VW OD 2026. NAPUŠTA KLA­SIČ­NE MOTORE

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Nje­mač­ki pro­izvo­đač auto­mo­bi­la Vol­k­swa­gen pro­izvest će zad­nju ge­ne­ra­ci­ju vo­zi­la ko­ja ko­ris­te teh­no­lo­gi­ju mo­to­ra s unu­tar­njim sa­go­ri­je­va­njem u 2026. go­di­ni, obja­vio je pos­lov­ni di­rek­tor Mic­ha­el Jost. Glas­no­go­vor­nik VW-a po­t­vr­dio je da Jos­to­va pri­mjed­ba zna­či da će se taj brend put­nič­kih auto­mo­bi­la, pr­vi po pro­da­ji u Eu­ro­pi i Ki­ni, ubu­du­će fo­ku­si­ra­ti na pro­izvod­nju elek­trič­nih auto­mo­bi­la. Vol­k­swa­gen se od­lu­čio na stra­te­ški po­mak pre­ma vo­zi­li­ma na ba­te­ri­je na­kon skan­da­la s kri­vo­tvo­re­njem po­da­ta­ka o emi­si­ja­ma štet­nih is­puš­nih pli­no­va di­zel­skih vo­zi­la iz 2015. go­di­ne. Taj je skan­dal sta­jao kom­pa­ni­ju nov­ča­nih kaz­ni od pre­ko 27 mi­li­jar­di eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.