SJEĆATE LI SE VUČKA? JAHORINA SE VRA­ĆA NA SVJET­SKU SKI SCENU

Sjećate li se Vučka? Olim­pij­ski cen­tar ulo­žio osam mi­li­ju­na eura u in­fras­truk­tu­ru, otvo­ren i olim­pij­ski spust

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ MA­RI­JA CRNJAK ma­ri­[email protected]­lov­ni.hr

Cilj im je pri­vu­ći vi­še gos­ti­ju iz Hr­vat­ske, ko­ja na­kon Sr­bi­je već pred­stav­lja dru­go naj­ve­će emi­tiv­no tr­ži­šte

Za­hva­lju­ju­ći inves­ti­ci­ja­ma ukup­ne vri­jed­nos­ti osam mi­li­ju­na eura u in­fras­truk­tu­ru, uklju­ču­ju­ći i sus­tav za­s­nje­ži­va­nja, Olim­pij­ski cen­tar Jahorina pr­vi put u po­vi­jes­ti ima za­jam­če­nu ski­ja­šku se­zo­nu u tra­ja­nju 120 da­na, či­me su ko­nač­no stvo­re­ni uvje­ti da ova des­ti­na­ci­ja opet uđe na ma­pu vo­de­ćih europ­skih ski­ja­li­šta, i vra­ti dio svjet­ske sla­ve ko­ju je ima­la za vri­je­me Olim­pij­skih iga­ra 1984. go­di­ne.

A na­kon ula­ga­nja u zim­ski, sli­je­de no­ve inves­ti­ci­je u ljet­ni tu­ri­zam, što će se­zo­nu pro­du­lji­ti za još bar 60 da­na te pri­vu­ći svjet­ske ula­ga­če, naj­a­vi­li su pred­stav­ni­ci OC Jahorina na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re odr­ža­noj u sri­je­du u Za­gre­bu. Cilj im je na­ime pri­vu­ći vi­še gos­ti­ju iz Hr­vat­ske, ko­ja na­kon Sr­bi­je već sad pred­stav­lja dru­go naj­ve­će emi­tiv­no tr­ži­šte na Ja­ho­ri­ni. Za slje­de­ći vi­kend u part­ner­stvu s agen­ci­jom Ar­ri­va Tra­vel sto­ga su za hr­vat­sko tr­ži­šte pri­pre­mi­li aran­žma­ne za Ja­ho­rinSKI re­tro ope­ning uz kon­cert Cr­ve­ne Ja­bu­ke i pro­mo­tiv­ne ci­je­ne.

“Jahorina je pri­je pet da­na otvo­ri­la se­zo­nu, pr­va u re­gi­ji. Ove go­di­ne na ras­po­la­ga­nju ima­mo 40 ki­lo­me­ta­ra sta­za, a me­đu nji­ma i olim­pij­ski spust ko­ji je otvo­ren po pr­vi put na­kon 28 go­di­na, uz no­ve sta­ze pro­ši­li smo sta­re i ubla­ži­li ih, s tim da smo vo­di­li ra­ču­na da ima­mo i bla­ge sta­ze za po­čet­ni­ke i dje­cu. Sta­ze su ure­đe­ne u skla­du sa svjet­skim stan­dar­di­ma, zbog če­ga smo do­bi­li i or­ga­ni­za­ci­ju Olim­pij­skih iga­ra za mla­de 2019.”, ot­krio je De­jan Ljev­na­ić, di­rek­tor OC Jahorina.

Igor To­šić, di­rek­tor tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je gra­da Is­toč­no Sa­ra­je­vo ot­krio da su la­ni Ja­ho­ri­nu po­sje­ti­li tu­ris­ti iz 54 zem­lje. U ho­tel­skom smje­šta­ju tre­nut­no ima­ju 3500 kre­ve- ta te još oko 3000 u pri­vat­nom smje­šta­ju, a la­ni je sa­mo u ho­te­li­ma bi­lo 350 ti­su­ća no­će­nja. Ski­ja­ška se­zo­na la­ni je tra­ja­la

131 dan, OC je pri­mio 185 ti­su­ća ski­ja­ša, što je oko 90 pos­to vi­še u od­nos­nu na pro­tek­le go­di­ne. U naj­a­vi je iz­grad­nja če­ti­ri no­va ho­te­la, a pred de­se­tak da­na re­ali­zi­ra­na je i pr­va ve­ća ho­tel­ska ak­vi­zi­ci­ja na Ja­ho­ri­ni, kup­njom Ho­te­la Bis­tri­ca za ko­ji je švi­car­ska tvrt­ka Ba­ta­gon In­ter­na­ti­onal da­la oko 24 mi­li­ju­na ku­na.

Ta­ma­ra Čer­ne­ka, di­rek­to­ri­ca tu­ris­tič­ke agen­ci­je Ar­ri­va tra­vel po­jas­ni­la je ka­ko je aran­žman atrak­ti­van zbog lo­ka­ci­je, te­ma­ti­ke, kon­cer­ta, ali i pris­tu­pač­ne ci­je­ne ko­ja iz­no­si

990 kn po oso­bi u dvo­kre­vet­noj so­bi, a uklju­ču­je tri po­lu­pan­si­ona, trod­nev­ni ski pass, Re­tro olim­pi­ja­du i po­sjet Sa­ra­je­vu za gru­pe ko­je do­la­ze auto­bu­som. Već bi­lje­že ve­li­ki in­te­res, a naj­vi­še upi­ta do­bi­va­ju za in­di­vi­du­al­ne aran­žma­ne. “Vje­ru­je­mo da će hr­vat­sko tr­ži­šte pre­poz­na­ti atrak­tiv­nost pa­ke­ta ko­ji će nas vra­ti­ti u zlat­ne 80­te, ka­že Čer­ne­ka. ❖

350 ti­su­ća no­će­nja ima­la je Jahorina proš­le go­di­ne

PD

Na­kon zim­skog, sli­je­de no­ve inves­ti­ci­je u ljet­ni tu­ri­zam, što će se­zo­nu pro­du­lji­ti za još 60 da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.