Mi­lo­va­no­vić za 180 mil. € ku­pio An­ten­ni­ne me­di­je

Ve­ze Je li biv­ši vlas­nik sr­p­skog ka­bel­skog ope­ra­te­ra Ko­per­ni­kus bli­zak Vu­či­će­vom SNS-u?

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Grč­ka me­dij­ska gru­pa An­ten­na pro­da­la je tri te­le­vi­zi­je, ra­dio, šest ka­bel­skih pro­gra­ma i tri por­ta­la

Kom­pa­ni­ja An­ten­na Gro­up, u či­jem vlas­niš­tvu su Pr­va te­le­vi­zi­ja, O2 TV, Pr­va TV Cr­na Go­ra, Play Ra­dio, šest ka­bel­skih ka­na­la i por­ta­li pr­va.rs, o2tv.rs i b92.net, pos­ti­gla je do­go­vor sa Sr­đa­nom Mi­lo­va­no­vi­ćem o pre­uzi­ma­nju 100% os­ni­vač­kih pra­va An­ten­na Gro­upa u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri. Vri­jed­nost ak­vi­zi­ci­je iz­no­si 180 mi­li­ju­na eura. Sr­đan Mi­lo­va­no­vić do­ne­dav­no je bio suv­las­nik Ko­per­ni­kus Tec­h­no­logyja, dru­gog naj­ve­ćeg ka­bel­skog ope­ra­te­ra u Sr­bi­ji, ko­jeg je Te­le­kom Sr­bi­ja ku­pio za oko 190 mi­li­ju­na eura.

Ja­ča­nje li­der­ske po­zi­ci­je

“Sa­da to mo­ra odo­bri­ti an­ti­mo­no­pol­ska ko­mi­si­ja, ali to je sa­mo for­mal­nost jer An­ten­na ne­ma 40% udje­la na tr­ži­štu”, re­kao je Mi­lo­va­no­vić za no­vi­nar­sku mre­žu BIRN.

Pre­ma pi­sa­nju BIRN­a, Mi­lo­va­no­vi­će­vu kom­pa­ni­ju po­ve­zu­ju s vla­da­ju­ćom Sr­p­skom na­pred­nom stran­kom jer je nje­gov brat Zvez­dan Mi­lo­va­no­vić stra­nač­ki duž­nos­nik.

Kra­jem 2009. go­di­ne grč­ki An­ten­na Gro­up pre­uzeo je Fox te­le­vi­zi­ju u Sr­bi­ji, a u ruj­nu 2010. pro­me­ni­je­nio je na­ziv u Pr­va sr­p­ska te­le­vi­zi­ja.

“Gru­pa je ovim pos­lov­nim po­te­zom os­tva­ri­la im­pre- si­van us­pjeh. U vri­je­me ku­po­vi­ne Fox te­le­vi­zi­je u Sr­bi­ji 2009. go­di­ne pos­ta­ja je ima­la sa­mo če­ti­ri pos­to udje­la na tr­ži­štu, a da­nas, osam go­di­na na­kon oz­bilj­nih ula­ga­nja i kon­ti­nu­ira­nog ši­re­nja dje­lat­nos­ti, me­dij­ska ku­ća ima čak 45 pos­to udje­la i jed­na je od naj­z­dra­vi­jih me­dij­skih kom­pa­ni­ja u zem­lji”, pi­še u pri­op­će­nju An­ten­na Gro­upa.

Do­da­ju da Sr­đan Mi­lo­va­no­vić ima bo­ga­to is­kus­tvo u me­dij­skom i te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skom pos­lo­va­nju, a da ak­vi­zi­ci­ja pred­stav­lja iz­a­zov ko­ji će po­zi­tiv­no utje­ca­ti na cje­lo­ku­pan ra­zvoj me­dij­skog tr­ži­šta Sr­bi­je. “S ve­li­kim za­do­volj­stvom naj­av­lju­jem pre­uzi- ma­nje jed­ne od naj­pres­tiž­ni­jih me­dij­skih ku­ća u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri, ko­ju je pu­nih osam go­di­na kre­irao i vo­dio sja­jan do­ma­ći tim pod vod­stvom An­ten­na Gro­upa. Ci­lje­vi i pla­no­vi će se kre­ta­ti u prav­cu iz­grad­nje i dalj­njeg ra­zvo­ja ove ugled­ne me­dij­ske ku­će, po­ve­ća­nja pro­duk­cij­skih ka­pa­ci­te­ta i ši­re­nja me­dij­ske plat­for­me. Am­bi­ci­oz­ne pla­no­ve ja­ča­nja li­der­ske po­zi­ci­je kom­pa­ni­je ka­ko u zem­lji, ta­ko i u re­gi­ji pro­vo­dit će is­ti tim lju­di”, iz­ja­vio je no­vi vlas­nik Sr­đan Mi­lo­va­no­vić.

Po­le­mi­ka oko ope­ra­te­ra

Nje­go­va pro­da­ja Ko­per­ni­ku­sa dr­žav­nom Te­le­ko­mu Sr­bi­ja iz­a­zva­la je ve­li­ke po­le­mi­ke u Sr­bi­ji. Iz Te­le­ko­ma su za TV N1 rek­li da je Ko­per­ni­kus Tec­h­no­logy kup­ljen po tr­žiš­nim uvje­ti­ma i ci­je­na­ma, ali ne­ki struč­nja­ci su ocijenili da je pre­sku­po pla­ćen i da po­ka­zu­je ka­ko dr­ža­va ku­pu­je me­di­je.

190 mi­li­ju­na eura pla­tio je dr­žav­ni Te­le­kom Sr­bi­ja za Ko­per­ni­kus

PD

Brat Sr­đa­na Mi­lo­va­no­vi­ća duž­nos­nik je vla­da­ju­će stran­ke u Sr­bi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.