POS­LO­DAV­CI U FBIH PRO­TIV SKUPLJE STRU­JE

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Udru­ga pos­lo­da­va­ca Fe­de­ra­ci­je Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne or­ga­ni­zi­ra da­nas u Sa­ra­je­vu kon­fe­ren­cij za no­vi­na­re u po­vo­du naj­a­va o po­ve­ća­nju ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je za tvrt­ke u FBiH. O mo­gu­ćim po­s­lje­di­ca­ma po­ve­ća­nja ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je za pos­lov­ne su­bjek­te, ali i mo­gu­ćim rje­še­nji­ma ko­ji­ma bi se ubla­žio udar na re­al­ni sek­tor go­vo­rit će Ad­nan Sma­il­be­go­vić, pred­sjed­nik Udru­ge pos­lo­da­va­ca FBiH te di­rek­to­ri ne­ko­li­ko ve­ćih kom­pa­ni­ja u FBiH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.