BINGO KU­PU­JE ADNA COMMERC IZ B. KRUPE

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Bingo iz Tuz­le, li­der na ma­lo­pro­daj­nom tr­ži­štu BiH, pri­pre­ma no­vu ve­li­ku ak­vi­zi­ci­ju. Ka­ko doz­na­je Biz­nisIn­fo, Bingo export-im­port pre­uzet će tvrt­ku Adna Commerc iz Bo­san­ske Krupe, u vlas­niš­tvu Zla­ta­na Ju­si­ća, ko­ja ima ne­ko­li­ko tr­go­vač­kih cen­ta­ra. Kom­pa­ni­je su već pot­pi­sa­le pi­smo na­mje­re o pre­uzi­ma­nju. Adna Commerc ba­vi se ma­lo­pro­da­jom i ima dva tr­go­vač­ka cen­tra u Bo­san­skoj Kru­pi, te po je­dan u Ca­zi­nu i Bi­ha­ću. Ima još jed­nu tr­go­vi­nu u Ve­li­koj Kla­du­ši, kao i ben­zin­sku pos­ta­ju u Bi­ha­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.