TEHNOLOŠKI PARK U ZA­GRE­BU NAJ­VE­ĆI COWORKING PROS­TOR U JUGOISTOČNOJ EU­RO­PI

Tehnološki park Na Ve­le­saj­mu se udvos­tru­ču­je pros­tor za rad star­tu­po­va, već 100 njih on­dje ra­zvi­ja pro­jek­te

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ BER­NARD IVEZIĆ ber­nard.ive­[email protected]­lov­ni.hr

U fo­ku­su Za­greb Con­nec­ta su ula­ga­nja u ra­nim fa­za­ma ra­zvo­ja i is­kus­tva do­ma­ćih ko­ji su us­pje­li va­ni

Grad Za­greb usko­ro će ima­ti ne sa­mo naj­ve­ći coworking pros­tor u Hr­vat­skoj već i naj­ve­ći u jugoistočnoj Eu­ro­pi. Ci­lja se da Tehnološki park Za­greb na­ras­te na vi­še od 15.000 kva­dra­ta. Na­ja­vi­la je to u sri­je­du na otva­ra­nju 5. kon­fe­ren­ci­je Za­greb Con­nect 2018. za­mje­ni­ca gra­do­na­čel­ni­ka Oli­ve­ra Ma­jić. Na kon­fe­ren­ci­ji, ko­ja je ove go­di­ne oku­pi­la vi­še od 400 star­tup po­du­zet­ni­ka, inves­ti­to­ra i pred­stav­ni­ka lo­kal­ne za­jed­ni­ce Ma­jić je na­gla­si­la da u pa­vi­ljo­nu 12 na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu sto­ti­njak star­tu­pa u ok­vi­ru Teh­no­lo­škog par­ka ra­zvi­ja ino­va­tiv­ne i iz­voz­no ori­jen­ti­ra­ne pro­izvo­de i us­lu­ge. To ra­de na 7300 kva­dra­ta, a plan Gra­da je udvos­tru­či­ti ka­pa­ci­tet, s još 8000 kva­dra­ta. “Pri­pre­ma­mo pro­jekt pro­ši­re­nja ka­pa­ci­te­ta Teh­no­lo­škog par­ka s pro­jek­tom ener­get­ske ob­no­ve pa­vi­ljo­na 12, kao i pro­ši­re­nje sa­dr­ža­ja i dru­gih ka­pa­ci­te­ta Par­ka, a sve ka­ko bi­smo stvo­ri­li dobru bazu za re­ali­za­ci­ju ino­va­tiv­nih projekata. Cilj je da u Hr­vat­skoj i Za­gre­bu za­dr­ži- mo mla­de ljude”, is­ti­če Ma­jić. Vri­jed­nost no­vih inves­ti­ci­ja u Tehnološki park Za­greb za­sad ni­je poz­na­ta. No, za oče­ki­va­ti je da će pre­ma­ši­ti 19,6 mi­li­ju­na ku­na vri­je­dan pro­jekt mo­der­ni­za­ci­je iz svib­nja. U sklo­pu mo­der­ni­za­ci­je naj­ve­ći je hr­vat­ski coworking pros­tor iz EU fon­do­va us­pio po­vu­ći 15,7 mi­li­ju­na ku­na za šest la­bo­ra­to­ri­ja ko­ji­ma se že­li po­zi­ci­oni­ra­ti kao in­dus­trij­ski R&D cen­tar za star­tu­pe, ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke u Za­gre­bu i oko­li­ci. S do­dat­nim pro­ši­re­njem ka­pa­ci­te­ta, oči­to, pla­ni­ra se pro­ši­ri­ti i do­seg. U šest la­bo­ra­to­ri­ja po­du­zet­ni­ci će na ras­po­la­ga­nju ima­ti ra­ču­na­la vi­so­kih per­for- man­si, opre­mu za ra­ču­nal­nu fo­ren­zi­ku, 3D ske­ne­re i prin­te­re, ge­ne­ra­to­re, mjer­nu opre­mu za IoT... Mir­ka Jo­zić, grad­ska pro­čel­ni­ca Ure­da za gos­po­dar­stvo, ener­ge­ti­ku i za­šti­tu oko­li­ša, ka­že da se us­pjeh Par­ka ogle­da i u do­broj or­ga­ni­za­ci­ji Za­greb Con­nec­ta.

“Grad že­li star­tu­pe pra­ti­ti ne sa­mo s lo­gis­ti­kom već i s fi­nan­ci­ja­ma i za­to su u fo­ku­su Za­greb Con­nec­ta 2018. pre­se­ed inves­ti­ci­je i ula­ga­nja u ra­nim ra­zvoj­nim fa­za­ma star­tu­po­va, is­kus­tva do­ma­ćih star­tu­pa ko­ji su us­pješ­no pro­izvo­de pla­si­ra­li na me­đu­na­rod­na tr­ži­šta i teh­no­lo­gi­je bu­duć­nos­ti”, ka­že Jo­zić. Do­da­je da im u to­me ne­dos­ta­je po­moć dr­ža­ve. Ove go­di­ne Grad je za pre­dak­ce­le­ra­cij­ski pro­gram us­pio stvoriti fond od 860.000 ku­na. Fra­ne Šes­nić, di­rek­tor Za­gre­bač­kog ino­va­cij­skog cen­tra na­gla­sio je da stal­no do­da­ju no­ve us­lu­ge ka­ko bi po­mo­gli star­tu­pi­ma, ali i da dr­že kon­ti­nu­itet. “Ovo je tre­ća go­di­na pro­gra­ma Za­greb Fac­tory i ove go­di­ne je naj­ve­ći i uklju­ču­je 17 ti­mo­va”, za­klju­ču­je Šes­nić. ❖

CILJ JE STVORITI DOBRU BAZU ZA OS­TVA­RE­NJE INO­VA­TIV­NIH PROJEKATA

Oli­ve­ra Ma­jić za­mje­ni­ca gra­do­na­čel­ni­ka

ŽARKO BAŠIĆ/ PIXSELL

U sklo­pu kon­fe­ren­ci­je odr­žan i tre­ći pre­dak­ce­le­ra­cij­ski pro­gram Za­greb Fac­tory

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.