NE SMI­JU ZAPOŠLJAVATI RAD­NI­KE IZ BIH

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Zbog kr­še­nja pra­va rad­ni­ka Agen­ci­ja za rad i za­poš­lja­va­nje BiH one­mo­gu­ći­la je slo­ven­skoj tvrt­ki Uni­ver­zal­na lo­gis­ti­ka za­poš­lja­va­nje rad­ni­ke iz BiH u slje­de­će dvi­je go­di­ne pu­tem Spo­ra­zu­ma iz­me­đu Sa­vje­ta mi­nis­ta­ra BiH i vla­de Slo­ve­ni­je o za­poš­lja­va­nju. Agen­ci­ja je na­kon po­t­vr­đe­nih in­for­ma­ci­ja da su po­je­di­ne slo­ven­ske tvrt­ke kr­ši­le pra­va rad­ni­ka iz BiH in­ter­ve­ni­ra­la zbog za­šti­te nji­ho­vih pra­va. Eu­ro­blic je obja­vio svje­do­če­nja po­je­di­nih rad­ni­ka iz BiH i Sr­bi­je, za­pos­le­nih u Slo­ve­ni­ji, u ko­ji­ma se na­vo­di da odre­đe­ni pos­lo­dav­ci oti­ma­ju od rad­ni­ka sto­ti­ne eura za­ra­de, dr­že ih u go­to­vo rop­skom po­lo­ža­ju, a do­ga­đa se čak i da še­fo­vi fi­zič­ki na­pad­nu rad­ni­ke na­no­se­ći im oz­bilj­ne oz­lje­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.