Čak 40% iz­voz­ni­ka imat će rast pri­ho­da

Stru­ka iz­ni­je­la du­go­roč­na pre­dvi­đa­nja i upo­zo­ri­la na naj­ve­će iz­a­zo­ve

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Glo­bal­ni lan­ci vri­jed­nos­ti, ia­ko zbog ras­tu­ćih tro­ško­va pod­lož­ni pro­mje­na­ma i sve te­ži za du­go­roč­na pre­dvi­đa­nja, za br­ze i spo­sob­ne igra­če pra­va su pri­li­ka, a ujed­no i pre­po­ru­ka po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji se još ni­su uklju­či­li da u pri­la­god­be kre­nu od­mah. To je sto­žer­na po­ru­ka ju­če­raš­nje me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je pod na­zi­vom “Ulo­ga glo­bal­nih la­na­ca vri­jed­nos­ti – pri­li­ka za iz­voz i ula­ga­nja” u HGK na ko­joj su iz­la­ga­li pot­pred­sjed­nik HGK za me­đu­na­rod­ne pos­lo­ve i EU Ivan Bar­ba­rić, dr­žav­na taj­ni­ca u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva Na­ta­ša Mi­kuš Žig­man te glav­ni spe­ci­ja­list za pri­vat­ni sek­tor u Svjet­skoj ban­ci Emi­li­ano Duch. Ma­le pri­la­god­be, is­tak­nuo je Duch, mo­gu otvo­ri­ti nes­lu­će­ne pri­li­ke na glo­bal­nim tr­ži­šti­ma, no da bi naš­le svo­je mjes­to u glo­bal- nim lan­ci­ma nuž­no je da tvrt­ke od­mah kre­nu u pri­la­god­be jer vre­me­na za če­ka­nje ne­ma. Na pa­ne­lu pod na­zi­vom “Ka­ko us­pje­ti u glo­bal­nim lan­ci­ma vri­jed­nos­ti?” iz­la­ga­li su di­rek­tor Du­ca­ti kom­po­nen­ti Dra­žen Crn­ko­vić, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Ge­nos glycos­ci­en­ce Bran­ka Zlat­kov, di­rek­tor ra­zvo­ja kom­po­nen­ti Ri­mac auto­mo­bi­la Ma­ti­ja Gra­cin, di­rek­tor Sol­vi­sa Stje­pan Ta­lan i iz­vr­š­ni di­rek­tor Xylo­na Davor Ko­va­čec. Ko­mo­ri­no is­tra­ži­va­nje o pos­lov­nim oče­ki­va­nji­ma po­du­zet­ni­ka u RH u idu­ćih 6 mje­se­ci, uz ve­ći op­ti­mi­zam iz­voz­ni­ka od ne-iz­voz­ni­ka gle­de pri­ho­da, inves­ti­ci­ja, za­poš­lja­va­nja i op­ćih uvje­ta pos­lo­va­nja, a ne­ga­tiv­ni­jeg u di­je­lu utje­ca­ja ne­dos­tat­ka rad­ni­ka, ot­kri­va ot­kud ‘svje­tli­je bo­je’: čak 40% iz­voz­ni­ka pla­ni­ra ve­ći pri­hod te 31% njih ve­će inves­ti­ci­je.

PD

Emi­li­ano Duch, svjet­ska ban­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.