Kre­će naj­ve­će ja­pan­sko pre­uzi­ma­nje

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Ja­pan­ski far­ma­ce­ut­ski div Ta­ke­da Phar­ma­ce­uti­cal u sri­je­du je do­bio odo­bre­nje di­oni­ča­ra za pre­uzi­ma­nje bri­tan­skog pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va Shi­re za 59 mi­li­jar­di do­la­ra, što će bi­ti naj­ve­će ino­zem­no pre­uzi­ma­nje ko­je je na­pra­vi­la ne­ka ja­pan­ska kom­pa­ni­ja. Odo­bre­nje ve­ći­ne di­oni­ča­ra Ta­ke­de u sri­je­du us­li­je­di­lo je na­kon du­gih pre­go­vo­ra u ko­ji­ma je ta ja­pan­ska kom­pa­ni­ja mo­ra­la u ne­ko­li­ko na­vra­ta mi­je­nja­ti po­nu­du.

Ka­ko će se zbog pre­uzi­ma­nja po­ve­ća­ti du­go­vi Ta­ke­de, dio di­oni­ča­ra bio je pro­tiv tog pri­jed­lo­ga. Odo­bre­nje za to pre­uzi­ma­nje tre­ba­li bi još da­ti i di­oni­ča­ri Shi­rea. To pre­uzi­ma­nje dio je stra­te­gi­je ši­re­nja Ta­ke­de u ino­zem­s­tvu, a nji­me bi kom­pa­ni­ja uš­la me­đu 10 naj­ve­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va. Pre­uzi­ma­nje Shi­rea, kom­pa­ni­je ko­ja je pri­je de­se­tak go­di­na sje­di­šte pre­mjes­ti­la u Du­blin, omo­gu­ćit će Ta­ke­di pro­ši­re­nje por­t­fe­lja li­je­ko­va za kar­ci­no­me, že­lu­ča­ne i mo­žda­ne bo­les­ti.

Kup­nja bri­tan­skog Shi­rea vri­je­di 59 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.