Dan­ko Kon­čar ne­će bi­ti stra­te­ški part­ner za Ulja­nik?

Hor­va­to­vo ne Do­bio od mi­nis­tra ne­ko­li­ko da­na da se iz­jas­ni o svo­joj ulo­zi

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ MARIJA BRNIĆ marija.br­[email protected]­lov­ni.hr

Pre­ma no­vom kon­cep­tu Kon­čar ne bi ulo­žio ni­ti ku­ne ne­go sve pre­ba­cio na dr­ža­vu, mi­nis­tar Hor­vat pro­tiv je to­ga

Dan­ko Kon­čar ne­će bi­ti stra­te­ški part­ner za Ulja­nik, zaključak je ko­ji se mo­že iz­vu­ći iz ju­če­raš­njih iz­ja­va mi­nis­tra gos­po­dar­stva Dar­ka Hor­va­ta. To što Kon­čar sa­da nu­di još je ma­nje ne­go u pro­gra­mu restrukturiranja iz sr­p­nja, ko­jeg je Europ­ska ko­mi­si­ja oci­je­ni­la ne­pri­hvat­lji­vim i neo­dr­ži­vim. Ta­da je, na­ime, pre­dvi­đa­no da Kon­čar u spa­ša­va­nje pul­skog bro­do­gra­di­li­šta ula­zi s 200 mi­li­ju­na ku­na u nov­cu, ko­ji­ma bi do­ka­pi­ta­li­zi­rao Ulja­nik d.d., te uz pot­po­ru dr­ža­ve res­truk­tu­ri­rao Ulja­nik Bro­do­gra­di­li­šte, tvrt­ku ko­ja je gu­bi­taš unu­tar ove gru­pa­ci­je. Pre­ma naj­no­vi­jem kon­cep­tu Kon­čar de fac­to ne uno­si ni­ti ku­nu, ne­go pred­la­že pot­pu­no pre­ba­ci­va­nje fi­nan­cij­skog te­re­ta na dr­ža­vu. Ona bi naj­pri­je tre­ba­la pos­ta­ti ve­ćin­ski vlas­nik Uljanika, te po­tom i osi­gu­ra­ti cjelokupan tro­šak restrukturiranja, ko­ji po in­for­ma­ci­ja­ma ko­je ni­su de­man­ti­ra­ne, sa­da pre­la­zi 1,3 mi­li­jar­de eura.

Kon­ča­rev bi, pak, fo­kus bio na di­je­lu pro­jek­ta restrukturiranja ko­ji se od­no­si na tzv. di­ver­zi­fi­ka­ci­ju os­nov­ne dje­lat­nos­ti, od­nos­no grad­nju nekretnina. Nji­ho­vom pro­da­jom na­kon pet do se­dam go­di­na Kon­čar bi Ulja­ni­ku omo­gu­ćio is­pu­nje­nje svog ulo­ga. Dru­gim ri­je­či­ma Kon­čar ne bi bio stra­te­ški part­ner, ne­go bi me­na­dži­rao pro­ce­som ko­jeg bi dr­ža­va u ci­je­los­ti sa­ma fi­nan­ci­ra­la. Sam Hor­vat ka­že da je ta­kav pri­jed­log ne­pri­hvat­ljiv za Vla­du i da ne­će do­bi­ti odo­bre­nje Eu­rop­ske ko­mi­si­je, jer pravila o do­pu­šte­nim dr­žav­nim pot­po­ra­ma po­dra­zu­mi­je­va­ju da dr­ža­va ne ula­zi vlas­nič­ki u tvrt­ku ko­ju se res­truk­tu­ri­ra, a stra­te­ški part­ner mo­ra u re­al­nom fi­nan­cij­skom smis­lu par­ti­ci­pi­ra­ti s 50­pos­tot­nim udje­lom u tro­ško­vi­ma restrukturiranja. Za­ču­đu­je, me­đu­tim, da Hor­vat i na­kon ovih kons­ta­ta­ci­ja još uvi­jek os­tav­lja ne­ko­li­ko da­na Kon­ča­ru da se iz­jas­ni o to­me že­li li ili ne su­dje­lo­va­ti u res­truk­tu­ri­ra­nju Uljanika. Jer Kon­čar od ka­da su ga Upra­va i Nad­zor­ni od­bor Uljanika oda­bra­li kao mo­gu­ćeg stra­te­škog part­ne­ra ne kri­je svoj pri­mar­ni fo­kus u pul­skom bro­do­gra­di­li­štu i ne od­stu­pa od nje­ga.

Dr­ža­va je u ovom slu­ča­ju po­ka­za­la iz­u­zet­nu neo­d­luč­nost dr­ža­ve ko­ja ni na­kon što su ak­ti­vi­ra­na da­na dr­žav­na jam­s­tva Ulja­ni­ku ni­je pre­uze­la kon­tro­lu ka­ko bi za­šti­ti­la svoj in­te­res i sa­ma uš­la u pre­go­vo­re s bro­dov­las­ni­ci­ma i ko­ope­ran­ti­ma ka­ko bi se za­dr­ža­li pos­lo­vi, te otvo­ri­la raz­go­vo­re i s dru­gim po­ten­ci­jal­nim inves­ti­to­ri­ma. Ve­li­ko je pi­ta­nje ko­li­ko bi oz­bilj­ni inves­ti­to­ri sa­da bi­li volj­ni ulaziti u pre­go­vo­re, jer sva­ki mje­sec za bro­do­gra­di­li­šte zna­či no­ve go­le­me gu­bit­ke, sa­mo za pla­će 20­ak mi­li­ju­na ku­na, a pe­na­li zbog kaš­nje­nja i raskinuti ugo­vo­ri os­tav­lja­ju sa­da tan­ke pre­go­va­rač­ke po­zi­ci­je za no­ve ula­ga­če i do­dat­ne bri­sel­ske ro­ko­ve za Ulja­nik. ❖

DR­ŽA­VA BI NAJ­PRI­JE TRE­BA­LA POS­TA­TI VE­ĆIN­SKI VLAS­NIK ULJANIKA, TE PO­TOM I OSI­GU­RA­TI CJELOKUPAN TRO­ŠAK RESTRUKTURIRANJA KO­JI IZ­NO­SI OKO 1,3 MI­LI­JAR­DE EURA

ROBERT ANIĆ/PIXSELL

Dan­ko Kon­čar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.