HEP u hi­dro­elek­tra­ne ula­že 3,6 mi­li­jar­de ku­na do 2028.

Ob­nov­lji­vi iz­vo­ri Na­ci­onal­ni ope­ra­ter že­li po­ve­ća­ti udio OIE s 35% na 50%

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - ✑ DARKO BIČAK darko.bi­[email protected]­lov­ni.hr

Na području Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je se HEP ra­di na ob­no­vi hi­dro­elek­tra­na(HE) Ozalj 1 te Go­jak ukup­ne vri­jed­nos­ti ve­će od 150 mi­li­ju­na ku­na

HEP će do 2030. po­ve­ća­ti udjel ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je s 35 na 50 pos­to u što pla­ni­ra ukup­no ulo­ži­ti 3,6 mi­li­jar­di ku­na, re­če­no je ju­čer pri­li­kom pu­šta­nja u prob­ni rad agre­ga­ta B Hi­dro­elek­tra­ne Ozalj 1. Ovaj cilj se pla­ni­ra pos­ti­ći re­vi­ta­li­za­ci­jom, od­nos­no po­ve­ća­njem sna­ge i proizvodnje pos­to­je­ćih hi­dro­elek­tra­na, iz­grad­njom no­vih hi­dro­elek­tra­na te ula­ga­nji­ma u os­ta­le ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je.

Spomenik kul­tu­re

Ka­ko is­ti­ču iz HEP­a, u re­vi­ta­li­za­ci­ju hi­dro­elek­tra­na HEP pla­ni­ra ulo­ži­ti ukup­no oko 3,6 mi­li­jar­di ku­na, od če­ga je do da­nas ulo­že­no oko 1,4 mi­li­jar­de ku­na, dok će do za­vr­šet­ka re­vi­ta­li­za­ci­je 2028. go­di­ne ulo­ži­ti još oko 2,2 mi­li­jar­de ku­na. Re­zul­tat tog inves­ti­cij­skog cik­lu­sa bit će do­dat­nih 160 me­ga­va­ta no­ve sna­ge u hi­dro­elek­tra­na­ma, što od­go­va­ra sna­zi jed­ne ve­li­ke hi­dro­elek­tra­ne ko­ja bi bi­la šes­ta po ve­li­či­ni me­đu pos­to­je­ćim HEP­ovim hi­dro­elek­tra­na­ma.

Fra­ne Bar­ba­rić, pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de, ko­men­ti­rao je da su hi­dro­elek­tra­ne po­uz­dan i kon­ku­ren­tan iz­vor ze­le­ne ener­gi­je i za­to HEP ve­li­ku po­zor­nost po­sve­ću­je nji­ho­voj mo­der­ni­za­ci­ji i pro­du­lje­nju ži­vot­nog vi­je­ka. Idu­će go­di­ne, naj­a­vio je, za­vr­šit će se pro­jek­ti re­vi­ta­li­za­ci­ja hi­dro­elek­tra­na Za­ku­čac, Du­brov­nik i Fu­ži­ne, nas­ta­vi­ti ra­do­vi na hi­dro­elek­tra­na­ma Ozalj i Go­jak te će za­po­če­ti re­vi­ta­li­za­ci­ja hi­dro­elek­tra­na Va­ra­ždin i Senj.

“Uz re­vi­ta­li­za­ci­ju pos­to­je­ćih hi­dro­elek­tra­na, drugi je stup ob­nov­lji­vog scenarija ra­zvo­ja HEP­a iz­grad­nja no­vih hi­dro­elek­tra­na, a tre­ći iz­grad­nja os­ta­lih ob­nov­lji­vih iz­vo­ra. U to­me smo ove go­di­ne na­pra­vi­li po­vi­jes­ni is­ko­rak, pre­uzev­ši pro­jekt Sun­ča­ne elek­tra­ne Cres, ko­ju će­mo re­ali­zi­ra­ti bez dr­žav­nih po­ti­ca­ja. Za idu­ću go­di­nu naj­av­lju­jem po­kre­ta­nje pro­jek­ta Sun­ča­ne elek­tra­ne Vis te još ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta sun­ča­nih i vje­tro­elek­tra­na, či­ja će re­ali­za­ci­ja oz­na­či­ti no­vu ra­zvoj­nu fa­zu HEP­a“, ka­zao je Bar­ba­rić.

Sve­ča­nos­ti u Oz­lju, ko­jom se obi­lje­ži­la i 110. ob­ljet­ni­ca ove hi­dro­cen­tra­le, na­zo­čio je i pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ko­ji je is­tak­nuo da inves­ti­ci­je u pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je u Hr­vat­skoj iz­rav­no do­pri­no­se po­ve­ća­nju na­ci­onal­nog BDP­a. “Čes­ti­tam HEP­u na inves­ti­ci­ja­ma u re­vi­ta­li­za­ci­ju hi­dro­elek­tra­na. Po­se­bi­ce su važ­na i ula­ga­nja od 600 mi­li­ju­na ku­na u 2019. go­di­ni u os­ta­le ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, sun­ča­ne i vje­tro­elek­tra­ne u skla­du s na­ci­onal­nim ci­lje­vi­ma sma­nje­nja emi­si­ja CO2“, iz­ja­vio je An­drej Plen­ko­vić. Od 26 HEP­ovih hi­dro­elek­tra­na, u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji se na­la­ze tri: HE Go­jak, HE Leš­će te HE Ozalj. Upra­vo je HE Ozalj 1 pod ime­nom

“Mu­nja­ra gra­da Kar­lov­ca” pu­šte­na u rad 1908. za po­tre­be ra­s­vje­te gra­da Kar­lov­ca i da­nas je naj­sta­ri­ja hi­dro­elek­tra­na u kon­ti­nen­tal­nom di­je­lu Hr­vat­ske ko­ja još uvi­jek pro­izvo­di elek­trič­nu ener­gi­ju u iz­vor­nom objek­tu, a ko­ji ima sta­tus za­šti­će­nog kul­tur­nog do­bra Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Pr­va eta­pa re­vi­ta­li­za­ci­je HE Ozalj 1, u sklo­pu ko­je je za­mi­je­nje­na se­kun­dar­na opre­ma i ge­ne­ra­tor A, za­vr­še­na je po­čet­kom 2018., dok će tre­ća eta­pa re­vi­ta­li­za­ci­je, u sklo­pu ko­je će se pro­ves­ti za­mje­na agre­ga­ta C, za­vr­ši­ti u 2019. Ukup­na vri­jed­nost sve tri eta­pe re­vi­ta­li­za­ci­je HE Ozalj 1 iz­no­si 60 mi­li­ju­na ku­na i nje­nim za­vr­šet­kom ukup­na sna­ga hi­dro­elek­tra­ne po­ve­ćat će se s 3,3 MW na 4 MW.

Do­ma­ća pa­met

Izvo­đač ra­do­va je kon­zor­cij dru­šta­va gru­pe Kon­čar na če­lu s tvrt­kom Kon­čar KET. Osim re­vi­ta­li­za­ci­je Oz­lja, HEP na Kar­lo­vač­kom području re­vi­ta­li­zi­ra i HE Go­jak u vri­jed­nos­ti 96 mi­li­ju­na ku­na. Kon­ti­nu­ira­no se ula­že i u dis­tri­bu­cij­sku mre­žu na području Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je, gdje inves­ti­ci­je HEP ODS­a iz­no­se 40­ak mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje. ❖

SANJIN STRUKIĆ/ PIXSELL

Mi­nis­tar ener­ge­ti­ke Tomislav Ćo­rić i Fra­ne Bar­ba­rić, čel­nik HEP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.