Svi u plu­su osim Za­dra

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Pre­ma po­da­ci­ma eVi­si­to­ra u Hr­vat­skoj je u stu­de­nom os­tva­re­no oko 380.000 do­la­za­ka i 955.000 noćenja, od­nos­no 20 pos­to vi­še do­la­za­ka i 5 pos­to vi­še noćenja. Naj­vi­še noćenja je bi­lo u Za­gre­bu (166.000) uz rast od 11 pos­to, dok su naj­ve­ći rast ima­le Split­sko­dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja s tre­ći­nu vi­še noćenja (120.000) te Is­tra s go­to­vo če­t­vr­ti­nu vi­še noćenja ne­go la­ni (149.000). Za­dar je sa 87 ti­su­ća noćenja imao čak 37 pos­to sla­bi­ji re­zul­tat ne­go proš­le je­se­ni, Ši­ben­sko knin­ska žu­pa­ni­je ima­la je 15 ti­su­ća vi­še noćenja ne­go la­ni, Kvar­ner tek tri ti­su­će vi­še noćenja, dok je Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­ska žu­pa­ni­ja s os­tva­re­nih 97.000 noćenja ima­la rast od 18 pos­to u od­no­su na stu­de­ni 2017. U pro­sin­cu se u Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma na­da­ju do­brom pro­me­tu zbog adven­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.