stra­ne, mno­gi ovr­ho­vo­di­te­lji ne­ma­ju za cilj na­pla­tu svo­je traž­bi­ne sa za­tez­nom ka­ma­tom, već to ra­de jer ih ta­ko fak­tič­no uvje­tu­je pro­ce­du­ra. Ar­gu­men­ti za to do­la­ze iz nes­por­ne prak­se u ko­joj ni­je za­mi­je­će­no da bi ovr­ho­vo­di­te­lji pod­no­si­li pri­jed­lo­ge za ovr­hu za glav­ni­cu i trošak, bez ka­ma­te. Me­đu­tim, ovr­ho­vo­di­te­lji kao prav­ne oso­be pre­ma ra­ču­no­vod­stve­nim pra­vi­li­ma, ni­ti ne knji­že svo­je traž­bi­ne s nas­lo­va za­tez­nih ka­ma­ta sve dok te ka­ma­te ne na­pla­te.

U tre­nut­ku po­kre­ta­nja ovr­š­nog pos­tup­ka, ima­ju knji­že­ne traž­bi­ne is­klju­či­vo s nas­lo­va glav­ni­ce, a u su­prot­no­me stva­ra­li bi si ne­po­tre­ban po­rez­ni te­ret za ka­ma­te kao pri­ho­de, a za ko­je im nit­ko ne jam­či da će bi­ti na­pla­će­ne. Ka­ko ka­ma­te ni­su duž­ni knji­ži­ti una­pri­jed, to u pra­vi­lu ne ra­de, jer ne­ma­ju za­kon­sku duž­nost.

Dak­le, ovr­ho­vo­di­te­lji za­tez­ne ka­ma­te for­mal­no ne­ma­ju is­ka­za­ne u pos­lov­nim knji­ga­ma kao svo­ju traž­bi­nu u tre­nut­ku po­kre­ta­nja ovr­he, te im sto­ga na­čel­no mo­že bi­ti pot­pu­no pri­hvat­lji­vo pro­ves­ti ovr­hu upra­vo za pu­ni op­seg svo- je traž­bi­ne ko­ju ima­ju prok­nji­že­nu kao svo­ju traž­bi­nu (glav­ni­ca bez ka­ma­te). Što se ovr­še­ni­ka ti­če, ne­ma dvoj­be da je nji­ma pri­hvat­lji­vi­je i fi­nan­cij­ski, ali i pro­ved­be­no kod iz­ra­ču­na pri pla­ća­nju, za­klju­či­ti svoj od­nos s vje­rov­ni­kom ta­ko da pla­te is­klju­či­vo glav­ni­cu i trošak, bez za­tez­ne ka­ma­te.

NUŽ­NO JE JED­NOS­TAV­NI­JE RJE­ŠE­NJE ZA OVR­ŠE­NI­KE, BEZ ŠTETE ZA OVRHOVODITELJE Mi­ćo Lju­ben­ko HOK

'Pos­ti­gli smo cilj'

“Za­ključ­no, sma­tra­mo da je u pos­tup­ku pro­ved­be ovr­he te­me­ljem vje­ro­dos­toj­nih is­pra­va nuž­na zna­čaj­na pro­mje­na u smje­ru učin­ko­vi­tos­ti i jed­nos­tav­ni­jih rje­še­nja za ovr­še­ni­ke, bez štete za ovrhovoditelje. Sto­ga sma­tra­mo da se upra­vo ovak­vim rje­še­njem pos­ti­že tra­že­ni cilj u ovom naj­zas­tup­lje­ni­jem obli­ku ovr­he, a što i jest ujed­no i naj­bit­ni­ji cilj ove no­ve­le Ovr­š­nog za­ko­na”, na­vo­di Lju­ben­ko u ime HOK­a.

Uza sve, va­lja re­ći da je Ko­mo­ra pred­lo­ži­la i da se pro­mi­je­ni re­dos­li­jed na­pla­te ­ pr­vo glav­ni­ca, a on­da za­tez­ne ka­ma­te. ❖

SANDRA ŠIMUNOVIĆ/PIXSELL

Ovršni za­kon u re­so­ru je mi­nis­tra pra­vo­su­đa Dra­že­na Boš­nja­ko­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.