Rast bro­ja ko­ris­ni­ka bro­ad­ban­da

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

UHr­vat­skoj je kra­jem tre­ćeg tro­mje­se­čja bi­lo 1.113.000 pri­klju­ča­ka ši­ro­ko­po­jas­nog pris­tu­pa u ne­po­kret­noj mre­ži, 2,5% vi­še u od­no­su na la­ni, objavio je Hakom. Oko 84% sta­nov­niš­tva pris­tu­pa­lo je in­ter­ne­tu pu­tem po­kret­ne mre­že, što je u od­no­su na ru­jan 2017. rast od oko 3%. Hakom oče­ku­je dalj­nji rast bro­ja ko­ris­ni­ka ši­ro­ko­po­jas­nog pris­tu­pa pu­tem po­kret­ne mre­že, ti­me i po­dat­kov­nog pro­me­ta, što će, na­vo­di se, tra­ži­ti još ula­ga­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.